Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 LISÄPYKÄLÄ: Koulutuskuntayhtymä Salpaus, lausunto talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (lisäpykälä)

HOLDno-2019-502

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu lausuntopyyntö koskien kuntayhtymän vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2021 talousarviota.

Lausunnot on pyydetty 16.10.2020 mennessä.

Kuntayhtymän talousarvion 2021 tavoitteeksi on todettu:

Vuosi 2020 on voimassa olevan strategian viimeinen vuosi. Strategia on päivitetty vuodesta 2021 eteenpäin osana seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023. Taloussuunnitelman tavoite on, että suunnittelukaudella ei taseen tilikausien ylijäämiä käytetä. Tilikausi 2021 muodostuu ylijäämäiseksi 422 989 euroa. Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöinvestoinnit perustuvat toimitilaohjelman toteuttamiseen. Investointiohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Vuoden 2021 kiinteistöinvestointien määräraha on 9,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöinvestointisuunnitelma vuosille 2022 ja 2023 ovat 5,5 ja 4,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2021–2023 lainamäärä pysyy 8 miljoonan euron tasolla. Aikaisempaa tiukemman taloustilanteen vuoksi lainanhoitokate laskee suunnittelukaudella tasolle 4,3-4,5, kun se esimerkiksi tilikaudella 2019 oli 8,5.

Suunnittelukauden katsauksessa on todettu:

Päijät-Hämeen ongelma ei tällä hetkellä ole opiskelijapaikkojen määrän riittävyydessä, vaan sekä nuorten että aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudessa ja riittävyydessä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut). Näiden palvelujen oikea-aikaisella saatavuudella on suuri merkitys puhuttaessa ns. negatiivisesta opintojen keskeytymisestä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei sisälly tehtyyn talousarvioon. Lainsäädäntö ei ole valmis otettavaksi osaksi suunnitelmia. Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee toteuttaa kustannuksiltaan kestävästi siten, että jatkuvan oppimisen kasvavat rahoitustarpeet voidaan kattaa. Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset on luvattu korvata täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille.

Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen toteutuminen.

Lausuntopyyntö liitteenä.

Liitteenä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 ja talousarvio vuodelle 2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:

Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa jäsenkuntien tietoon.

Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita.

 

Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin täsmennettynä:

Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:

Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa jäsenkuntien tietoon.

Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita. Hollolan kunta korostaa, että erityisesti nuorten ja aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudesta ja riittävyydestä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut) tulee huolehtia.

Tiedoksi

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.