Elinvoimavaliokunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Elinvoiman palvelualueen vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma

HOLDno-2020-390

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.

Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat nousseet esille jo vuosina 2018-2019.  Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.

Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista vaikutuksista.  Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle 11.6.2020.

Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.

Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7 milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla,  valmistelua tukee kuntatalouden tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.

Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020, jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020. 

Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin liitteen laadintaohjeessa.

Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö prosessin kaikissa vaiheissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.

Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia 2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä/pitkävaikutteisia menosäästöjä.

2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020 tasapainotustoimenpiteistä.

3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta, perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK, Kristiina Vanhala-Selin  pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 22.6.2020 § 125

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.

Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat nousseet esille jo vuosina 2018-2019.  Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.

Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista vaikutuksista.  Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle 11.6.2020.

Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.

Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7 milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla,  valmistelua tukee kuntatalouden tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.

Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020, jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020. 

Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin liitteen laadintaohjeessa.

Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö prosessin kaikissa vaiheissa. 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.

Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia 2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä/pitkävaikutteisia menosäästöjä.

2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020 tasapainotustoimenpiteistä.

3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta, perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.

Kunnanhallituksen päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK, Kristiina Vanhala-Selin  pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin pykälän 77 jälkeen.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 22.6.2020 § 125

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.

Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat nousseet esille jo vuosina 2018-2019.  Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.

Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista vaikutuksista.  Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle 11.6.2020.

Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.

Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7 milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla,  valmistelua tukee kuntatalouden tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.

Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020, jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon saavuttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020. 

Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin liitteen laadintaohjeessa.

Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö prosessin kaikissa vaiheissa. 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.

Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia 2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä/pitkävaikutteisia menosäästöjä.

2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020 tasapainotustoimenpiteistä.

3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta, perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.

Kunnanhallituksen päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK, Kristiina Vanhala-Selin pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää merkitä vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeet tiedokseen.

Päätös

Valiokunta päätti yksimielisesti ottaa pykälän käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

..

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion laadintaa ohjaavan raamin. Samassa yhteydessä kunnanhallitus asetti talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapainottamistyön ohjausryhmän, joka teki arviointia tasapainotustoimenpiteistä. Työn tukena oli FCG, jonka vertailuarvioinneissa tuotiin esille se, että Hollolan kunta tuottaa palveluja jo nyt pääosin edullisimmassa kvartaalissa eikä säästöjen osalta ole käytettävissä mitään sellaista keinoa, mikä ei suoraan näkyisi palvelujen tasossa tai laadussa.

Valtuusto tarkasteli talouden tasapainotuskeinoja talousseminaarissa 7.9.2020 vuoden 2021 osalta siten, että lain vaatima talouden tasapaino saadaan toteutettua. Laajimman kannatuksen tasapainotuskeinoista saivat maltillinen kunnallis- ja kiinteistöveronkorotus, henkilöstömäärän alentaminen pääosin luonnollista poistumaan hyödyntäen, kirjastotoimintojen uudelleenorganisointi sekä joukkoliikenteen tason arviointi. Liitteenä näiden pohjalta jatkovalmisteltu talousarvion laadintaohje. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää täsmentää vuoden 2021 talousarvioraamia liitteen mukaisesesti.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi
  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää myös tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat vuonna 2018 hyväksyttyyn ja 21.9.2020 kunnanvaltuustossa päivitettyyn kuntastrategiaan.

Vuoden 2020 korjattuun talousarvioon verrattuna vaikutus elinvoiman palvelualueen toimintakatteeseen on 437,3 t€.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous + inv.), palvelualuejohtajan katsaus, valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit sekä Vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat on esitetty liitteissä. Talousarvioesityksen mukainen elinvoiman palvelualueen toimintakate on -4 816 t€.  Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä on 0 €.            

Liite 1: Elinvoiman palvelualueen talousarvio käyttötalous 2021 ja 2022-2025
Liite 2: Elinvoimajohtajan katsaus, valtuustotason toiminnalliset tavoitteet 2021, riskienhallintasuunnitelma ja osallistuva budjetointi
Liite 3: Elinvoiman palvelualueen tunnusluvut
Liite 4: Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
Liite 5: Elinvoiman palvelualueen investoinnit
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut, riskiarvion ja erillislaskelmat sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021 talousarviossa on -4 816 t€ ja Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €. Elinvoimavaliokunta valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen seuraavanlaisena:

Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut, riskiarvion ja erillislaskelmat sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021 talousarviossa on -4 896 t€ ja Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €.
Elinvoimavaliokunta valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. 
Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Investointiosassa  on varattu 210 t€ Salpakankaan koululle. Ennen investoinnin toteutusta selvitetään eri vaihtoehdot siitä, miten parhaiten ratkaistaan ruokapalveluiden toimintaedellytykset koulun osassa A.  

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.