Hyvinvointivaliokunta, kokous 7.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 LISÄPYKÄLÄ: Poikkeusolojen (COVID-19) vaikutus, koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen perimiseen (lisäpykälä)

HOLDno-2020-186

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Valitsevassa poikkeusolotilanteessa valtioneuvosto on linjannut, että päivähoidon ja perusopetuksen järjestämisessä on merkittäviä muutoksia ja rajauksia. Kaikkia huoltajia on kehotettu siihen, että lasten hoito järjestetään kotona poikkeuksia lukuun ottamatta. Nykyinen päivähoitomaksujen asiakasmaksulaki tai Hollolan kunnan ohjeistus iltapäivämaksujen perimisestä ei huomioi, eikä mahdollista reagoimista poikkeustilanteeseen tilanteen vaatimalla tavalla. Asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta.

Opetusministeri Andersson totesi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa, että kunnat ratkaisevat toimivallallaan, miten toimivat asiakasmaksujen osalta tässä poikkeustilanteessa. Asiakasmaksuissa on muutosajat, jolloin asiakasmaksuja peritään, vaikka huoltaja ottaisikin lapsensa pois päivähoidosta. Tässä esityksessä on tarkoitus luopua niistä siirtymätilanteiden maksuista.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää, että vallitsevasta poikkeusolosuhteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan seuraavalla tavalla.

  1. Niiltä huoltajilta, jotka hoitavat lapsensa kotona ei peritä päivähoitomaksuja poikkeustilanteen aikana alkaen 16.3.2020. Yksittäisten hoitopäivien tarve tulee ilmoittaa etukäteen, jotta ne voidaan huomioida. Ne huoltajat, joiden lapset ovat päivähoidossa maksut peritään normaalisti.
  2. Palveluseteli maksetaan yrittäjille poikkeustilanteen aikana normaalisti ja palveluntuottajien tulee ylläpitää lapsen hoitopaikka, vaikka huoltaja ei paikkaa käyttäisikään poikkeustilanteen aikana. Yrittäjien suositellaan jättävän huoltajien omavastuuosuus perimättä poikkeustilanteen aikana.
  3. Koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuneilta ei peritä maaliskuulta asiakasmaksuja. Ne lapset, jotka ovat lähiopetuksessa ja osallistuvat iltapäivätoimintaan, maksut peritään normaalisti.
  4. Nämä poikkeukset asiakasmaksuihin ovat voimassa tämän poikkeustilanteen ajan, jonka päätyttyä palataan asiakasmaksujen osalta normaaliin käytäntöön.

Lisäksi valiokunta toteaa, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja asiasta tulee tiedottaa huoltajia mahdollisimman pian.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Maria Keskinen, apulaisrehtori, maria.keskinen@hollola.fi
  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Vallitsevan koronapandemian vuoksi koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuvia oppilaita on Hollolassa jouduttu asettamaan korona-altistumisen vuoksi tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ja eristykseen. Tartuntatautilain perusteella karanteeniin tai eristykseen määrätty oppilas ei saa osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten koulutyöhön tai koululaisten iltpäivätoimintaan karanteenin tai eristyksen aikana. Omaehtoiset karanteenit eivät ole tartuntatautilääkärin määräämiä. 

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta. Hollolan kunnan maksuohjeistuksessa ei ole erikseen määritelty tartuntatautilain mukaisesta karanteenista johtuvia poissaoloja eikä niistä johtuvia maksuhyvityksiä.  Sairauspoissaoloa ei voida soveltaa karanteenin aikaiseen poissaoloon, koska karanteenissa lapsi ei välttämättä ole sairas. 

Iltapäivätoiminnan maksu on 90€/kk. Toimintapäiviä on kuukaudessa keskimäärin 21. Sairaspoissaoloissa maksuhyvityksen iltapäivätoiminnan kuukausimaksusta saa jos sairaspäiviä on 11 tai enemmän. Hyvitys on tuolloin 50% kuukausimaksusta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan iltapäivätoiminnan osalta seuraavalla tavalla: Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta hyvitetään 50% kuukausimaksuta sen oppilaan osalta, joka on koulussa tai koululaisten iltapäivätoiminnassa altistunut tai sairastunut koronavirukseen ja sen vuoksi asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin tai eristykseen. Hyvitys on kaikille sama, riippumatta poissaolon pituudesta. 

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2021 alkaen ja on voimassa 31.12.2021 asti.

Päätös

Kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 17.47 - 17.48.

Vs. hyvinvointijohtaja muutti päätösehdotuksen ensimmäistä kappaletta seuraavasti:
Hyvinvointivaliokunta päättää, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan iltapäivätoiminnan osalta seuraavalla tavalla: Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta hyvitetään 50% kuukausimaksuta sen oppilaan osalta, joka asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin tai eristykseen. Hyvitys on kaikille sama, riippumatta poissaolon pituudesta.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Hyvinvointivaliokunta päätti, että vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen Hollolan kunnan asiakasmaksujen periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan iltapäivätoiminnan osalta seuraavalla tavalla: Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta hyvitetään 50% kuukausimaksuta sen oppilaan osalta, joka asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin tai eristykseen. Hyvitys on kaikille sama, riippumatta poissaolon pituudesta.

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2021 alkaen ja on voimassa 31.12.2021 asti.

Tiedoksi

Tiedoksi: varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt, lähiesimiehet, palveluohjaus, toimistosihteeri Sundqvist, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.