Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Oppilasjaoston varajäsenen nimeäminen 26.11.2020 - 31.5.2021

HOLDno-2019-882

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön II luvun 19 §:n Muut toimielimet mukaan valiokunnilla voi olla itsensä asettamia jaostoja, joiden jäsenmäärästä, puheenjohtajasta, valmistelutehtävistä ja delegoidusta päätösvallasta toimielin päättää itsenäisesti.

Hallintosäännöön II luvun 14 §:n mukaan oppilasasioiden osalta hyvinvointivaliokunta päättää, ellei se ole näitä tehtäviä delegoinut nimeämälleen oppilasjaostolle, johon valiokunta valitsee jäsenet ja päättää toimikaudesta:

 1. erityisen tuen antamisesta vastoin huoltajan tahtoa
 2. kurinpitorangaistuksena oppilaan erottamisesta määräajaksi (enintää 3 kk)

Jaosto päättää itse ensimmäisessä kokouksessaan tarvittavista kokous- ymv. menettelyistä.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää 

 1. delegoida kaikki edellä mainitut tehtävät oppilasjaostolle
 2. valitsee oppilasjaostoon valiokunnanpuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja molemmille henkilökohtaisen varajäsenen vastaavaksi ajaksi alkaen 1.12.2019 valtuustokauden loppuun.
 3. hyvinvointijohtaja on oppilasjaoston esittelijä ja sihteeri

Päätös

Hyvinvointivaliokunta päätti

 1. delegoida kaikki edellä mainitut tehtävät oppilasjaostolle.
 2. valita oppilasjaostoon valiokunnanpuheenjohtajan Markku Pulkkasen ja varapuheenjohtajan Pia Salon ja valiokunnanpuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäjseneksi Minna Halmeen ja varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eila Virtasen vastaavaksi ajaksi alkaen 1.12.2019 valtuustokauden loppuun.
 3. hyvinvointijohtaja on oppilasjaoston esittelijä ja sihteeri.

Valmistelija

 • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan luottamushenkilö Eila Virtanen on menehtynyt.

Virtanen toimi oppilasjaostossa Pia Salon varajäsenenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta valitsee Pia Salon varajäsenen hyvinvointivaliokunnan oppilasjaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta päätti valita oppilasjaostoon varapuheenjohtaja Pia Salon varajäseneksi Jasmin Kauko jäljellä olevaksi toimikaudeksi 26.11.2020 - 31.5.2021.

Tiedoksi

Asianosainen: valittu Tiedoksi: kirjaamo, WebLumu, CaseM, tietohallintosihteeri, Provincia/Populus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.