Hyvinvointivaliokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Toiminta-avustus Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto

HOLDno-2019-916

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi
  • Joanna Ikonen, hallintosihteeri, joanna.ikonen@hollola.fi

Perustelut

Lahden konservatoriolla ja Lahden musiikkiopistolla on pitkät juuret yhteistyön tekemisessä Hollolan kunnan kanssa lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyväksi.

Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto ovat lakisääteisen valtionosuuden piirissä toimivia oppilaitoksia, joiden toimintaa säätelee laki taiteen perusopetuksesta (633/98). Oppilaitosten tulee noudattaa laissa asetettuja määrällisiä ja laadullisia velvoitteita, jotka vaikuttavat suoraan oppilaitosten talouteen. Tämä on myös valtionosuuden saamisehto.

Oppilaitosten tulonmuodostus koostuu valtionosuudesta, kuntien toiminta-avustuksesta ja lukukausimaksuista. 

Vuonna 2019 toiminta-avustuksen suuruus on ollut 58 750 euroa molemmille oppilaitoksille. 

Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto hakevat yhteisellä toiminta-avustushakemuksella kummallekin 58 750 euroa toiminta-avustuksena. Summa on sama kuin vuodelle vuonna 2019 myönnetty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää myöntää  toiminta-avustuksen hakemuksen mukaisesti Lahden konservatoriolle 58 750 € ja Lahden musiikkiopistolle 58 750 €. Tähän on varauduttu talousarviossa vuodelle 2020 vuoden 2019 tason mukaisesti. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: Lahden konservatorio, Lahden musiikkiopisto  Tiedoksi: hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.