Hyvinvointivaliokunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Yhteisöllisen kirjaston tapahtumatorin käyttömaksut 

HOLDno-2020-495

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vs. vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Osana yhteisöllisen kirjaston investointiprosessia on kirjaston tiloihin valmistunut ja elokuussa 2020 käyttöön otettu tapahtumatori. Tapahtumatori on nykyaikaisella esitystekniikalla varusteltu 120 paikkainen auditorio/kokoustila, joka on muunneltavissa esitystilasta niin luentosaliksi tai vaikka liikuntatilaksi.  

Ensimmäisen toimintakuukauden aikana tapahtumatorin vakikäyttäjinä ovat vapaa-aikapaveluiden omien toimien (liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut) lisäksi kunnan varhaiskasvatuksen leikkitoiminta, MLL-perhekerhotoiminta ja useat hollolalaiset eläkejärjestöt, joiden toiminta on siirretty ja tulee siirtymään syksyn aikana kirjaston uusiin tiloihin hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon otettua uimahallin monitoimisalin kokoustiloja toimistotilakäyttöön. Tällä hetkellä viikkokohtainen kävijämäärä kaikissa ryhmissä on yhteensä noin 200 henkeä. Tämä luku tulee kasvamaan sitä mukaa kun koronapandemian jälkeen toimijat käynnistävät ryhmätoimintoja ja löytävät tarjolla olevan modernin kokoustilan.

Hyvinvontivaliokunta on helmikuussa 2017 päättänyt (HOL 44/2017), osana vapaa-aikapalveluiden toiminnallista suunnitelmaa, luopua kuntalaisilta perittävistä tilavuokrista. Tilavuokria peritään kuitenkin yrityksiltä, ulkopaikkakuntalaisilta henkilöiltä ja muualle rekisteröidyiltä yhteisöiltä. Kokoustilana yhteisöllisen kirjaston tapahtumatori on rinnastettavissa Hollola-saliin. Hollola-sali on elinvoimavaliokunnan hallinnoima tila, jonka taksoituksesta ko. toimielin päättää. Suurimpana erona tilojen välillä on tapahtumatorin avoimuus, eli tietosuojallisesti samanlaisia kokouksia ei ole mahdollisia tapahtumatorilla järjestää. Toisaalta tapahtumatorin kokoustekniikka on täysin uutta ja mahdollistaa mm. kokousten striimauksen internettiin helposti omalla kalustolla.

Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan hyvivontivaliokunta päättää toimintojensa tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta ja hallinnassaan olevien tilojen vuokralle antamisesta tai tilojen käyttöperiaatteista, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

On perusteltua esittää, että yhteisöllisen kirjaston tapahtumatorin taksoitus yrityksille ja ulkopaikkakuntalaisille astetaan samalle tasolle Hollola-salin kanssa, eli á 29,84 € / h + alv.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää, että yhteisöllisen kirjaston tapahtumatorin tuntihinnaksi määritetään 29,84 € / h + alv.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiointipistte Piipahlus, hallinto-ja talousjohtaja, talouspalvelut@hollola.fi, kulttuurituottaja ja yhteisö-ohjaaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.