Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Oikaisuvaatimuksen käsittely: Vahingonkorvaus, polkupyörän vaurio 5.4.2021 Tyynelä

HOLDno-2021-416

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Sami Tyynelä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 6.7.2021 kuntatekniikan päällikön päätöksestä § 7. Asia koskee polkupyörä- ja välinevahingon vahingonkorvausta. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii Hollolan kuntaa korvaamaan aiheutuneet vahingot. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut esille uutta tietoa. Tieto vahingosta on saatettu kunnan tietoon myöhään, yli kuukausi tapahtumasta, jolloin kunnalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkistaa vahingonkorvausvaatimuksessa kuvattua tilannetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, että tapahtuma-aikana klo 21.20 voidaan olettaa, että oli hämärää tai pimeää, koska aurinko oli laskenut klo 20.13. Valaistuksen olleessa puutteellinen, on väylän käyttäjän noudatettava erityista varovaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tullut esiin mitään uutta, joten aikaisempi päätös pidetään voimassa.

Päätös

Elinvoimavaliokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Ote: oikaisuvaatimuksen tekijä. Tiedoksi: kuntatekniikan päällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.