Elinvoimavaliokunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021–2024

HOLDno-2020-428

Valmistelija

  • Ari Rinkinen, kuntatekniikan päällikkö, ari.rinkinen@hollola.fi

Perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kunnalta mahdollista lausuntoa tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021–2024. Lausunnot suunnitelmasta pyydetään toimittamaan Uudenmaan ELY –keskukselle (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) 31.10.2020 mennessä.

Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa internet-osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelma löytyy myös ELY -keskuksen sivujen kautta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021-2024

Uudenmaan ELY -keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2020 on noin 144 M€, jolla hoidetaan yleisen tieverkon ylläpito lukuunottamatta Väyläviraston hoitamia isoja kehittämisinvestointeja. Rahoituksesta pääosa kuluu tiestön päivittäiseen kunnossa- ja ylläpitoon. Päätöksentekoa rahoituksen kohdistamisesta ja toteutettavista hankkeista ohjaavat liikennestrategia ja tienpidon linjaukset. Keskeisenä tavoitteena on tarjota toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämälle ja kansalaisten tarpeisiin. Joulukuussa 2019 valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2020 budjettiin rahoituksen eräiden parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi, joihin kuului mm. Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Hollolan kirkonkylän ja Pyhäniemen välille.

Päällystetty maantieverkko on jaettu mm. liikennemäärän ja yhteysväliajattelun perusteella ylläpitoluokkiin. Suunnitelman mukaan vilkasliikenteisten teiden pintakunto turvataan ja muualla teiden kunto heikkenee, valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Vuodelle 2020 osoitettu rahoitus on kasvanut merkittävästi edelliseen vuoteen mennessä, mikä on mahdollistanut myös monen alemman tieverkon päällystyskohteiden toteuttamisen.

Uudenmaan ELY -keskusen vastuulla on noin 3000 maantieverkolla olevaa siltaa. Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain noin 20-30 kappaletta. Suurimpina haasteina on siltojen ikäjakauma, sillä suurin osa niistä on rakennettu 1960-1990 luvuilla ja ovat tulossa peruskorjausikään. Nykyinen rahoitustaso ei riitä tarvittaviin siltojen uusimisiin ja peruskorjauksiin.

ELY-keskuksessa tehdään myös jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa hallintorajat ylittävässä liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu koostuu mm. liikenneverkoista- ja palveluista sekä liikenteen ohjauksesta ja se on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen eri kuljetus- ja matkustustarpeet. Liikennejärjestelmän ylläpito ja kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaikkoihin ja palvelurakenteseen. Päijät-Hämeen liitto vastaa alueensa liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (suunnitelma on päivitetty vuonna 2019).

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista tienpidossa ja liikenteessä. Liikenneturvallisuuden tavoitteet on asetettu hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Päätökseen sisältyvän vision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vuodelle 2020 on asetettu tavoitteeksi puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Kuolemien määrä on vähentynyt, mutta hitaammin kuin mitä vuoden 2020 tavoite edellyttäisi. EU on jo asettanut uudet tavoitteet sekä liikennekuolemien, että vakavien loukkaantumisten vähentämisestä 50 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä. Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painopiste on niissä toimenpiteissä, joilla kustannustehokkasti voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja saavutetavuutta sekä edistää kestäviä liikkumismuotoja. Tarpeiden suuren määrän takia toimenpiteitä joudutaan priorisoimaan ja niitä usein toteutetaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa yhteistyössä. Tieliikenteen turvallisuus on kuitenkin paljon kiinni asentaista.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen puolestaan edellyttää kestävän liikkumisen edistämistä. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä ja olosuhteita parantavat hankkeet. Liikkumisolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi, että pyöräily koetaan helpoksi ja turvalliseksi. Käytännön työssä ilmastopolitiikka näkyy pienenä lisärahoituksena kevyen liikenteen hankkeisiin.

ELY -keskus on yksi toimivaltaisista viranomaisista, joka ostaa joukkoliikennettä ja rahoittaa kuntien joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi joukkoliikenteeseen liittyvät ELY:n tehtävät koostuvat infrastruktuurin kehittämisestä sekä liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta.

Suunnitelmaan sisältyvillä, tämän vuoden hankkeita esittävällä kartalla ei ole kohteita Hollolasta, mutta suunnitelmakauden hankkeissa mukana ovat Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä Paimelantien/Ilmotuntien liittymän parantaminen valtatiellä 24.

Elinvoiman palvelualueella on laadittu Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 seuraava lausunto:

Hollolan kunta pitää tärkeänä, että valtatiestä 24 laaditussa aluevaraussuunnitelmassa, 1. vaiheessa toteutettavaksi esitettyjen Kalliolan koulun ja päiväkodin kohdalta pohjoisen suuntaan puuttuvan kevyen liikenteen väylän ja Paimelantien (mt 14119) liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen tähtäävä jatkosuunnittelu käynnistettäisiin mahdollisimman pian.

Kunta pitää erittäin hyvänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu kirkonkylän ja Pyhäniemen välisellä osuudella on jo käynnissä ja hankkeen rakentamiseen ELY:n ja kunnan yhteistyöllä päästään näillä näkymin ensi vuonna. Myös tieltä puuttuvan Pyhäniemen ja Messilän välisen väyläosuuden toteuttaminen yhtenäisen pyöräilyverkon saavuttamiseksi Lahden suuntaan nähdään tärkeänä.

Kuntakohtaisessa hankekortissa esitetyistä, ja Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esiin nostetuista kohteista, Paimelan liittymän alikulku liittyy osana aiemmin mainittuun Paimelantien liittymän parantamiseen. Myös suunnitelmassa esille nostettu Heinlammin pyöräilyverkon täydentäminen on tärkeä alueen kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu aiemmin maininittujen Rantatien kevyen liikenteen väylän ja Kalliolan koulun (vt 24) väylän jälkeen.

Hollolan kunta haluaa vielä korostaa, että kunnan alueella olevan alemman tieverkon kunto on huolestuttavasti alentunut. Tiestön ylläpitoon tulisi panostaa, jotta liikennöitävyys ja turvallisuus tiestöllä pystytään takaamaan ja myös elinkeinoelämälle tärkeät kuljetukset turvaamaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen ELY -keskukselle toimitettavaksi lausunnoksi.

Päätös

Elinvoimavaliokunta päätti yksimielisesti esittää vt 12 perusparantamista Lahden eteläisen ohitien jatkeena kohti länttä. Lisäksi elinvoimavaliokunta näki tarpeellisena tulevien tienpidon ja liikenteen suunnitelmien valmistelussa huomioida tarpeen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Paimelan tien yhteyteen.

Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Valmistelija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.