Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Hollolan kunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

HOLDno-2022-259

Valmistelija

  • Anne Tapaila, työllisyysvastaava, anne.tapaila@hollola.fi

Perustelut

Lausuntoa pyydetään 27.5.2022 mennessä lausuntopalveluun.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012). Lisäksi muutettaisiin työllisyyden edistämisen kunta-kokeilusta annettua lakia (1269/2020), tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018), työsopimuslakia (55/2001) ja työttömyysturvalakia (1290/2002). Vähäisiä muutoksia tehtäisiin myös eräisiin verolakeihin. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia alentuneesti työkykyisiä tai epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä. Palkkatukea voitaisiin jatkossa myöntää nuorten, ikääntyneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien ja vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voitaisiin myöntää myös muiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin myös yhdenmukaistamalla palkkatuen määrää. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä olisi 50 prosenttia palkkakustannuksista. Palkkatuen määrä olisi kuitenkin 70 prosenttia palkkakustannuksista, jos työttömän työnhakijan mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun fyysisen tai psyykkisen vamman tai sairauden vuoksi. Palk-katuki myönnettäisiin pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Nykyistä vastaavasti oppi-sopimuskoulutukseen, 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömästä tai vamman tai sairauden perusteella työllistettävästä olisi mahdollisuus saada muuta palk-katukea pidempikestoisempaa tukea.

Työnantajaa koskevia palkkatuen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten, että palkkatuen myöntämiselle ei olisi estettä, jos työnantaja on palkannut edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa käytetty elinkeinotoiminnan käsite korvattaisiin taloudellisen toiminnan käsitteellä, jotta käsite olisi yhdenmukainen Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä käytetyn käsitteen kanssa. Työllisyyspoliittisen avustuksen ja 100 prosentin palkkatuen myöntäminen olisi jatkossa mahdollista muille kuin taloudellista toimintaa harjoittaville toimijoille sekä niille taloudellista toimintaa harjoittaville, joiden taloudellisella toiminnalla ei olisi vaikutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Edellä mainituissa tilanteissa tukeen ei sovellettaisi Euroopan unionin valtiontukisääntelyä. Lisäksi 100 prosentin palkkatukea voitaisiin myöntää de minimis –tukena muille kyseessä olevan tuen kohderyhmän toimijoille, joita ovat yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Uutena tukimuotona ikääntyneiden työllisyyden edistämiseksi ehdotetaan 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea, josta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7a luvussa. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työsuhde tulisi muun muassa solmia siten, että työsopimuksella taattu säännöllinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta. Tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtäisiin tarvittavat muutokset 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen myöntämisestä sekä kuntien velvoitetyöllistämiseen liittyvästä tuesta. Ehdotettujen tukien maksamisessa tarvittavien tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi muutettaisiin tulotietojärjestelmästä annettua lakia. Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 2 momenttiin ja työttömyysturvalakiin tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotettujen muutosten edellyttämät muutokset. Lisäksi työttömyysturvalain 5 luvun 4a §:ää täydennettäisiin siten, että 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen osalta työssäoloehto kertyisi samalla tavalla kuin palkkatuetussa työssä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunta lausuu seuraavasti:

1. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain lukua 7 Palkkatuki koskevat kysymykset

1 § Palkkatuki (sis. palkkatuen määritelmän)

Lisättäisiin palkkatuen tarkoitukseen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä 60 vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien työn saannin ja työelämään osallisuuden lisääminen.

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava ja selkeyttää kohderyhmää, olettaen että osatyökykyiset kuuluvat pitkäaikaissairaiden joukkoon.

 

2 § Palkkatuen yleiset edellytykset

Rajattaisiin palkkatuetun työn kohderyhmää

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, selkeyttää kohderyhmää.


3 § Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset

Työnantajiin lisättäisiin hyvinvointialue ja poistettaisiin luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa (kotitalous). Tuotannollisista tai taloudellisista syistä viimeisten 12 kuukauden aikana irtisanoneelle työnantajalle tuki voitaisiin myöntää, jos tämä on ottanut saman määrän henkilöitä työhön irtisanomisen jälkeen. Palkkatukea ei myönnettäisi uudestaan työnantajalle saman henkilön palkkaamiseen poikkeuksena vamman tai sairauden perusteella,  oppisopimuskoulutukseen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen myönnetty tuki tietyin edellytyksin

Hollolan kunta lausuu: Hyvinvointialueen lisääminen työnantajiin on perusteltua ja kannatettavaa, samoin luonnollisen henkilön poistaminen työnantajista. Palkkatuen myöntäminen yritykselle, joka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut viimeisten 12 kuukauden aikana työntekijöitä, mutta työllistänyt saman verran lisää työntekijöitä irtisanomisen jälkeen, on kannattavaa.

Sen sijaan kunnanhallitus pitää kohtuuttomana esitykseen lisättyä säännöstä, että palkkatukea ei myönnettäisi samalla työnantajalle saman työntekijän palkkauskustannuksiin niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta, silloin kun muut palkkatukityöllistämisen muut ehdot täyttyvät.

 

5 § Palkkatuella katettavat palkkakustannukset 

Työnantajan sivukuluja ja lomarahaa ei jatkossa luettaisi palkkatuella katettaviin kustannuksiin. Muita tarkennuksia tukikelpoisten kustannusten määritelmään.

Hollolan kunta lausuu: Esitys on ymmärrettävä selkeyden näkökulmasta, mutta tosiasiallisesti heikentää pienempien yritysten mahdollisuutta työllistää sitä ensimmäistäkään työntekijää. Sivukulut ja lomaraha muodostavat kuitenkin merkittävän osan palkan kokonaiskustannuksista. Pienet tuotantoalan yritykset ovat hyviä työllistäjiä pitkään työttömänä olleille työnhakijoille, jotka eivät ehkä ole niin houkuttelevia työntekijöitä isompiin yrityksiin. Kyseisten työnhakijat tarvitsevat vahvan työllistämisen tuen palatakseen työmarkkinoille. Näin ollen esitys ei ole kannatettava.

