Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Salpakierto Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 24.5.2021

HOLDno-2019-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2019 klo 11.00 Lahden Sibeliustalossa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • toimintakertomus ja tilinpäätös
 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Hollolan kunnan hallitusedustaja ei ole erovuorossa.

Yhtiön liikevainto oli 18,1 milj. euroa, joka oli 6,6 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Tilikauden tappio oli 0,014 milj. euroa (tilikauden 2017 tappio oli 0,330 milj. euroa). Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 500 256,36 euroa. Voitonjakokelpoisista
varoista on vähennetty tilikauden tappio -14 227,59 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan voitonjakokelpoisista varoista 560,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 150 080,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 350 176,36 euroa.

Kokousaineisto oheismateriaalina.

Hollolan kunta omistaa yhtiöstä 28 osaketta 268 :sta eli 10,45 %.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää:

 1. määrätä Harri Vinnamon ja hänelle varajäsenen edustamaan Hollolan kuntaa Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 16.4.2019
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat, myöntää vastuuvapaus ja hyväksyä hallituksen osingonjakoesitys
 3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajan varajäseneksi valittiin Hannu Heikkilä. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätehuolto Oyj yhtiökokous pidetään 23.4.2020.

Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • tilinpäätös, tarkastuskertomus ja toimintakertomus
 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • Hallituksen esitys:
  • Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio. Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 415 505,50 euroa. Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 65 329,14 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 415 505,50 euroa.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannustenkorvauksista
 •  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3-4) jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
  • Hallituksen erovuoroisena jäsenenä on mm. Hollolan edustaja Kristiina Vanhala-Selin
  • Hollolan kunnalla on pysyvä edustus hallituksessa.
 • Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen on kutsuttu mukaan kokoukseen antamaan yhtiön ajankohtaiskatsauksen.

Alustavasti konsernijaosto on valinnut yhtiökokousedustajaksi Harri Vinnamon ja varalle Hannu Heikkilän.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedokseen.

Yhtiökokouksen 23.4.2020 osallta konsernijaosto:

1) valitsee yhtymäkokousedustajan  ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
 • tehdä esitys hallitukseen nimettävästä henkilöstä ja hänen varajäsenestään

4) antaa tarvittaessa muut ohjeet

Päätös

Konsernijaosto:

1) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Harri Vinnamon ja varalle Hannu Heikkilän.
2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
 • tehdä esitys hallitukseen nimettävästä henkilöstä Kristiina Vanhala-Selin.

Konsernijaosto ei antanut muita ohjeita.

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

Esteellisyys

Kristiina Vanhala-Selin

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 26.8 klo 13.00.

Asialistan ainoa käsiteltävä asia on yhtiön yhtiöjärjestyken muutos koskien toiminimeä.

Yhtiöjärjestys/muutos
1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka VANHA
Yhtiön toiminimi on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja kotipaikka Lahden
kaupunki.

Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Päijät-Häme Avfallshantering Ab, englanniksi
Päijät-Häme Waste Management Ltd ja saksaksi Päijät-Häme Abfallensorgung
AG.


1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka UUSI
Yhtiön toiminimi on Salpakierto Oy ja kotipaikka Lahden kaupunki.
Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Salpakierto Ab, englanniksi Salpakierto Ltd ja
saksaksi Salpakierto AG

Kysymys on yritysidentiteetin uudistuksesta, mikä pitää sisällään yrityksen nimen ja graafisen ilmeen muutoksen.

Taustalla on jätehuollon laajempi muutos. Jätehuolto on muuttunut 25 vuoden aikana loppusijoittamisesta kierrättämiseksi ja viimeisen 10-5 vuoden sisällä edelleen kiertotaloudeksi. Nykyien nimen ei koeta enää kuvaavan muuttunutta toimintaympäristöä, vaikka jätehuolto on perustehtävä. Toiminta on muuttunut enemmän kierrätykseksi ja kiertotaloudeksi ja nimen halutaan tukevan muuttunutta toimintaympäristöä. Lisäksi yhtiön omistajat eivät kaikki ole Päijät-Hämeestä.

Alustavan paikkajaon mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii Harri Vinnamo ja varalla Hannu Heikkilä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

 1. nimeää Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.8.2020 edustajan
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen koskien yhtiön toiminimeä (Salpakierto).

Päätös

Konsernijaosto

1. nimesi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.8.2020 edustajaksi Harri Vinnamon ja varalla Hannu Heikkilä

2. antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen koskien yhtiön toiminimeä (Salpakierto).

Merk.

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

Esteellisyys

Kristiina Vanhala-Selin

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Salpakierto Oy:n yhtiökokous järjestetään 24.5..2021 klo 12 alkaen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Päätös

Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Harri Vinnamon ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

 

Merk.

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

Esteellisyys

 • Kristiina Vanhala-Selin

Tiedoksi

Valittu edustaja, Salpakierto Oy