Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Kuntastrategian päivitys

HOLDno-2019-227

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 9.4.2018. Kuntalain 37 §:n mukaan:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja tlaouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastratgiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja laueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

- -

Kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia (syntyvyyden alentuminen, muuttoliike, väestöennusteet). Kunnassa on tarpeen arvioida toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia kuntastrategiaan sekä kunnan organisaatioon ja organisointiin 1.6.2021 alkaen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta, toimielin- ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla valmis 31.12.2020.

Toimikuntaan nimetään 5-8 jäsentä.

Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja, talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö). 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 10.2.2020 kokoukseen. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-​toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta,​ toimielin-​ ja luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla valmis 31.12.2020.

Toimikuntaan nimetään 5-​8 jäsentä.

Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja,​ talousjohtaja,​ hyvinvointijohtaja,​ elinvoimajohtaja,​ henkilöstöpäällikkö). 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan nimettiin (suluissa varajäsen):

Markku Pulkkanen (Helena Maattola)

Pia Salo (Ilpo Markkola)

Mari Kurisjärvi (Jarkko Niemi)

Hannu Heikkilä (Kati Pölönen)

Kristiina Vanhala-Selin( Jaakko Lahti)

Pasi Pälsi (Jasmin Kauko)

Jarmo Talvitie ( Jaana Rantanen)

Anne Louhelainen (-)

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntastrategiatoimikunta on tehnyt kokouksessaan 12.8.2020 pohjaehdotuksen kuntastrategian päivityksen osalta. Esitys liitteenä. Esitys on esitelty valtuustoseminaarissa 7.9.2020 ja siihen on voinut antaa palautetta mahdollista jatkovalmistelua varten. Laajempaa palautetta esitykseen ei ole annettu.

Strategiatoimikunnan pohjaesityksessä muutokset suhteessa nykyiseen kuntastrategiaan:

 • visio ja strateginen asu on vaihdettu kuntabrändin mukaiseksi
 • painotukset ovat säilyneet, mutta niitä on tiivistetty ja muotoiltu uudelleen
 • toiminnan mahdollistajaksi on nostettu myös pitkäjänteinen päätöksenteko
 • strategia ei enää sisällä yksityiskohtaisempia tavoitteita vaan ne siirtyvät osaksi talousarviokäsittelyä. Tämä mahdollistaa paremmin sen, että tavoitteet ovat paremmin tasapainossa taloudellisten resurssien kanssa.

Kesäkuussa 2021 toimintansa aloittava uusi valtuusto käsittelee uutta valtuustostrategiaa ensimmäisen  toimintavuotensa aikana.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hyväksytään liitteenä oleva päivitetty valtuustostrategia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin, täsmennyksellä että kunnan visioksi kirjataan: Hollolasta on moneksi.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.