 

6 § Palkkatuen määrä ja kesto 

Tuen määrä olisi työttömyyden kestosta riippumatta 50 % palkkakustannuksista. Tuen kesto 5 tai 10 kuukautta, kuitenkin enintään työsuhteen pituinen. Palkkatuki voitaisiin myöntää uudelleen toiselle työnantajalle heti edellisen palkkatukijakson päätyttyä, jos henkilö kuuluisi edelleen palkkatuen kohderyhmään ja tuen myöntäminen olisi tarkoituksenmukaista

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, yksinkertaistaa ja selkeyttää järjestelmää.

 

7 § Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen 

Tuen määrä olisi 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki myönnettäisiin 10 kuukauden ajaksi sillä perusteella, että vamma tai sairaus vaikeuttaa huomattavasti sopivan työn saamista. Tukea voitaisiin jatkaa samalla työnantajalla tietyin edellytyksin enintään 24 kuukauden jaksoissa.

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava

 

8 § 100 prosentin palkkatuki

Tuki myönnettäisiin 10 kuukaudeksi. Tukikelpoisia palkkakustannuksia korotettaisiin kertoimella 1,23 työnantajan sivukulujen kattamiseksi laskennallisesti. 100 prosentin palkkatuki olisi mahdollinen kaikille yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Jos työnantajan toiminnalla on työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 100 prosentin palkkatuki myönnettäisiin de minimis -tukena. Muussa tapauksessa tuki olisi EU:n valtiontukisääntelyn ulkopuolista tukea. Arvioinnin kriteereistä säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Hollolan kunta lausuu: Esitys selkeyttää nykyistä käytäntöä ja on kannatettava. 

 

10 § Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen 

Palkkatuen määrä oppisopimuskoulutuksessa olisi 50 % ja pysyisi samana koko koulutuksen keston ajan. Palkkatukea myönnettäessä tuki olisi mitoitettava koko sille ajalle, jonka työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tarkoituksenmukaiseksi. Tukea voitaisiin jatkaa, jos henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen oppisopimuskoulutuksen kesto muuttuu koulutuksen aikana

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava

 

11 § Tuella palkatun siirtäminen

Edelleen siirtämisestä tehtäisiin erillinen päätös ja säädettäisiin edellytykset edelleen siirtämiselle.

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, ja estää mahdolliset väärinkäytökset.

 

2. Huomioita lukuun 7a 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki (uusi luku)

Tuki on uusi. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista 10 kuukaudelta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta. Tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä. 

Hollolan kunta lausuu: Esitys on erittäin perusteltu ja kannatettava. Ehdotus tukee valtakunnallista linjausta parantaa yli 55-vuotiaiden työllistymismahdollisuuksia. Esitykseen pyydetään kuitenkin lisäämään tukikelpoisiksi palkkakustannuksiksi myös työsuhteen sivukulut ja lomaraha, kuten palkkatukea koskevassa pykälässä 5 otet kaaanntaa. 

3. Huomiot elinkeinotoiminnan käsitteen muutoksiin 

Työvoimakoulutuksen yhteishankinta (5 luku 7§) ja työolosuhteiden järjestelytuki (10 luku 3§). Työllisyyspoliittinen-avustus (säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetulla asetuksella). Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 2 momentin 2 kohdan muuttaminen

Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava.

 

4.Huomiot sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamiseen
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava.

 

5. Huomiot julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain muihin lukuihin ehdotettuihin muutoksiin tai esitysluonnoksen liitelakeihin

Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain lukuihin 1, 2, 3, 11, 12, 13 ja 14, 7 luvun 4, 9 ja 12-15 §:iin ehdotettuihin muutoksiin tai esitysluonnoksen liitelakeihin

Mainittuihin lukuihin ja lakeihin on tehty vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Hollolan kunta lausuu: Esitys on muutoin kannatettava kahdella huomiolla muutettuna; velvoitetyöllistäminen palkkauskulut olisi myös huomioitava kokonaisuudessaan, niin että korvattava osuus kattaa myös työnantajan sivukulut ja työsuhteesta kertyneen lomarahan.

Toinen huomioitava kohta on työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa työnhakijaa koskevat tiedot, joita työvoimaviranomainen voi asiakkaan luvalla työnantajalle luovuttaa. Nykymallissa ei työnhakijan palkkatukioikeutta tahi palkkatukiprosenttia voi luovuttaa työnantajalle. Tämä malli hidastaa palkkatuella työllistämisen prosessia, sillä harvoin itse työnhakijakaan tietää palkkatukensa yksityiskohtia. Hollolan kunta ehdottaa, että JTYP-lain 13 luvun 6§ 2. momenttiin lisätään kohta ”palkkatukiprosentti ja tuen kesto”:

6. Yleiset huomiot

Huomiot ehdotetun sääntelyn suhteesta hyvään hallintoon ja perustuslakiin. Huomiot esitysluonnoksen vaikutusarvioinnista. Muuta kommentoitavaa

Hollolan kunta lausuu: Esitys on oikeansuuntainen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joista lausuttu yllä. Työllistämisen tukeminen on tärkeää, mutta edelleen liian kankeaa ja byrokraattista työnantajan näkökulmasta. Lakia tulisikin tarkastella tästä näkökulmasta tulevan TE24 uudistuksen myötä vuosien 2024-2025 aikana huomioiden myös kuntien noudattama Hallintolaki 6.6.2003/434.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lausuntopalvelu.fi, kirjaamo, työllisyysvastaava

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.