Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ekoteko-avustus 2021

HOLDno-2021-137

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi
  • Auli Kasakkamäki-Heikkinen, liikuntavastaava, auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolalaiset rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea ekoteko -avustusta kehittäessään toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja toimintaympäristön olosuhteita. Hyvinvointivaliokunta on esittänyt vuodelle 2021 kunnan talousarvioon 10 000 euron  määrärahan jaettavaksi ekotekoihin. Tukea voi hakea yhteen ekotekoon korkeintaan 1000 euroa. Hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksen jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Ekoteko avustus on hollolalaisten rekisteröityjen yhdistysten haettavissa 15.4.-15.11.2021. Ekoteko avustusta on hakenut Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry. 1000 euroa luotiloukkujen uudistamiseen. Luotiloukuilla kerätään pienoiskiväärillä ammutut luodit talteen ja seulotaan edelleen kierrätettäväksi. Yhdistyksen tavoitteena on uusia vanhat hiekalla täytetyt luotiloukut kumirouhetäytteisiin loukkuihin. Ekoteko -avustuksen tuoma tuki mahdollistaisi yhdistyksen rakentamaan pitkäaikaiset ja helposti huollettavat, ympäristöystävälliset sekä kustannustehokkaat luotiloukut.

Liitteenä
Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry:n Ekoteko avustushakemus 2021
Hollolalaisten yhdistysten ekoteko avustuskriteerit

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää myöntää eko-teko avustusta 1000 euroa Hälvälän ampumaurheilukeskus Ry:lle avustushakemuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: avustuksenhakija: Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry, Tiedoksi: hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, vapaa-aikapäällikkö, liikunta-asiainhoitaja, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.