Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Yhteistyösopimus kesäkausi 2021 Hollolan 4H-yhdistys, Lapsiparkkitoiminta ja nuorten kesätyömalli

HOLDno-2021-136

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelut tekee yhteistyösopimuksen, arvoltaan 7 000 euroa, Hollolan 4H-yhdistyksen kanssa tulevan kesän lapsiparkkitoiminnasta ja nuorten kesätyöllistämisen mallista.
Lapsiparkkitoimintaa järjestetään Hollolan kuntakeskuksessa kesä- ja heinäkuussa. Toiminta on maksutonta ja tarjoaa tärkeän palvelun hollolalaisille lapsiperheille. Lapsiparkkiin voi osallistua 3 - 8-vuotiaat lapset arkipäivisin kukin kahden tunnin ajan. Parkkitoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin klo 10 - 17 välisenä aikana. Lapsiparkkitoimintaa järjestetään yhtenä yhdistysten toiminta-avustusmuotona. Hollolan 4H-yhdistys hakee kunnan toiminta-avustusta lapsiparkkitoimintaan. Kyseinen haettava avustus kohdistetaan lapsiparkkitoiminnan ohjaajien palkkauskuluihin kesä- ja heinäkuun ajaksi.

Tällä yhteistyösopimuksella hankitaan lisäksi 4H-yhdistykseltä nuorten kesätyöllistämisen mallin käytännön toteutus. Mallina käytetään Hollolan 4H yhdistyksen Avittajat palvelukonseptia, jossa nuoria palkataan tarpeen mukaan yksityistalouksiin, yhteisöihin ja yrityksiin. Palkkaa maksetaan tehtyjen työtuntien perusteella. Toiminnan järjestämiseen tarvitaan koordinointia, jotta työn tarjoaja ja työntekijä kohtaavat ja sopimusmenettely on asianmukaista ja lakien ja asetusten mukaista.

Yhteistyösopimuksen laatii vapaa-aikapäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää myöntää vastikkeellisena avustuksena 7 000 euroa tekemällä sopimuksen 4H-yhdistyksen kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: Hollolan 4H-yhdistys ry  Tiedoksi: vapaa-aikapäällikkö, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi, sopimustenhallinta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.