Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2021 toimintasuunnitelma

HOLDno-2020-140

Valmistelija

 • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisverkoston toimintasuunnitelma rakennetaan vuosittain verkoston itsearvioinnin tulosten pohjalta. Toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien johtavista sivistys-/hyvinvointi viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, joka vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja jalkauttaa sen alaisuudessaan toimivalle seudulliselle kehittämisverkostolle. Toimintasuunnitelmaa toteutetaan vuosikellon mukaisesti. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty ne keskeiset asiat, joissa yhteistyöverkoston toiminnassa halutaan onnistua vuoden 2021 aikana.  
Toimintasuunnitelman sisältönä vuodelle 2021 ovat: 

 • oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen prosessit
 • seudullisen kehittämistyön näkyvämmäksi tekeminen
 • seudulliset väestökehityksen realiteetit sivistyspalveluissa tulevaisuudessa
 • sote-yhteistyö osana kumppanuussuunnitelmaa.

Kriittiset menestystekijät yhteistoimintaverkoston toiminnassa on tunnistettu ja ne ovat:

 • verkoston ja ohjausryhmän jäsenten sitoutuminen yhteistoimintasopimuksen sisällön noudattamiseen
 • valmistautuminen ja läsnäolo kokouksissa
 • henkilöstövaihdokset -perehdyttäminen
 • tiedon kulku, viestinnälliset kuilut.

Vuoden 2021 aikana jatketaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen meneillään olevia kehittämishankkeita ja haetaan ohjausryhmän päätöksellä uusia erityisavustuksia kehittämistoiminnan tueksi. 
Päijät-Hämeen johtavista sivistys- ja hyvinvointiviranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja toimintasuunnitelman toteutumista seurataan ohjausryhmän hyväksymän vuosikellon mukaisesti. Sivistyspalveluiden eri toimintasektoreiden kehittämisryhmät työstävät yhdessä palvelutuotannon kehittämistä ohjausryhmän alaisuudessa. Yhteistoimintaverkoston visiona on, että Päijät-Häme on opetuksen ja kulttuurin kärkimaakunta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden seudullisen yhteistyöverkoston toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: Hyvan johtoryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.