Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 LISÄPYKÄLÄ: Työterveys Wellamo Oy, yhtiökokous 1.6.2022 (lisäpykälä)

HOLDno-2019-487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.9.2021 kello 13 alkaen, Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, neuvotteluhuone, Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous.

Esityslistalla on

 1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen
 2. Läsnäolijoiden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Hallituksen jäsenten valinta

                 Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista 

                 Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

 1. Muut asiat
 2. Kokouksen päättäminen

Kunnanhallituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymän §178  "Omistajaohjauksen periaatteet 1.8.2021 alkaen" mukaisesti, Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokousedustajat valitsee ja ohjeistaa kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnan yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen 10.9.2021 ja ohjeistaa edustajaa esityksestä hallituksen jäseneksi.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi kunnan yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin  ja hänelle varaedustajaksi Satu Segersvenin

sekä

ohjeisti edustajaa esittämään hallituksen jäseneksi Heidi Hakasta.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy on lähettänyt kunnalle pyynnön ottaa kantaa tytäryhtiön perustamiseen.

Työterveys Wellamo Oy haluaa perustaa tytäryhtiön. Perustettava yhtiö tulisi 100 % Työterveys Wellamo Oy:n omistukseen ja perustettavan yrityksen pääomistus tulisi emoyhtiöltä osakepääomana. Tytäryhtiöön siirrettäviin yritysten työterveyshuollon palvelutuotanto.

Kahden yhtiön toimintamallilla halutaan varmistaa Työterveys Wellamon sidosyksikköaseman säilyminen ja että yhtiö pystyy tarjoamaan edelleen myös yrityksille työterveyshuollon palveluja ja jopa kasvattamaan markkinoilla tapahtuvaa myyntiä.

Työterveys Wellamo on jättänyt 8.3.2021 lausuntopyynnön Lahden kaupungille. Käsittelyn venyminen on synnyttänyt tarpeen päivittää lausuntopyyntöä, koska 8.3.2021 jälkeen on hyväksytty sote-järjestämislaki eduskunnassa ja esitys hankintalain 174 §:n muuttamisesta on käsittelyssä.

Työnantajan (mm. kunnan) on järjestettävä työterveyshuolto omille työntekijöilleen. Kunnan on lisäksi järjestettävä työterveyshuoltopalvelut kaikille, jotka haluavat ostaa niitä kunnalta. Kunta voi tuottaa palvelut itse, tuottaa palvelut muiden kuntien kanssa tai tehdä ostopalvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Työterveys Wellamo on:

 • 12 kunnan ja 2 kuntayhtymän omistama työterveyspalveluita tuottava osakeyhtiö
 • Lahden kaupunki omistaa 59,6 % yhtiöstä
 • Työterveys Wellamolla on alueella 10 toimipistettä

Hollolan konsernijaosto on valtuuston edellyttämän päätöksen mukaisesti (6/2019) käynyt läpi kunnan omistukset ja yhteistyön vuosina 2019-2020 ja todennut Työterveys Wellamon osalta, että yhtiön tuottaa kunnille lakisääteisiä palveluja, joihin kuntien yhteistyön kautta muodostetussa yhtiössä on mahdollisuus myös vaikuttaa. Sidosryhmähankinta on ollut olennainen osa omistamisen perustaa. Kustannustehokkuus, laatu ja henkilöriskien välttäminen ovat olleet keskeisiä kunnan asettamia tavoitteita. Arvioinnin yhteydessä on tunnistettu toimintaympäristön muutoksen asettamat vaatimukset palvelutuotannolle, pienen yhtiön rajalliset mahdollisuudet vastata haasteisiin sekä omistajien intressien erkaantuminen, mistä syystä vaihtoehtoisten palvelutuottajien selvittäminen ja yhtiön vaihtoehtoisten etenemispolkujen selvittämistä (myyntivaihtoehto mukaan lukien) on kannatettu.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan seuraavaa:

 • Työterveys Wellamon osakaskuntien tulisi järjestää yhteinen tilaisuus, missä luodaan yhteinen tilannekuva. Hollolan kunta osoittaa tämän pyynnön suurimmalle osakkeen omistajalle eli Lahden kaupungille
 • Olennaista ja ratkaisevaa tilanteessa on suurimpien osakkaiden (ja asiakaskuntien) kannanotot (Lahden kaupunki ja Päijät-Sote) koska näiden toimijoiden ratkaisuilla on suora vaikutus myös muiden osakkaiden kokonaisarviointiin ja kannanottoon
 • Tilanteessa omistajien tulee hakea yhteistä ja kokonaisvaltaista etua ja ratkaisua, mikä turvaa eri osakkaiden aseman ja minimoi negatiiviset vaikutukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen kuluessa Maattola esitti Saarnion ensin kannnattamana, että edustajiksi yhteiseen kuntaneuvotteluun valitaan: Ronkainen, Kinnari ja Rahkonen. Kunnanhalitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhalituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymien konserniohjauksen linjausten mukaisesti, kunnan keskeisten yhteistyötahojen toiminnan ja ja talouden katsaukset annetaan kunnanhallitukselle vähintään kerran vuodessa. Samaisen päätöksen mukaan, Työterveys Wellamo on luokiteltu keskeisiin yhteistyötahoihin.

Wellamon toimitusjohtaja Kirsi Korttila esittelee yhtiön toimintaa ja antaa katsauksen ajankohtaisiin kehitys/muutosasioihin.

Yhtiö on syksyllä 2021 pyytänyt kunnilta kannanottoa 100 % tytäryhtiön perustamisen osalta. Hollolan kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2021 ja esitti yhteistä osakkeen omistajien kokousta yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. Tällainen kokous järjestettiin 19.1.2022. Kokouksessa paikalla olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Teemu Kinanri ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Koska kyseessä on Työterveys Wellamon ensimmäinen konserniohjauksen mukainen katsaus uuden valtuustokauden kunnanhalitukselle, esityslistan oheismateriaaliksi on liitetty perustamis- ja osakassopimus.

Yhtiön hallituksen Hollolan kunnan nimeämänä jäsenenä on Hannu Siljander.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy:n omistajat on kutsuttu yhtiön sääntömääräiseen yhtiökokoukseen, keskiviikkona 1.6.2022 klo 13.00 alkaen.
Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, Saimaankatu 23, Lahti, tai Teams-yhteyden kautta.

Esityslistalla (liitteenä) järjestäytymispykälien lisäksi mm:

 • tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä tilintarkastuskertomus
 • vastuuvapaudet edelliseltä tilikaudelta
 • hallituksen jäsenten valinta.

Vuonna 2021 syksyllä pidetyssä hallituksen nimeävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli Hannu Siljander ja varaedustajana Satu Segersven. Silloisen esityksen mukaisesti Heidi Hakanen on toiminut yhtiön hallituksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan. Lisäksi kunnanhallitus antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus ohjeistaa myös yhtiökokouksessa tehtävästä esityksestä edustajaksi yhtiön hallitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljander ja hänelle varaedustajaksi Satu Segersven.

Lisäksi kunnanhallitus antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä. Esitys hallituksen edustajaksi on Heidi Hakanen.

Tiedoksi

valitut edustajat, Työterveys Wellamo

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.