Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Konsernijaoston työohjelman toteutumisen arviointi

HOLDno-2019-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaostosta ja sen tehtävistä on säädetty sekä hallintosäännössä että konserniohjeessa.

 Hallintosäännön mukaan Konsernijaostossa on 3 - 5 jäsentä. Kunnanhallitus valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta. Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 Konsernijaoston toimikausi on kaksi vuotta. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Pöytäkirjanpitäjä-nä toimii jaoston nimeämä henkilö.

 Konsernijaosto on valittu kunnanhallituksessa toimikaudeksi 6/2017-5/2019. Pöytäkirjanpitäjäk-si on valittu talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.
 
 Hallintosääntöä ja konsernijaoston tehtäviä on päivitetty kunnanvaltuustossa 11.12.2017. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää:

1. konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisestä, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvaltaa, asetettavista erillisistä tavoitteista ja taloudellisen aseman ja tavoitteiden seurannasta sekä raportoi näiden tavoit-teiden toteutumisesta valtuustolle
2. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja riskien ennakoinnista konserniyhteisöjen osalta
3. omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
4. konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaosta
5. toimenpiteistä, johon tulee ryhtyä vuosittaisen omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnin ja kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
6. kunnan ennakkokannasta konserniohjeen edellyttämissä asioissa
7. kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
8. yhtiökokousedustajat sekä edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
9. riskien ennakoinnin yhteydessä esiin nousevien toimenpiteiden valmistelusta sekä ohjaa riita- ja vastuukysymyksiin kohdistuvaa valmistelua
10. kuntayhtymäkokousedustajista
11. nimeää edustajat säätiöihin
12. Hollolan Tilapalvelu Oy:n yhteistyöjohtoryhmästä, johon kuuluu kunnan johtoryhmä ja yhtiön toimitusjohtaja, ja joka valvoo mm. investointiohjelman toteuttamista.

Konsernijaoston tehtävän toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista määritellä ohjeellinen työohjelma. Toimintamallia on jäsennelty vuonna 2018.

Ohjeellinen työohjelma vuodelle 2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee ohjeellisen työohjelman tiedoksi. Ohjelmaa täydennetään tarvittaessa.

Päätös

Merkittiin ohjeellinen työohjelma tiedoksi. Ohjelmaa täydennetään tarvittaessa. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaoston uusi toimikausi on käynnistynyt 1.6.2019.

Kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan:

Kunnan konserniohjauksesta huolehtii kunnanhallituksen konsernijaosto. Konserniohjauksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että kunnan ja sen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Konsernijaostossa on 3 - 5 jäsentä. Kunnanhallitus valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta.

Kunnanhallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Konsernijaoston toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Pöytäkirjan pitäjänä toimii jaoston nimeämä henkilö tai hänen sijaisekseen määrätty.

Konsernijaosto päättää kunnan:

 • Yhtiökokousedustajat
 • Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajaa)
 • Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
 • Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
 • Edustaja(t) säätiön toimielimiin
 • Konserniyhtiöiden kokouspalkkioista

Kunnan ohjauksen toteuttamisen osalta:

 • omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
 • konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämisestä, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä yhteisöille, joissa kunnalla on määräysvaltaa, asetettavista erillisistä tavoitteista ja taloudellisen aseman ja tavoitteiden seurannasta sekä raportoi näiden tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen ja valtuustolle
 • Antaa ohjeistukset valitsemilleen edustajille yleisesti ja/tai kokouskohtaisesti
 • Asettaa tytäryhteisöille ja kuntayhtymille strategiset tavoitteet sekä talousarviotavoitteet sekä seuraa tavoitteiden toteutumista
 • Antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
 • Päättää esityksistä koskien tytäryhtiöiden perustamisasiakirjaa ja yhtiöjärjestystä sekä vastaavien asiakirjojen esityksistä koskien yhtiöitä, säätiöitä ja kuntien välistä yhteistoimintaa huomioon ottaen kunnan kokonaisetu ja strategiset tavoitteet
 • Arvioi ja käsittelee osakas- ja yhteistoimintasopimuksia ja niiden muutos- ja kehittämistarpeita kunnan tavoitteiden näkökulmasta
 • konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaosta
 • toimenpiteistä, johon tulee ryhtyä vuosittaisen omistajaohjauksen tuloksellisuuden arvioinnin ja kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta

Riskienhallinnan osalta:

 • riskien ennakoinnin yhteydessä esiin nousevien toimenpiteiden valmistelusta
 • riita- ja vastuukysymyksiin kohdistuvasta valmistelusta ja ohjauksesta
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja riskien ennakoinnista konserniyhteisöjen osalta

Liitteenä strateginen johtaminen/konserni esitysmateriaali, mikä hahmottaa laajemmin kunnan omistajaohjausta. Esitys on ollut osa FCG:n omistajaohjausta käsittelevää koulutustilaisuutta syksyllä 2018.

Konsernijaoston syyskauden ohjelma painottuu valtuuston 17.6.2019 hyväksymän tasapainotusohjelman linjausten mukaiseen valmisteluun.

Liitteenä  alustava aikataulutus ja teemoitus.  

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee päivitetyn ohjelman  tiedoksi ja hyväksyy liitteenä olevan ohjeellisen aikataulutuksen ja kokousteemoituksen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaoston työohjelmaa on käsitelty konsernijaoston kokouksessa 24.6.2019. 

Ohjelmaan on tullut tarkennuksia loppuvuoden osalta. Päivitetty ohjelma liitteenä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Merkitään päivitetty ohjelma tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin päivitetty ohjelma tiedoksi. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaosto on vuonna 2019 kokoontunut kuukausittain maanantaisin klo 14.00 pääsääntöisesti eri päivinä kuin kunnanhallitus.

Esitys konsernijaoston kokousaikatauluista vuodelle 2020 on seuraava: 

13.1.2020 klo 14.00

10.2.2020 klo 14.00

23.3.2020 klo 14.00

6.4.2020 klo 14.00

18.5.2020 klo 14.00

15.6.2020 klo 14.00

24.8.2020 klo 14.00

21.9.2020 klo 14.00

12.10.2020 klo 13.00 (kh samana päivänä)

16.11.2020 klo 14.00

7.12.2020 klo 14.00

Aikataulut on yhteensovitettu kunnanhallituksen kokousten kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun vuodelle 2020. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaostolle laadittiin ohjeellinen työohjelma ja päätettiin arvioitavat kokonaisuudet. Työohjelman toteutumisen arviointi liitteenä. Liitteessä oleva asiakirja sisältää myös alustavaa ohjelmaa vuoden 2020 osalta. 

Lisäksi toimintaa on linjannut konserniohjeen ja hallintosäännön mukaiset tehtävät sekä kunnanvaltuuston 17.6. hyväksymän tasapainottamisohjelman linjaukset. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijasto merkitsee työohjelman toteutumisen arvioinnin tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset vuoden 2020 työohjelman täsmentämiseksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Täsmällisempi ohjelmaluonnos valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 

Tiedoksi

Päivi Rahkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).