Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaksi

HOLDno-2020-572

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Piia Paasiranta, laskentapäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2025 taloussuunnitelman laadintaan. 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä painopisteet,  toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2018 hyväksyttyyn ja vuonna 2020 päivitettyyn kuntastrategiaan.

Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. 

Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin, joka on eriytetty omaksi kokonaisuudeksi vuodesta 2021 alkaen. 

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuonna 2021 on  -81 482 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 0,4%:ia eli 354 900 euroa.
Konsernipalvelujen toimintakate vuonna 2021 on -4 115 400 euroa (-4,0 %), Sosiaali- ja terveyspalvelujen -77 666 600 euroa (+0,9 %) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 300 000 (+100%). 

Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu VT 12 eteläisen kehätien loppuun saattamista varten tarvittava rahoitusosuus. Irtaimen omaisuuden investointeihin on varattu digiohjelman toteuttamiseen tarvittavat määrärahat sekä kunnanviraston muuttoon liittyvät investoinnit tietoliikenteen ja konesalin osalta.

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit), toiminnalliset tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.

Kokouksessa selvityksen talousarvioesityksestä antaa hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2025 tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

laskentapäällikkö.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.