Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kymenlaakson Sähkö Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 17.6.2021

HOLDno-2019-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään Elimäellä 25.4.2019.

Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 5,25 %.

Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat. Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös, annetaan vastuuvapaus sekä valitaan hallitusjäseniä.

Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 124,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 50,70 euroa/osake eli yht. n. 8,5 milj. euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 6,44 milj. euroa. 

Osingonjakoesitystä voidaan pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon vuonna 2017 tehdyt yhtiöjärjestelyt ja siihen liittyvä omavaraisuusasteen heikentyminen. 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ei osallistu asian käsittelyyn Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Konsernijaosto:

1. valitsee yhtiökokousedustajaksi Heikki Mantereen

2. nimeää Mika Lampolan ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen. 

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä Kymenlaakso Oy:n tilinpäätös ja siihen liittyvät esitykset ml. osingonjako.

Päätös

Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Heikkilä.  Yhtiön hallitukseen ehdokkaaksi nimettiin Mika Lampola. Muutoin ehdotus hyväksyttiin. 

Esteellisyys

Päivi Rahkonen

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

 

Askolan kunta on myynyt omistamansa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet Loviisalle, Orimattilalle ja Myrskylälle. Voimassa olevaan 24.4.2017 päivättyyn omistajien väliseen osakassopimukseen viitaten, hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään muutoksista Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanossa. Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 21.2.2020 klo 12 yhtiön keskustoimipaikassa Elimäellä, os. Yhdystie 7.

Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 5,25 %.

Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat.

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ei osallistu asian käsittelyyn Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Konsernijaosto:

1. valitsee yhtiökokousedustajan

2. antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavan ohjeistuksen

Päätös

Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Heikkilän ja antoi ohjeeksi yhtiökokoukseen, että Hollolan kunnan edustajina jatkavat varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallintoneuvostossa Päivi Rahkonen ja hallituksessa Mika Lampola. 

Esteellisyys

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen merkittiin yhtiön hallintoneuvoston jäsenenä esteelliseksi. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Kymenlaakson Sähkö Oy on lähettänyt kunnille muistion koskien yhtiön henkilöstövalintoja. Henkilöstövalintoja käsitellään yhtiökokouksessa 16.4.2020. 

Muistio liitteenä. 

Muistion mukaan Hollolan kuntaa pyydetään ilmoittamaan ehdotuksensa hallituksen jäseneksi sekä lisäksi muistion saatekirjeessä kunnan yhtiökokousedustaja varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Muut omistajakunnat ovat valinneet edustajan joko ko. yhtiökokoukseen tai vuoden 2021 yhtiökokoukseen asti. 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen on yhtiön hallintoneuvoston jäsenenä esteellinen.

Ehdotus

Esittelijä

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Konsernijaosto päättää

 • yhtiökokousedustajan valinnasta varsinaiseen yhtiökokoukseen
 • siitä nimetäänkö yhtiökokousedustaja vuoden 2021 yhtiökokoukseen asti
 • Hollolan kunnan ehdotuksesta Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi

Päätös

Konsernijaosto päättää

 • valita yhtiökokousedustajaksi  varsinaiseen yhtiökokoukseen  ja vuoteen 2021 asti Hannu Heikkilän 
 • valita Hollolan kunnan ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkön halliltuksen jäseneksi Mika Lampolan

Päivi Rahkonen ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisenä. 

Esteellisyys

Päivi Rahkonen

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lapinjärven kunta on vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella täyttänyt konsernin alijäämän kriisikuntakriteerin ja joutunut erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn. Kunnanhallituksen nimeämä talouden tasapainotusryhmä on tutustunut kokonaisvaltaisesti kunnan taloustilanteeseen ja esittänyt oman näkemyksensä Lapinjärven kunnan taloudellisen tilanteen oikaisemisesta. Malli on kolmiosainen
ja sisältää:

 1. verojen korotuksia, 
 2. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä 
 3. talouden merkittävää sopeuttamista vuosien 2021-2024 aikana.

