Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Parinpellontien asemakaava, hyväksyminen

HOLDno-2019-699

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019 yhteydessä. Alue sijoittuu Kirkonseudun kunnanosaan Parinpellontielle, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria ja kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta, ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.9.-4.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Kaavasta on pidetty ELY-keskuksen kanssa viranomaistyöneuvottelu 22.10.2019.

Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan luonnos. Kaavaan on osoitettu katualuetta Rantatieltä Mäntytien risteykseen saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavan luonnoksen MRA 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta nähtävilläoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on osoittaa Parinpellontien yksityistie katualueeksi. Katualueella varaudutaan kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen tien itäreunalle. Asemakaavalla osoitettavan katualueen varaukseen sisältyy ajoradan ja kevyen liikenteen väylän lisäksi tilavaraukset katualueen kuivatusratkaisuille sekä luiskille.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.- 11.12.2020 ja nähtävillä olon aikana luonnoksesta annettiin 5 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja  niihin laaditut vastineet ovat kaavaselsotuksen sivuilla 21-25. Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseen on tarkistettu luonnonsuojelualueen haittojen minimoimista koskevaa kaavamääräystä sekä lisätty määräys  katualueen välittömään läheisyyteen sijoittuvien rakennusten osalta perustusten kuivatusvesien huomioiminen tarkemmassa suunnittelussa.

Mielipiteiden perusteella tarkasteltiin katulinjauksen muutosta Rälssintien risteyksen tuntumassa sekä kadun varteen sijoitettavien pysäköintipaikojen tilatarvetta punaisten hautausmaan kohdalla. Lisäksi katulaueeseen on tehty pieniä tarkennuksia esimerkiksi yksityisteiden liittymäalueiden kohdalla. Kaikkia mielipiteissä esitettyjä muutostoiveita ei ole ollut mahdollista toteuttaa, sillä muutosten vaikutusalue on laaja ja muutokset aiheuttaisivat haasteita etäämmällä muutoskohdetta esimerkiksi korkotasojen osalta. Rakennettuun ympäristöön ja paikoin kapeaan tilaan suunniteltava katu kevyen liikenteen väylineen on haastava sijoitettava.  Suunnittelussa on pyritty toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun, missä turvallisuus huomioiden katutila on suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi, jolloin myös maanomistajille koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.2.2021. Kaavaehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskus, DNA Finland Oy ja LE-Sähköverkko Oy. Muistutuksia jätettiin kaksi, joista toinen oli yksityishenkilö ja toinen Parinpellon yksityistiekunta. Tiivistelmät lausunnoista ja kaavoittajan vastineet löytyvät kaavaselostuksen sivuilta 25-28. Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia saatujen lausuntojen tai muistutusten pohjalta.

Parinpellontien asemakaavassa esitetään Parinpellontien yksityistie katualueeksi Rantatien ja Mäntytien väliselle osuudelle. Katualueeseen on varattu tila kevyen liikenteen väylälle, joka sijoittuu väylän rannan puoleiseen reunaan. Katualuevarauksessa on myös huomioitu katualueen tarvitsemat kuivatusojat ja luiskat. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

 

Elinvoimavaliokunta esittää Parinpellontien asemakaavan kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Parinpellontien asemakaavan tavoitteena on esittää nykyisin yksityistienä oleva Parinpellontie katualueeksi Rantatien ja Mäntytien risteyksen välisellä osuudella. Tavoitteena on parantaa tien liikenneturvallisuutta siten, että Parinpellontie toimii kokoojakatuna Parinpellon asemakaavoitetuille alueille sekä alueen muulle asutukselle ja yritystoiminnalle. Asemakaavan yhteydessä on tehty alustavaa kadun tilavaraussuunnittelua ja siinä on esitetty kevyen liikenteen väylä tien itäpuolelle.

Asemakaavalla osoitetaan  katualue, joka käsittää ajoradan, kevyen liikenteen väylän sekä katualueen tarvitsemat kuivatusrakenteet ja luiskat. Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu luonnonsuojelualueet, arvokas kultturiympäristö, alueen rakennettu ympäristö sekä pohjavesialue. 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2.-18.3.2021 ja siitä annettiin 5 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Tiivistelmät muitutuksista ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselotuksen sivuilla 25-28. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen pohjalta asemakaavaan ei tehty muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto hyväksyy Parinpellontien asemakaavan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin, täsmennyksellä

Asemakaava-ehdotus siirretään ennen valtuuston kokousta hyväksytylle täydennetylle pohjakartalle.

Merk. Asiantuntijana kuultiin Henna Kurosawaa.

Tiedoksi

valmistelija, suunnitteluavustaja