Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Lisätalousarvio 2020

HOLDno-2020-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 9.12.2019 § 79 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 11.2.2020 § 6.

Valtuusto on hyväksynyt aikaisemmin seuraavat talousarviomuutokset (Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 21): 
Käyttötalous: määrärahan lisäys  505 000 euroa liikennepalveluihin
Investoinnit: määrärahan lisäys 1 786 000 euroa talonrakennukseen

Elinvoiman palvelualueen Vuoden 2020 talousarvion muutospaineista on raportoitu talousarvion seurantaraportin 30.6.2020 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset.

Käyttötalousosa
Määrärahan vähennys 72.000 euroa maltillisen palkkaratkaisun vuoksi.

Investointiosa
Salpakankaan koulun kentän perusparannukseen on myönnetty valtionavustusta 60 000 e
Hollolan uimahallin korjaukseen on myönnetty energiatukea 31 000 e
Investointien rahoitusosuuksiin lisäys yhteensä 91 000 e
 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle käyttötalouteen vähennystä 72 000 euroa ja investointituloihin lisäystä 91 000 voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Perustelut: 

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto muutti talousarviota kesäkuun 15. 2020 ja tehtyjen muutosten jälkeen kunnan talousarvio oli 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kesän aikana on tunnistettu käyttötalouden sekä tuloslaskelmaosien ja investointien eriä koskien. 

Käyttötalous:

Konsernipalvelut, toimintakate vahvistuu 79 500 euroa

     • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 32 000 euroa

     • Piipahluksen siirto Hyvinvoinnin palvelualueelle 47 500 (netto)

Hyvinvoinnin palvelualue, toimintakate vahvistuu 359 500 euroa

    • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 407 000 euroa

    • Piipahluksen siirto - 47 500 (netto)

Elinvoiman palvelualue, toimintakate vahvistuu 372 000 euroa

     • Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 72 000 euroa

     • Kiinteistöpalveluiden menot alittuvat 300 000 euroa

     • Rakennusvalvonnan menot alittuvat 20 000 euroa ja tulot alittuvat 20 000 euroa

     • Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän 200 000 euroa. Vastaava säästö syntyy kuitenkin työllistämistoiminnassa.

Vesihuoltolaitos, tulos heikkenee 200 000 euroa

     •Veden kulutuksen laskusta johtuva tulojen lasku.

 

Tuloslaskelmaosa:

Keväällä laaditun verotuloennusteen tulovähennykset ovat osoittautuneet arvioitua pienemmiksi. Viimeisimpien veroennusteiden mukaisesti tuloihin esitetään seuraavia lisäyksiä:

     • Kunnallisvero,  +1 600 000 euroa

     • Kiinteistövero, +600 000 euroa

     • Yhteisövero, +400 000 euroa

Valtionvarainministeriön muutospäätös VN/14481/2019 7.8.2020 täsmentää kunnille annettavaa vuoden 2020 valtionosuutta. Muutoksen taustalla on korona-pandemiasta kunnille aiheutuneiden lisäkustannusten kattaminen valtion varoista. Hollolan kunnalle tämä tarkoitta noin 3,4 miljoonan euron korotusta peruspalveluiden valtionosuuksissa. Syyskuussa annetussa lisätalousarvioesityksessä on huomioitu odotettua positiivisempi verotulokehitys. Esityksen mukaan valtionosuuden sisältämää korona verokompensaatiota leikataan. Hollolalle tämä tarkoittaa noin 1,7 miljoonan euron vähennystä valtionosuuteen. 

     • Valtionosuudet, +1 700 000 euroa

 

Käyttötalous + tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) yhteensä 4 911 000 euroa vahvistava. Muuotsten jälkeen talousarvio vuodelle 2020 on ylijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa.

Investointiosa:

Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet (valtionavustuksen ja energiatuen lisäys) + 91 000 euroa
Vesihuoltolaitos, + 800 000 euroa

Rahoitusosa:

Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:

Valtuusto päättää talousarviomuutoksista  seuraavasti:

Käyttötalous:

Konsernipalvelut, nettositovaa määrärahaa vähennetään 79 500 euroa.

Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 359 500 euroa.

Elinvoiman palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 372 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen sitovaan alijäämään listään 200 000 euroa

Tuloslaskelmaosa:

  • Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 600 000 euroa
  • Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
  • Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 400 000 euroa
  • Valtionosuuksia lisätään 1 700 000 euroa

Investointiosa

Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet lisätään 91 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen nettomäärärahaa lisätään 800 000 euroa

Rahoitusosa:

Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

laskentapäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.