Hyvinvointivaliokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Välitodistuksen ja erotodistuksen hyväksyminen vuosiluokalle 9

HOLDno-2019-925

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön Opetushallituksen määräyksen 101/011/2014 mukaisesti vuosiluokkien 1 - 6 osalta 1.8.2016, seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Hyvinvointivaliokunnan 20.6.2018 hyväksymässä Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan Hollolassa välitodistus annetaan ensimmäistä kertaa 3. luokan syyslukukauden päätteeksi. Lukuvuoden aikana annetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen ja numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. 

Sivistyslautakunta on 14.12.2016 hyväksynyt opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat väliarviointia varten vuosiluokille 3 - 6 ja hyvinvointivaliokunta 21.11.2018 väliarviointia varten vuosiluokille 7 ja 8.

Vuosiluokan 9 välitodistus sekä erotodistus on tehty vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman kyseisten perusteiden pohjalta laadittujen linjausten ja määräysten mukaiseksi. Muutosten osalta vetovastuu on ollut rehtoreilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy Hollolan kunnan perusopetuksen välitodistuksen väliarviointia varten vuosiluokalle 9.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: perusopetuksen rehtorit, erityisopetuksen rehtori

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.