Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat

HOLDno-2020-600

Valmistelija

 • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi
 • Joanna Ikonen, hallintovastaava, joanna.ikonen@hollola.fi

Perustelut

Voimassa olevan perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Koulutyöpäiviä lukuvuonna 2021 - 2022 on 188. Työpäiviä vähentävät muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuva itsenäisyyspäivä 6.12.2021 sekä loppiainen 6.1.2022.

Koulun alkamispäivän ratkaisee päätöksellään opetuksen järjestäjä.

Lukuvuoden koulutyö päätetään voimassa olevan perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Päijät-Hämeen kuntien sivistystoimialan ohjausryhmän seudullisessa kokouksessa päätettiin, että kunnat linjaisivat lukuvuoden 2021 - 2022 työ- ja loma-ajat mahdollisimman yhteneväisiksi koko Päijät-Hämeen maakunnan osalta, jonka mukaan 

 • lukuvuosi alkaa 11.8.2021
 • lukuvuosi päättyy 4.6.2022
 • syysloma (vk 43)
 • joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022
 • talviloma  (vk 9)

Yhteneväisten työ- ja loma-aikojen sopimisella voidaan ehkäistä ylimääräisten kustannusten syntyminen silloin, kun oppilaita käy muiden kuin oman kuntansa koulussa/oppilaitoksessa. Myös perheiden kannalta eri ikäisten lasten ja nuorten samanaikainen loma-aika on koettu tärkeäksi.
Ohjausryhmän jäsenet toimittavat ehdotuksen edelleen kuntiin kuntien valio- ja lautakuntiin ja/tai jaostoihin päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä seudullisen mallin mukaiset koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2021 - 2022 Hollolan kunnan perusopetuksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset: hyvinvoinnin palvelualueen esimiehet  Tiedoksi: Asiointipiste Piipahlus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.