Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen tai estynyt saapumasta kokoukseen on hänen tilalleen kutsuttava varajäsen. Keskusvaalilautakunnassa varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Käytännössä varajäsenen kutsuminen tapahtuu siten, että esteellinen/estynyt jäsen ilmoittaa asiasta keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka kutsuu varajäsenen kokoukseen.

Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnassa ei voi toimia ehdokkaana kuntavaaleissa oleva henkilö. Lisäksi puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Mika Hämäläinen on ilmoittanut, että hän on estynyt toimimaan Hollolan keskusvaalilautakunnassa.

Puheenjohtajana tässä kokouksessa toimii Marketta Lappalainen.

Lautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.