Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2022

HOLDno-2019-561

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Vuonna 2004 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Hollolassa 18.-20.10.2022.

Kutsunnat toimitetaan Hollolan kunnanvirastossa.

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kustakin kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lautakunnan jäseniä valittaessa toivotaan, että edustajalla olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lisäksi hänelle pyydetään valitsemaan kaksi varajäsentä. Jäsenen  ja varajäsenten valintaa tehtäessä pyydetään ottamaan huomioon myös mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisäksi kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Kunnan edustajalle maksetaan päiväraha ja matkakustannukset.

Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle kaksi varaedustajaa kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2022.

Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.

Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus kunnanviraston ruokalassa klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,61 e 0 alv) katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022 edustajaksi Toni Vehmola, sekä hänelle varaedustajiksi Kristian Saarnio ja Aki Markkola.

Tiedoksi

nimetyt, Hämeen aluetoimisto, WebLumu, palvelupäällikkö, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.