Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Hollolan kunnan sitoutuminen EU-ohjelmakauden Leader-toimintaan 2021-2026

HOLDno-2020-447

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Etpähä ry pyytää liitteenä olevalla kirjeellä Hollolan kunnan sitoutumista Leader-toimintaan ja Leader -kuntarahan maksamiseen tulevalla EU:n ohjelmakaudella (2021-2026),   sekä ohjelmakauden viivästymisestä johtuvan siirtymäkauden 2021-2022 rahoitukseen.

Siirtymäkauden rahoitus tulee jatkamaan hankerahoituksen  ja yritystukien myöntämistä edellisten vuosien tapaan (Etpähä ry: toimii siirtymäkauden ajan normaalisti).

Liitteenä asiaan liittyvä esitys/kirjelmä, rahoituslaskelma 2021-2026 sekä käynnissä olevan kauden toteuma/rahoituksen jakautuminen eri hankkeille.

Leader-toiminta Päijät-Hämeessä 2014-2020

Leader –toimintatapaa on toteutettu Päijät-Hämeen maakunnassa ja Etelä-Savoon kuuluvan Pertunmaan alueella kahden Leader -toimintaryhmän: Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n toimesta. Yhdistykset edistävät paikallista omatoimisuutta, yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden välillä. Yhdistykset toimivat paikalliskehittäjinä, kannustavat asukkaita omatoimisuuteen, lisäävät kehittämiseen liittyvää osaamista, vahvistavat ja kehittävät toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistykset edistävät elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä, sekä edistävät ja vaalivat paikalliskulttuuria ja alueellista kulttuuriperintöä.

Leader-toiminnan lisäksi Päijänne-Leader ry on vastannut kalatalouden kehittämisestä hallinnoimalla Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savon Pertunmaalla, sekä Kymenlaakson Kouvolan seutukunnalla toimivan Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa. Samoin Päijänne-Leader ry on vastannut vuodesta 2019 lähtien maakunnallisen kylä- ja kansalaistoiminnan kehittämisestä Päijät-Hämeen Kylien kyläjaoston kautta.

Kuluvalla ohjelmakaudella alueen Leader-ryhmien yhteenlaskettu Leader-rahoitus / julkisen tuen myöntövaltuus on ollut 9,2 miljoonaa euroa (Päijänne-Leader 5,2 ja Etpähä  4 miljoonaa euroa). Leader-rahoituksen lisäksi ryhmät ovat kanavoineet alueen kehittämiseen myös muuta EU ja kehittämisrahoitusta (Kalatalousrahasto, Maaseuturahasto, kylätoiminnan valtionavustukset yms.) siten, että aluekehitykseen käytetty kokonaisrahoitus nousee noin 9,7 miljoonaan euroon.

Maaseutuohjelman kautta toteutettavan Leader –toimintavan rahoitus jakautuu Euroopan unionin rahoitukseen 42 %, valtion rahoitukseen 38 % ja alueen kuntien rahoitukseen 20 %. Julkisen rahoituksen lisäksi Leader –toimintatavalta on edellytetty 35 %:n yksityistä rahoitusta (hankkeiden talkoot + omarahoitus). Yksityinen rahoitus huomioiden alueen Leader –hankkeiden ja yritystukien kokonaisrahoitus ryhmien toiminta-alueella on noin 14,15 miljoonaa euroa.

Leader –toimintatavan toteuttaminen alkavalla EU-ohjelmakaudelle 2021-2027

Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry ovat päättäneet yhdistää voimavaransa kilpailussa vuosien 2021-2027 maaseudun kehittämisvaroista. Yhdistymisen taustalla on maaseudun kehittämisrahoituksen oletettu leikkaus ja yhdistysten toiminnan kehittäminen entistä kestävämmäksi.  Toiminnan sulauttaminen yhden organisaation alle tullaan nykyisen päätöksen mukaisesti tekemään vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa ryhmät laativat toiminta-alueelleen yhteisen kehittämisstrategian ja jättävät Päijänne-Leader ry:n nimissä yhteisen hakemuksen vuosien 2021-2027 Leader -toimintaryhmäksi.  Tavoitteena on, että Päijänne-Leader ry aloittaa “yhdistyneenä” Leader -ryhmänä uuden ohjelmakauden alussa (2023). Etpähä ry:n toiminta ajetaan alas vuoden 2023 aikana, tai heti kun se on kuluvan ohjelmakauden ja siirtymäkauden rahoituksen velvoitteiden kannalta mahdollista.  Toimintaryhmien nykyiset työntekijät jatkavat yhdistyneen toimintaryhmän palveluksessa.

