Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

HOLDno-2021-235

Valmistelija

  • Sanna Plit-Rehula, perusopetuksen rehtori, sanna.plit-rehula@hollola.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut 13.11.2015 määräyksen 57/011/2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteista noudatettaviksi 1.8.2016 lukien.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään maahanmuuttajille tavoitteena antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Valmistavaa opetustea annetaan 6-10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siiryä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä. Hollolassa valmistava opetus järjestetään Salpakankaan koulussa. 

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan. Integroinnin tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suomen kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Hollolan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa on tarkistettu, muutettu ja täydennetty paikallisten opetussuunnitelmaratkaisujen osalta. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma tuodaan muutettuna hyväksyttäväksi. 

Muutosten osalta vastuu on ollut Salpakankaan koulun rehtorilla, apulaisrehtorilla ja valmistavan opetuksen opettajalla.

Esityslistan liitteenä on esitys perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikalliseksi valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaksi.

Asiaa on valmistellut rehtori Sanna Plit-Rehula, puh. 044 780 1238, etunimi.sukunimi@hollola.fi. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy Hollolan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: aluerehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.