Hyvinvointivaliokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Peruskoulujen työsuunnitelmat 2019-2020

HOLDno-2019-604

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Perusopetuksen koulujen lukuvuosittaisen työn järjestämistä varten on hyvinvointijohtaja hyväksynyt opetussuunnitelmaan perustuvat suunnitelmat lukuvuodelle 2019 - 2020. Lukuvuosisuunnitelmat tuodaan hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi.

Perusopetusasetuksen mukaisesti suunnitelmien tulee sisältää määräykset opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
    
Hyvinvointijohtaja on hyväksynyt talousarvioon pohjautuen lukuvuodelle 2019 - 2020 tuntikehystä yhteensä peruskouluille 5 005,5 vuosiviikkotuntia käytettäväksi yleisopetukseen ja tukiopetukseen, samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen, erityistehtäviin ja kerhoihin. Perusopetuksen oppilasmäärän ja erityisopetuksen määrän muutokset viime vuosilta ovat listan liitteenä.

Tuntikehys ei enää sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön lisäavustusta ryhmien pienentämiseen.

Tarvittaessa mahdolliset muutokset tuodaan lautakunnan tietoon myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta tutustuu peruskoulujen lukuvuoden 2019 - 2020 lukuvuosisuunnitelmiin ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi,

Todettiin, että Pyhäniemen lukuvuosisuunnitelma 2019 - 2020 käsitellään myöhemmin.

Tiedoksi

Tiedoksi: pohjoisen ja eteläisen alueen aluerehtori, erityisopetuksen rehtori

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).