Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Toiminta-avustukset 2021, yhdistykset

HOLDno-2021-29

Valmistelija

  • Auli Kasakkamäki-Heikkinen, liikuntavastaava, auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolalaiset rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea toimintaansa avustusta Hollolan kunnalta. Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen. Hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksien jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Vuodelle 2021 toiminta-avustuksiin on jaettavissa määrärahaa yhteensä 69 500,00 euroa.

Hollolalaisten yhdistysten avustukset olivat haettavana 1.2.-2.3.2021 klo 12.00 aikana. Avustukset ovat yhdistyksiä osallistuttavia tuoteavustuksia. Avustushakemuksen pystyi jättämään kunnan websivujen kautta sähköisenä tai yhteispalvelupiste Piipahlukseen paperiversiona. Avustuksia haki 49 yhdistystä. Avustuksia haettiin yhteensä 146 520,00 euroa. Avustuksia voidaan myöntää rekisteröityneille hollolalaisille yhdistyksille. Yksi hakijoista oli valtakunnallinen yhdistys. Avustushakemuksen jättäneistä 48 oli hollolalaisia yhdistyksiä, joista yksi veti hakemuksensa pois ja kahdella yhdistyksellä on ollut toimintaa alle yksi vuosi.

Liitteenä ovat avustusesitys tuoteavustuksista vuodelle 2021 sekä hollolalaisten yhdistysten avustuskriteerit 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä yhdistysten avustusten jakamisen Auli Kasakkamäki-Heikkisen esityksen mukaisesti vuodelle 2021

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Marko Kiiveri poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, Vesiveijarit ry:n puheenjohtaja). 

Aki Markkola poistui esteellisenä (hallintolain 28 § kohta 4 toimeksiantojäävi, Kosken Dynamo ry:n joukkueen valmentaja).

Esteellisyys

  • Aki Markkola, Marko Kiiveri

Tiedoksi

Asianosainen: Avustusten hakijat, liikunta-asianhoitaja, vapaa-aikapäällikkö  Tiedoksi: hyvinvoinnin palvelualueen hallintopäällikkö ja taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.