Lapinjärven kunnan konsernin kertynyt alijäämä on noin 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden omistus jakaantuu seuraavasti:
Osakkeenomistaja      Osakkeet (kpl) Osuus (%)
Loviisan kaupunki                35 087     20,93
Kouvolan kaupunki              34 639     20,66
Orimattilan kaupunki           30 864     18,41
Haminan kaupunki              23 262     13,88
Lapinjärven kunta               16 303       9,73
Hollolan kunta                       8 750       5,22
Myrskylän kunta                    5 823       3,47
Luumäen kunta                     5 250       3,13
Virolahden kunta                   5 000       2,98
Pukkilan kunta                       2 656       1,58
Yhteensä                           167 634   100,00
Lapinjärven kunnan osakkeiden tasearvo kunnan taseessa on 13 709,84 euroa, eli noin 0,84 euroa per osake. Osakkeiden todellinen arvo on ollut huomattavasti suurempi toteutuneissa kaupoissa viime vuosina. Osakkeista saatava myyntivoitto parantaa kuntakonsernin tulosta. Saadulla myyntivoitolla voidaan esimerkiksi lyhentää pitkäaikaisia lainoja, millä on myös positiivinen vaikutus kassavirtaan. Osakkeiden myynti pienentää kunnan osinkotuloja.
Osinko on ollut vuosittain noin 50 €/osake.

Lapinjärven kunnanhallitus pyytää tarjouksia Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakunnilta Lapinjärven kunnan omistamien 2 200 osakkeen ostamisesta. Lapinjärven kunta voi myydä koko määrän tai osan siitä. Lapinjärven kunta voi myydä osakkeista kaikki yhdelle tarjoajalle tai osittain eri ostajille. Tarjousvertailussa voittava tarjous on hinnaltaan suurin (per osake) mikäli tarjoukset ovat muuten yhdenvertaisia. Tarjouksessa tulee määritellä enimmäis- ja vähimmäismäärä ostettavalle erälle sekä ostohinta per osake.

Lapinjärven kunta pidättää oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja minkä tahansa tarjouksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen tai kaikkien tarjousten hyväksymiseen/hylkäämiseen sekä ostettavista määristä neuvottelemiseen eri tarjoajien kesken tarjotuilla hinnoilla.

Kaupanteko tapahtuu 1.6.2021 jälkeen, mutta ennen 31.12.2021. Vuoden 2021 osinkotulo kohdistuu Lapinjärven kunnalle näin ollen myös tämän tarjouskilpailun perusteella myytävistä osakkeista. Tarjouspyyntö perustuu Lapinjärven valtuuston 9.12.2020 tekemään päätökseen ja kaupasta tehdään vielä erillinen Lapinlahden kunnanhallituksen päätös keväällä 2021.

Hallintosäännön 6 § kohdan 80. mukaisesti, aineettoman käyttöomaisuuden (arvopaperit) ostosta päättää kunnanhallitus.

Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää olla jättämättä tarjousta Lapinjärven kunnan omistamista Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.

Päätös

Keskustelun kuluessa Kristiina Vanhala-Selin esitti Ilpo Markkolan ja Hannu Heikkilän kannattamana, että Hollolan kunta päättää jättää tarjouksen Kymenlaakson Sähkön osakkeista.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen/nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat hallinto- ja talousjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Kristiina Vanhala-Selinin ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin.

ÄÄNESTYS 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä (1 poissa). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt kokouksen esittelijän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus ei jätä tarjousta Lapinjärven kunnan omistamista Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.


Merk. §17 tarkastettiin kokouksessa. Mika Lampola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen). Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallintoneuvoston jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän osalta toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola, Päivi Rahkonen

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Kati Pölönen, Helena Maattola, Tuula Kilpinen, Pentti Lampi, Toini Louekoski-Huttunen, Eero Virta, Hannu Siljander

 • Ei 3 kpl 30%

  Hannu Heikkilä, Kristiina Vanhala-Selin, Ilpo Markkola

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2021 klo 11.

Kokouskutsun lähetettäneen touko-kesäkuun vaihteessa.

Tarvittavista henkilövalinnoista ei ole vielä tehneet omistajakunnille ohjetta.

Ennakkotietona on, että omistajilta pyydetään :

 • valinta yhtiökokousedustajaksi
 • esitys hallintoneuvostoedustajan *) valintaa varten seuraavaksi nelivuotisjaksoksi. Nykyinen jakso päättyy yhtiökokouksemme jälkeen 17.6. Hollolan edustajana ollut kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
 • esitys hallituksen jäsenen valintaa varten. Hallituksen jäsenet*) valitaan vuosittain, mutta hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden vuoden jaksoihin. Hollolan edustajana on ollut Mika Lampola

*) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää

 • valita yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen Hannu Heikkilän 
 • valita esitykseksi hallintoneuvostoedustajan tehtävään kunnanjohtaja Päivi Rahkosen
 • valita Hollolan kunnan ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkön hallituksen jäseneksi Mika Lampolan

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallintoneuvoston jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän osalta toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

 • Päivi Rahkonen

Tiedoksi

Valittu edustaja, esitetty hallintoneuvostoedustaja, esitetty hallituksen jäsen, Kymenlaakson Sähkö Oy