Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntastrategian mukaiset palvelulupaukset, hyvinvoinnin palvelualue

HOLDno-2021-6

Valmistelija

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi
  • Sanna Plit-Rehula, perusopetuksen rehtori, sanna.plit-rehula@hollola.fi

Perustelut

Palvelulupausten laatimiseen on sitouduttu kuntastrategiassa 2018-2021. Painopistealueella Työn Hollola on yhtenä tavoitteena "Panostamme parhaaseen asiakaspalveluun" ja siinä on yhtenä toimenpiteenä "Laadimme palvelulupauksen kaikista kunnan keskeisistä peruspalveluista".

Palvelulupausten laatimisen pohjaksi teetettiin tammikuussa 2019 kuntalaisille kysely palveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen liittyen. Palvelulupausten laadinnassa on hyödynnetty myös asiakaspalautteita, seudullisten arviointien tuloksia sekä palvelukontakteissa ja kokemusperäisesti kerättyä tietoa. Hyvinvoinnin palvelualueella palvelulupauksia on työstetty hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän ja esimiehistön kanssa useassa työpajassa. Työn tueksi on saatu sparrausta kehittämispalveluista.

Palvelulupauksen tarkoituksena on kuvata miten tuotamme kuntalaisille lisäarvoa kyseisellä palvelulla. Palvelulupausten tarkoitus on sanallistaa mitä, miten ja miksi palvelua tuotetaan. Lupausten tulee kestää aikaa, sitä voidaan kuitenkin muuttaa jos ympäristö muuttuu. Lupaukset lunastetaan tunnetyössä, asiakkaan kohtaamisessa. Lupausten toteutusta mitataan osana olemassa olevia arviointimenetelmiä.  

Hyvinvoinnin palvelualueella laadittiin palvelulupaus kullekin vastuualueelle. 


VARHAISKASVATUS 
 
Tarjoamme lapsiystävällistä palvelua ja meille mahtuu hirveen monta luontoa.
•    Kohtaamme jokaisen lapsen 
•    Kuuntelemme ja kasvatamme yhdessä 
•    Toimimme luotettavasti ja teemme turvallista arkea  
•    Teemme saumatonta yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa 


PERUSOPETUS 
 
Osallistumme ja opimme yhdessä uusissa ympäristöissä tulevaisuutta varten. 
•    Huomioimme opetuksessa oppilaiden yksilölliset tiedot ja taidot
•    Varmistamme oikea-aikaisen kasvun ja oppimisen tuen 
•    Hyödynnämme kaikkien osaamista ja vahvuuksia 
•    Tuemme vanhemmuutta 


VAPAA-AIKAPALVELUT 

Mahdollistamme kuntalaisille omanlaista, onnellista ja yhteisöllistä arjen hyvinvointia.  
•    Edistämme kuntalaisten vapaa-ajan toimintaa ja harrastamista 
•    Kehitämme yhdessä ja monialaisesti hyvinvointia tukevia rakenteita 
•    Tuemme kuntalaisten aktiivista ja turvallista elämää 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä tiedoksi hyvinvoinnin palvelualueella valmistellut palvelulupaukset. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: vapaa-aikapäällikkö, aluerehtorit ja erityisopetuksen rehtori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.