Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kiinteistön ostaminen 98-435-22-33, Nostava

HOLDno-2020-508

Valmistelija

  • Janne Viljanen, maankäyttöinsinööri, janne.viljanen@hollola.fi

Perustelut

Kunta on neuvotellut maanomistajan kanssa kiinteistön Närepuro 98-435-22-33 ostamisesta. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 24,99 ha. Kiinteistö rajoittuu etelässä kunnan omistamaan maahan. Tila sijaitsee strategisen yleiskaavan mukaan oleellisesti muuttuvalla alueella, jossa maankäytön muutokset tulee perustua asemakaavoitukseen (pientalotaajama, viheralue).

Hankinta edistää Nostavan alueen kehittämistä. Kiinteistöön kuuluu noin 3800 m2 suuruinen erillinen rantaniittypalsta Luhdanjoen rannalla. Kiinteistön kauppahinnaksi on neuvoteltu 585 879 euroa (2,34 €/m²). Kiinteistön sijainti, kauppahinta ym. asiaan vaikuttavat seikat huomioiden kiinteistön ostaminen kunnalle on tarkoituksenmukaista. Kauppakirjaluonnos on liitteenä.

Maa-alueiden ostoon on varattu talousarviossa 1,4 milj. euroa vuodelle 2020.
Hallintosäännön 6 § kohdan 55 mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön osalta: kiinteän omaisuuden hankkimisesta talousarvion puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa noin 24,99 ha suuruisen kiinteistön 98-435-22-33 Närepuro 585 879 euron kauppahinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia tarkistuksia ja täydennyksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Merk. Asiaa esittelivät maankäyttöinsinööri Janne Viljanen, sekä elinvoimajohtaja Heli Randell.

Tiedoksi

ote asianosainen, maankäyttöinsinööri,  kehitys- ja kaavoituspäällikkö, talouspalvelut@hollola.fi, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.