Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Omistajaohjauksen periaatteet 1.8.2021 alkaen

HOLDno-2021-196

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalakia uudistettiin vuonna 2015, mutta monet säännökset astuivat voimaan vasta 1.6.2017. Kuntalain uudistuksen eräänä painopisteenä oli omistajaohjauksen vahvistaminen:

•KuntaL 39 §: Kunnanhallituksen tehtävät, vastuu omistajaohjauksesta

•KuntaL 46 §: Omistajaohjaus

•KuntaL 47 §: Tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje

•KuntaL 48 §: Konsernijohto

Muutoksen taustalla vaikutti omistajaohjauksen painoarvon kasvu, koska kunnan tehtäviä hoidetaan laajasti organisaation ulkopuolella.

Kuntalain muutokset vaikuttivat erityisesti siihen, että omistajaohjaus muuttui passiivisesta aktiiviseksi, ennakoivaksi sekä siihen, että ohjauksessa korostetaan kunnan kokonaisetua ja kunnan strategisia tavoitteita. Ohjauksen eri instrumentit on tähän liittyen otettu myös laajempaan käyttöön mm. osana konserniohjetta.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan lain mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan omistaman yhteisön toiminnassa ja hallinnossa otetaan huomioon kunnan toiminalle asetetut tavoitteet.

Omistajaohjauksesta vastaava taho on kunnanhallitus, joka vastaa kunnan toimintojen yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Toimivallan siirto on mahdollista ja näin on toimittu myös Hollolassa, jossa omistajaohjaukseen liittyvää päätösvaltaa on siirretty konsernijaostolle.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston perustaminen on kunnanhallituksen harkinnassa. Koska kunnallisvaalien 2017 jälkeen poliittisissa neuvotteluissa jaettiin myös sellaisia paikkoja koko vaalikaudeksi, joiden omistajaohjauksen näkökulmasta tulisi toteuttaa kokouskohtaisina, on kunnanhallituksessa tarkoituksenmukaista selkeyttää omistajaohjausta jo tässä vaiheessa, ennen uutta valtuustokautta.

Keskeiset linjaukset ovat seuraavat:

 1. Kunnanhallitus ei lähtökohtaisesti perusta konsernijaostoa 1.8.2021 alkaen, koska
 • Kunnan konserni on poikkeuksellisen suppea
  • Hollolan Asuntotalot Oy ja Hollolan Tilapalvelu Oy (As Oy Tervasmiilu, Koy Harmaaleppä/myynnissä)
 • Omistajatavoitteet on määritelty
  • Konsernijaosto on kuluvalla toimikaudella luokitellut ja määritellyt omistuksen ja yhteistoiminnan keskeiset tavoitteet, joita noudatetaan
 • Kunnan organisaation valmisteluresurssit ovat suppeat
  • Mikäli tarkempi ja systemaattisempi toiminta on toivottua, sille pitäisi osoittaa lisäresurssia

2. Konserniiohjeet hyväksyy kunnanvaltuusto 

3. Keskeiset omistusta koskevat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat hyväksyy kunnanhallitus (tai kunnanvaltuusto) voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti

4. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa vain keskeisimmät yhtiökokousedustajat, muut kunnanjohtaja

5. Tytäryhtiöiden ja keskeisten yhteistyöyhteisöjen toiminnan ja talouden katsaukset annetaan kerran vuodessa kunnanhalllitukselle tai koko valtuustolle

6. Yhteisöedustajat nimeää ao. palvelualue tai kunnanhallitus - toiminnan sisällön mukaisesti

Liitteenä tarkennettu, yksityiskohtaisempi esitys omistajaohjauksen periaatteista.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitten "omistajaohjauksen periaatteet" noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

palvelualueet