Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Hollolan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

HOLDno-2020-655

Valmistelija

 • Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, kaavoitukseen ja viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline, joka ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet. Tämä asiakirja auttaa tiivistämään eri toimijoiden sekä alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja toimii samalla eri toimijoiden yhteisenä oppimisprosessina.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen

 • kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta
 • väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
 • väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
 • terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
 • palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin
 • ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
 • tavoitteista ja toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden tulisi ohjata kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomus tuottaa myös seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä Hollolan laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.