Hyvinvointivaliokunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Wellamo-opisto, talousarvioehdotus 2021

HOLDno-2019-789

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Lahden kaupunki on vahvistanut talousarvioraamin vuodelle 2021. Lahden kaupungin sivistyslautakunnan palveluyksiköiden raamit on vahvistettu, jossa opistomenojen kasvu on 3,6 %, tulojen lisäys 14,7 % ja nettomenojen lasku 2,2 %. Wellamo-opiston menoista noin 70 % koostuu henkilöstökuluista, joiden avulla toteutetaan opiston ydintoimintaa eli opetusta.

Seuraavan vuoden talousarvionvalmistelussa Wellamo-opistolle on kohdennettu tulojen lisäystä 211 700 euroa.Tulotavoitteen takia opiskelijoiden kurssimaksuja on nostettava syksyllä 2021 tai Lahden opetustoimintoja on vähennettävä.

Lopullinen tuntihinta määräytyy huomioiden valtionosuus sekä toteutuneet yhteiset tulot ja menot.

Kuntalaskutusta ehdotetaan säilytettäväksi kuluvan vuoden tasolla. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee Wellamo-opiston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 tietoon saatetuksi ja huomioi sen osana hyvinvoinnin palvelualueen talousarviovalmistelua.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ote: Hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.