Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Lukuvuositodistuksen 1-2, 3-6 ja 7-8 lk, todistuksen liitteen 3-6 lk, päättötodistuksen ja valmistavan opetuksen todistuksen hyväksyminen

HOLDno-2020-248

Valmistelija

  • Sanna Plit-Rehula, perusopetuksen rehtori, sanna.plit-rehula@hollola.fi
  • Pekka Toikkanen, apulaisrehtori, pekka.toikkanen@hollola.fi
  • Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi
  • Joanna Ikonen, hallintovastaava, joanna.ikonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön Opetushallituksen määräyksen 101/011/2014 mukaisesti vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016, seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017 ja kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018. Yhdeksännen vuosiluokan osalta käyttöönotto tapahtui 1.8.2019.

Opetushallitus on antanut 10.2.2020 määräyksen OPH-281-2020 muutoksesta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutoksista ja täydennyksistä koskien lukua 6 Oppimisen arviointi. Määräys on voimassa 1.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Paikallinen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa otettiin käyttöön Hollolassa 1.8.2020. Muutetun Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 mukaan oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Kun todistuksessa käytetään numeroarvosanaa, todistukseen merkitään myös perusopetusasetuksen 10 §:n arviointiasteikko. Sanallista arviota voidaan käyttää vuosiluokilla 1 - 3. Sanallisestakin arviosta tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa.
Hollolassa annetaan sanallinen lukuvuositodistus vuosiluokilla 1 ja 2.

Lukuvuositodistuksen numeroarviointia täydennetään vuosiluokilla 3 – 6 sanallisella todistuksen liitteellä.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuneille annetaan opetuksen päätyttyä osallistumistodistus. Valmistavan opetuksen oppilaan on mahdollista suorittaa perusopetuksen opintoja valmistavan opetuksen aikana. Näistä opinnoista annetaan erillinen todistus, johon käytetään perusopetuksen kyseisen luokka-asteen todistuspohjaa.

Vuosiluokkien 1-2, 3-6 ja 7-8 lukuvuositodistukset, vuosiluokkien 3-6 lukuvuositodistusten liitteet sekä perusopetuksen päättötodistukset ja valmistavan opetuksen todistukset on tehty vastaamaan muutettuja ja päivitettyjä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman kyseisten perusteiden pohjalta laadittuja linjauksia ja määräyksiä. Muutosten osalta vetovastuu on ollut rehtoreilla ja apulaisrehtoreilla.

Esityslistan liitteinä on esitys opetussuunnitelman perusteiden mukaisiksi lukuvuositodistuksiksi vuosiluokille 1-2, 3-6, 7-8, lukuvuositodistusten liitteiksi vuosiluokille 3-6 ja  perusopetuksen päättötodistukseksi sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen todistuksiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy Hollolan esi- ja perusopetuksen sekä valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: perusopetuksen rehtorit, koulujen toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.