Hyvinvointivaliokunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat 2020-2021

HOLDno-2020-377

Valmistelija

  • Sanna Plit-Rehula, perusopetuksen rehtori, sanna.plit-rehula@hollola.fi
  • Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi
  • Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori, hanna.rapatti@hollola.fi

Perustelut

Perusopetuksen koulujen lukuvuosittaisen työn järjestämistä varten on hyvinvointijohtaja hyväksynyt opetussuunnitelmaan perustuvat suunnitelmat lukuvuodelle 2020 - 2021. Lukuvuosisuunnitelmat tuodaan hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi.

Perusopetusasetuksen mukaisesti suunnitelmien tulee sisältää määräykset opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
     
Hyvinvointijohtaja on hyväksynyt talousarvioon pohjautuen lukuvuodelle 2020 - 2021 tuntikehystä yhteensä peruskouluille 5 005,5 vuosiviikkotuntia käytettäväksi yleisopetukseen ja tukiopetukseen, samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen, erityistehtäviin ja kerhoihin.

Tuntikehys ei enää sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön lisäavustusta ryhmien pienentämiseen.

Lukuvuosisuunnitelmiin tehtävät mahdolliset muutokset tuodaan lautakunnan tietoon myöhemmin. Aiemmista vuosista poiketen, tilastointia on Koski-järjestelmässä aikaistettu, josta johtuen erityisopetuksen käytön koostaminen voidaan toteuttaa vasta tilastoinnin toteuduttua.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta tutustuu peruskoulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmiin ja merkitsee ne tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

ote asianosainen: perusopetuksen aluerehtorit, eritysopetuksen rehtori, tiedoksi; hallinto-ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.