Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous

HOLDno-2019-774

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnna omistusosuus on 88,08 %. 

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2018 liitteenä. 

Yhtiön toimintaa ei vielä ole konsernijaostossa arvioitu. Yhtiön osalta on tarpeen käydä lähetekeskustelu arvioinnin suorittamisesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset yhtiön arvioinnin jatkokäsittelyn osalta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.  Konsernijaosto antaa evästyksenä laatia ulkopuolinen arviointi osana HAT:n arviointia. 

Valmistelija

  • Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Asunto Oy Tervasmiilun yhtiökokous pidetään 12.12. 

Esityslista liitteenä.  Yhtiökokouksessa valitaan mm. hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenenä ovat toimineet Hollolan Asuntotaloista Esko Vekkeli ja Leena Suutari. Molemmat ovat kuitenkin jääneet eläkkeelle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

  1. päättää yhtiökokousedustajan yhtiökokoukseen 12.12.2019
  2. päättää ehdokkaista yhtiön hallituksen jäseniksi
  3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarvittavat ohjeet 

Päätös

Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Heikkilä. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan Reijo Reposta ja Arto Nuuttilaa. 

Konsernijaosto ei antanut erityisiä ohjeita. 

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Toimitusjohtaja Reijo Reponen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.