Osana uuden ohjelmakauden valmistelua Maa- ja metsätalousministeriö on avannut 6.4.2020 haun paikalliseksi Leader –ryhmäksi ohjelmakaudelle 2021-2027. Hakuohjeen mukaisesti Leader –ryhmien on jätettävä maaliskuussa 2021 ensimmäinen hakemus Leader -toimintaryhmäksi. Hakemuksen mukana pitää olla hakemuksen jättävän Leader -toimintaryhmän toiminta-alueen kuntien sitoumukset Leader –toimintatavan toteuttamiseen alueellaan, sekä sitoumukset 20 % Leader-kuntarahasta.

Päijänne-Leader ja Etpähä ry ovat alustavasti päättäneet hakea uudelle ohjelmakaudelle 10,5 miljoonan euroa Leader -myöntövaltuutta. Tämän lisäksi ryhmät sitoutuvat Sisä-Suomen kalatalousryhmän (ns. Kala-Leader) toimintaan. Leader –kuntaraha laskutetaan kunnilta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Vuosien 2021 ja 2022 kuntarahat laskutetaan ns. siirtymäkauden kuntarahoina.

Hollolan kunnan osalta siirtymärahoitus vuosien 2021-22 osalta on 45 404 e/vuosi ja vuosien 2023-2027 70 797 e/vuosi. Yhteensä kunnan rahoitus vuosina 2021-2027 on 444 790 euroa eli 90 089 euroa enemmän kuin edellisellä rahoituskaudella.

Tarkemmat laskelmat kuntarahoituksesta liitteenä.


Siirtymäkauden rahoitus

Euroopan unionin uuden ohjelmakauden alku tulee viivästymään vuodelle 2023. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on päättänyt jatkaa nykyisen ohjelmakauden toteuttamista “uuden ohjelmakauden varoista” vuosina 2021 ja 2022.  Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan jatkumista nykyisellään vuoden 2022 loppuun. Siirtymäkauden myöntövaltuus tulee sisältymään uuden ohjelmakauden kokonaisrahoitukseen.  Tämän hetken tietojen mukaan toimintaryhmien tulee toimittaa MMM:lle kuntien sitoumukset siirtymäkauden kuntarahoituksesta 31.10.2020 mennessä. Siirtymäkauden rahoituksen pohjana on käytetty molempien Leader –ryhmien nykyisen ohjelmakauden myöntövaltuutta.  

Tarkemmat laskelmat siirtymäkauden rahoituksesta liitteenä.     

Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n esitys alueen kunnille:

  1. Kunta/Kaupunki sitoutuu osallistumaan vuosien 2021-2027 EU ohjelmakauden rahoitukseen ja Päijät-Hämeen valmisteilla olevan Leader -strategian toteuttamiseen.
  1. Päijät-Hämeen Leader-strategiaan sisällytetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitettava elinkeino- ja matkailukalatalouden kehittäminen osana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.
  1. Kunta/kaupunki tekee omalta osaltaan päätöksen sitoutua maksamaan osan Leader- strategian toteuttamiseen vaadittavasta 20 % Leader-kuntarahasta liitteenä olevan taulukon mukaisesti.  Kaksi ensimmäistä vuotta (2021 ja 2022) Leader -kuntarahat laskutetaan kunnilta nykyisen strategian toteuttamisen jatkamiseen ns. siirtymärahoituksena. Siirtymärahoituksen laskuttamisesta vastaavat omien toiminta-alueidensa osalta Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry erikseen. Uuden ohjelmakauden ja uuden Leader -strategian toteuttamiseen vaadittavien kuntarahojen laskuttamisesta laaditaan kuntien kanssa erillinen sopimus.

Etpähä ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Jauhiainen tulee esittelemään asiaa kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. Asiaan otetaan kantaa syyskuun aikana, kun taloustyöryhmä on osaltaan valmistellut talouden kokonaistasapainoa ja tehnyt siihen liittyvät esityksensä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Etpähä ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Jauhiainen esitteli Leader-toimenan tulevaisuutta.

Elinkeinopäällikkö Sari-Anne Vilander osallistui asian esittelyyn.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Talouden tasapainotusesitys ei ole kohdentunut Leader-rahoitukseen. Valmistelussa on todettu, että rahoituksella on merkittävä vipuvaikutus kylien rahoitukseen ja kylien elinvoiman vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

1. Hollolan kunta sitoutuu osallistumaan vuosien 2021-2027 EU ohjelmakauden rahoitukseen ja Päijät-Hämeen valmisteilla olevan Leader -strategian toteuttamiseen.

Päijät-Hämeen Leader-strategiaan sisällytetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitettava elinkeino- ja matkailukalatalouden kehittäminen osana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.

2. Hollolan kunta sitoutuu maksamaan osan Leader- strategian toteuttamiseen vaadittavasta 20 % Leader-kuntarahasta liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 

Uuden ohjelmakauden ja uuden Leader -strategian toteuttamiseen vaadittavien kuntarahojen laskuttamisesta laaditaan kuntien kanssa erillinen sopimus.

Päätös

Kohta 1: Hyväksyttiin

Kohta 2: Hyväksyttiin

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö, Etpähä ry, Päijänne-Leader ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.