Hyvinvointivaliokunta, kokous 7.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Poikkeusolojen (COVID-19) vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimiseen

HOLDno-2020-186

Valmistelija

  • Sanja Pokki, varhaiskasvatuspäällikkö, sanja.pokki@hollola.fi

Perustelut

Vallitsevan koronapandemian vuoksi varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia on Hollolassa jouduttu asettamaan korona-altistumisen vuoksi tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Huoltajilta on tullut yhteydenottoja mahdollisten hyvitysten saamiseksi varhaiskasvatusmaksusta lapsen karanteenissa olon ajalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimisestä sekä mahdollisista hyvityksistä päätetään kunnissa. Asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa ja Hollolan kunnan ohjeistuksessa ei ole erikseen määritelty tartuntatautilain mukaisesta karanteenista johtuvia poissaoloja eikä niistä johtuvia maksuhyvityksiä.

Kuntaliitto ja Aluehallintovirasto suosittavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksun hyvittämistä niiltä päiviltä, kun lapsi on tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa. Karanteeni tai eristys on kyseiselle ihmiselle pakollinen määräys. Tartuntatautilain perusteella eristyksiin tai karanteeniin määrätty lapsi ei saa mennä varhaiskasvatukseen ennen kuin tartuntatautilääkärin määräys on purettu. Tällöin lapsi ei voi oireettomanakaan käyttää varhaiskasvatuspaikkaa. Omaehtoiset karanteenit eivät ole tartuntatautilääkärin määräämiä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 9§ on säädetty maksun perimisestä poissaolon ajalta. Pykälän mukaisesti, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Pykälää 9 ei kuitenkaan voida soveltaa karanteenin aikaiseen poissaoloon, koska karanteenissa lapsi ei välttämättä ole sairas ja poissaoloa ei siten voida kirjata sairauspoissaoloksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään sen lapsen osalta ja siltä ajalta, jonka lapsi on tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa ja karanteenipoissaolo johtuu varhaiskasvatuspaikassa todennetusta altistumisesta.

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2021 alkaen ja on voimassa 31.12.2021 asti. Asiakasmaksussa hyvitetään vain varhaiskasvatusyksikön toimintapäivät. Kuukaudessa on keskimäärin 21 toimintapäivää. Toimintapäiviksi katsotaan kaikki arkipäivät, jolloin päiväkoti on auki. Vuorohoidossa olevilla lapsilla toimintapäiviksi katsotaan myös viikonloput ja pyhäpäivät. 

Päätös

Keskustelun kuluessa Aki Markkola ehdotti Pia Salon kannattamana, että päätöksestä poistetaan ensimmäisestä kappaleen lopusta teksti "ja karanteenipoissaolo johtuu varhaiskasvatuspaikassa todennetusta altistumisesta"

Keskustelun jälkeen pidettiin viiden minuutin kokoustauko klo 17.20 - 17.24

Vs. hyvinvointijohtajan muutosesitys pohjaehdotuksen ensimmäiseen kappaleeseen:
Hyvinvointivaliokunta päättää, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään sen lapsen osalta ja siltä ajalta, jonka lapsi on tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa ja karanteenipoissaolo johtuu Hollolan kunnan toimintayksikössä tai ostopalveluna tuotetussa toimintayksikössä todetusta altistumisesta. 

Keskustelun kuluessa Aki Markkola ehdotti Pia Salon kannattamana, että pohjapäätöksestä poistetaan ensimmäisestä kappaleen lopusta teksti "ja karanteenipoissaolo johtuu Hollolan kunnan toimintayksikössä tai ostopalveluna tuotetussa toimintayksikössä todetusta altistumisesta".

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty vs. hyvinvointijohtajan muutetusta ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen/nimenhuutoäänestys.

Ne, jotka kannattavat vs. hyvinvointijohtajan muutettua pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Aki Markkolan ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä ja 1 poissa. Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointivaliokunta oli hyväksynyt Aki Markkolan tekemän muutosehdotuksen. 

Hyvinvointivaliokunta päätti, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään sen lapsen osalta ja siltä ajalta, jonka lapsi on tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa.

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2021 alkaen ja on voimassa 31.12.2021 asti. Asiakasmaksussa hyvitetään vain varhaiskasvatusyksikön toimintapäivät. Kuukaudessa on keskimäärin 21 toimintapäivää. Toimintapäiviksi katsotaan kaikki arkipäivät, jolloin päiväkoti on auki. Vuorohoidossa olevilla lapsilla toimintapäiviksi katsotaan myös viikonloput ja pyhäpäivät. 

Äänestystulokset

Tiedoksi

Tiedoksi: varhaiskasvatuspäällikkö, lähiesimiehet, palveluohjaus, toimistosihteeri Sundqvist, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.