Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Toiminta-avustus, Hollolan Sotaveteraanit ry, koronapandemia

HOLDno-2021-75

Valmistelija

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Sotaveteraanit ry on hakenut Hollolan kunnalta 1 380 euron suuruista toiminta-avustusta toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävät tulot on saatu vuosittaisesta veteraaniavustuskeräyksestä, jota ei kuitenkaan koronapandemian vuoksi voitu toteuttaa vuonna 2020. 

Yhdistys käyttää kaikki toimintaa tukevat tuotot veteraanien, veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen, avustamiseen ja virkistystoimintaan. Yhdistyksen veteraaneista elossa on vielä 15 jäsentä sekä leskiä ja puolisoita on 40 henkilöä. Toiminnan piirissä olevien keski-ikä on 95-vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvivointivaliokunta päättää myöntää koronapandemiasta johtuen Hollolan Sotaveteraanien toiminnan tueksi heidän anomansa 1 380 euroa.

Päätös

Puheenjohtaja Markku Pulkkanen teki muutosehdotuksen:
"Valiokunta myöntää vuosittain avustukset voimassa olevien kriteerien sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 
Myönnettävät avustukset ovat luonteeltaan vastikkeellisia yleisavustuksia seuroille ja yhteisöille joiden haku on parhaillaan auki.
Käsittelyssä oleva anomus ja sen taustat ovat mitä kunnioitettavimmat mutta se ei täytä avustuskriteereitä ja näin ollen valiokunta päättää hylätä sen.
Lisäksi valiokunta toteaa että valiokunnalla ei ole käytettävissä rahastoa tms. mistä tämän kaltaisiin anomuksiin, joita on aiemminkin käsitelty, voitaisiin tukea myöntää."

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan muutosehdotuksen. Hyvinvointivaliokunta hylkäsi avutushakemuksen.

Tiedoksi

Asianosainen: Hollolan sotaveteraanit ry., Tiedoksi: talouspalvelut@hollola.fi, vapaa-aikapäällikkö, hyvinvointikoordinaattori 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.