Hyvinvointivaliokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Jäähallin käyttömaksun alentaminen, HC Giants

HOLDno-2019-919

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi
  • Joanna Ikonen, hallintosihteeri, joanna.ikonen@hollola.fi

Perustelut

HC Giants ry on hollolalainen jääkiekkoseura, joka pelaa 3. korkeimmalla sarjatasolla Suomi-sarjassa. Seuran tavoitteeena on tarjota mahdollisuutta jatkaa tavoitteellista jääkiekon harrastamista myös juniorisarjojen jälkeen.

HC Giants joukkue maksaa vuositasolla Hollolan kunnalle jäähallin käyttömaksuina 16 640,00 euroa,  joka on suurin yksittäinen menoerä seuralle. HC Giants maksaa jäävuorosta 128,70 €/h (sis. alv 10 %).

HC Giants anoo jäämaksun sopeuttamista kaudelle 2019 - 2020 55,00 €/h , joka olisi tällöin sama kuin Suomen jääkiekkoliiton alaisten hollolalaisten ja lahtelaisten juniorijoukkueiden tuntiveloitus jäähallin käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee anomuksen tietoon saatetuksi. Ottaen huomioon jäähallin kokonaiskustannukset (498 419 €) ja käyttömaksut (121 248 €), jotka kompensoivat jäähallin ylläpitoa kaikkien käyttäjien osalta, ei edellytyksiä maksujen huojentamiseen ole. Tästä syystä HC Giants ry:n anomusta käyttömaksujen huojentamisesta ei hyväksytä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. HC Giants ry:n anomusta käyttömaksujen huojentamisesta ei hyväksytä.

Tiedoksi

Asianosainen: HC Giants ry  Tiedoksi: hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.