Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, Päijät-Häme (PHHYKY)

HOLDno-2021-96

Valmistelija

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Lastensuojelulain 417/2007 125:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Ensimmäinen Päijät-Hämeen yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2018-2021. Vuoden 2021 aikana valmistellaan suunnitelma vuosille 2022-2025. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu 31.10.2021 mennessä, jotta suunnitelma ehditään hyväksyä kuntien valtuustoissa ja hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksessa 31.12.2021 mennessä.

Seudullinen LAPE-yhteistyötyöryhmä on hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua koskevan työsuunnitelman 20.1.2021. Yhteistyöryhmään kuuluu hyvinvointikuntayhtymän, järjestöjen, seurakuntien ja oppilaitosten edustajien lisäksi edustus kaikista kunnista.

Kuntien tulee huomioida omissa työohjelmissa ja kokousaikatauluissa marras- joulukuussa 2021 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittely. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä tiedoksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmisteluaikataulun ja työsuunnitelman. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: vapaa-aikapäällikkö, hyvinvointikoordinaattori, aluerehtorit ja erityisopetuksen rehtori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.