Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistoimintaverkoston toimintakertomus vuodelta 2020

HOLDno-2021-104

Valmistelija

 • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen kunnat ovat tehneet sopimukseen pohjautuvaa verkostoyhteistyötä sivistyspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen. Iitin kunta hyväksyttiin mukaan yhteistoimintaan vuoden 2018 alusta alkaen ja kunta liittyi Päijät-Hämeeseen virallisesti vuoden 2021 alusta alkaen. Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistoimintaverkoston toimintaa ohjaa kuntien sivistys- ja hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu yhteisten asioiden äärelle säännöllisesti kuukausittain. Kunnat vastaavat yhdessä seudullisen yhteistyön koordinoinnin resursseista asukasluvun suhteessa.

Vuoden 2020 ajan Hollolan kunnan edustajina ohjausryhmässä on ollut hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen ja hallintopäällikkö Minna Säkkinen-Salminen.

Vuoden 2020 aikana kehittämistyö on kohdennettu 

 • Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstökoulututukseen koulujen ja päiväkotien johtajille ”Resilienssiä työyhteisöön!”
 • Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opettajien täydennyskoulutukseen uuteen OPS:n liittyen
 • Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen
 • Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen Päijät-Hämeen ja Iitin perusopetukseen 
 • #paraskoulu-toiminnan kautta tukemaan kouluyhteisöjen toimijoiden yhteisöllisyyttä ja etsimään uusia tapoja toteuttaa kaikkien osapuolten osallisuutta kouluyhteisöissä
 • Päijät-Hämeen Tutka-turvataitokasvatusmallin kehittämiseen ja henkilöstökoulutukseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhteistyössä LAB:n kanssa.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2020 ja kysymykset johdettiin OKM:n arviointikriteereiden pohjalta sovitettuna toimintaympäristöön. Tietoa arvioinnista löytyy toimintakertomuksesta.

Vuoden 2020 aikana kunnat ovat ohjausryhmän päätöksellä, ja seudullisen kehittämisyksikön toimesta, hakeneet yhteisesti OPH:n erityisavustusta Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämineen esi- ja perusopetuksessa sekä OKM:n erityisavustusta Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. Rahoitusta saatiin näille kahdelle hankkeelle yhteensä 243 250 euroa. Kuntien oma panostus seudulliseen kehittämiseen oli vuonna 2020 yhteensä 148 731 euroa. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2021 alusta alkaen.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan seudullisen sivistyspalvelujen kehittämisen toiminta ja tulokset raportoidaan kalenterivuosittain. Seudullisen kehittämisen yhteistoiminnan toimintakertomus vuodelta 2020 on käsitelty seudullisen sivistysjohtajien ohjausryhmän (STJ-OHRY) kokouksessa 10. helmikuuta 2021 ja hyväksytty esitettäväksi seudullisen kehittämistyön asiakirjana yhteistoiminnassa mukana oleville sopimuskunnille. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys verkostoyhteistyön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on asialistan liitteenä.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä esitetyn sivistystoimen seudullisen yhteistyöverkoston toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: aluerehtorit- ja erityisopetuksen rehtori, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.