Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokous

HOLDno-2019-361

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Etevan kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään  Järvenpäässä 23.5.2019. Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
 • Eteva kuntayhtymän vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2018
 • Sidonnaisuusilmoitukset

Kokousasiakirjat oheismateriaalina. 

Hollolan kunnan omistusosuus yhtymän peruspääomasta on 0,6 %

Yhtymän taloustilanne on tasapainottamistoimien johdosta selkeästi parantunut. Tasapainottamisohjelmaa on noudatettu edelleen 2018. Etevan tase on ollut ylijäämäinen vuodesta 2015 alkaen. Kuntayhtymän tulos oli ylijäämäinen vuonne 2018.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää:

 1. määrätä yhtymäkokousedustajaksi Matti Siirolan ja hänelle varajäsenen edustamaan Hollolan kuntaa Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Varalle yhtymäkokoukseen valittiin Hannu Heikkilä. 

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Etevan kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Hyvinkäällä 12.12.2019 klo 12.00. Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020
 • Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto 3, 4 vuodelle 2020
 • Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran täyttäminen 5, 6
 • Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Kokousasiakirjat oheismateriaalina. 

Hollolan kunnan omistusosuus yhtymän peruspääomasta on 0,6 %

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää:

 1. valita yhtymäkokousedustajaksi Matti Siirolan ja hänelle varajäsenen edustamaan Hollolan kuntaa Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön talousarvion ja muut yhtymäkokouksessa esillä olevat päätösasiat
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi Matti Siirolan varalle valittiin Hannu Heikkilä. 

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja + varaedustaja, Eteva kuntayhtymä/kirjaamo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.