Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Messilän ranta-alueen asemakaavaluonnos

HOLDno-2019-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti on jättänyt kuntaan hakemuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä omistamalleen kiinteistölle Alastalo 98-447-1-120, lisäksi hakemuksessa esitettyyn alueeseen kuuluu yhteistä vesialuetta ja rauhoituspiiriä 98-447-876-1 sekä yleisen tien aluetta 98-895-2-9. 

Asemakaavoitettavalle alueelle sijoittuu Messilän leirintäalue, uimaranta, venesatama sekä veneiden talvisäilytysalue. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 43 hehtaaria, josta maa-aluetta on noin 22 hehtaaria.

Hakijan tavoitteena on kehittää Messilää talvikeskuksesta kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi mahdollistamalla alueelle kylpylähotellin ja lomahuoneistojen toteuttaminen.

Kunnan tavoitteena on, että asemakaava toteuttaa osayleiskaavassa alueiden suunnittelulle asetetut kehittämistavoitteet ja mahdollistaa Messilän alueen kehittämisen ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi alueen luonto-, virkistys- sekä maisema-arvoja kunnioittaen ja niiden vahvuuksia hyödyntäen. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan sataman kehittäminen.

Alueella on voimassa 28.9.2016 lainvoiman saanut Messilä-Tiirismaan osayleiskaava. Asemakaavoitettavaksi haettu alue on osoitettu osayleiskaavassa maa-alueiden osalta matkailupalvelujen alueeksi viheryhteystarpeineen sekä virkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.  Vesialue on osoitettu yleiskaavassa satama-alueeksi.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan tarkemmin kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää Messilän ranta-aluetta koskevan asemakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti on jättänyt kuntaan hakemuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä omistamalleen kiinteistölle Alastalo 98-447-1-120, lisäksi hakemuksessa esitettyyn alueeseen kuuluu yhteistä vesialuetta ja rauhoituspiiriä 98-447-876-1 sekä yleisen tien aluetta 98-895-2-9. 

Asemakaavoitettavalle alueelle sijoittuu Messilän leirintäalue, uimaranta, venesatama sekä veneiden talvisäilytysalue. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 43 hehtaaria, josta maa-aluetta on noin 22 hehtaaria.

Hakijan tavoitteena on kehittää Messilää talvikeskuksesta kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi mahdollistamalla alueelle kylpylähotellin ja lomahuoneistojen toteuttaminen.

Kunnan tavoitteena on, että asemakaava toteuttaa osayleiskaavassa alueiden suunnittelulle asetetut kehittämistavoitteet ja mahdollistaa Messilän alueen kehittämisen ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi alueen luonto-, virkistys- sekä maisema-arvoja kunnioittaen ja niiden vahvuuksia hyödyntäen. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan sataman kehittäminen.

Alueella on voimassa 28.9.2016 lainvoiman saanut Messilä-Tiirismaan osayleiskaava. Asemakaavoitettavaksi haettu alue on osoitettu osayleiskaavassa maa-alueiden osalta matkailupalvelujen alueeksi viheryhteystarpeineen sekä virkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.  Vesialue on osoitettu yleiskaavassa satama-alueeksi.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan tarkemmin kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Elinvoimavaliokunta on 19.2.2019 § 12 päättänyt Messilän ranta-aluetta koskevan asemakaavan vireille tulosta ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydettu kunnan ympäristöviranomaisen lausunto. Lausunto on pyydetty toimittamaan 29.3.2019 mennessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toiimiva valvontajaosto lausuu seuraavaa: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty selvitystarpeina luonto- ja hulevesiselvitysten päivitys ainakin jossain muodossa. Lisäksi arvioitaviksi vaikutuksiksi esitetään vaikutukset läheisiin Natura-alueisiin. 

Natura-vaikutusten arvioinnit tulee tehdä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaisesti sekä Kutajärven alueen (erityisesti Laasonpohja) että Tiirismaan alueen suojeluperusteiden osalta.  Luontoselvitykset on laaditty yleiskaavatyön pohjaksi, eikä nykyisiä asemakaavasuunnitelmia ole tuolloin vielä ollut tiedossa. Tiedot ovat osin vanhentuneet, esimerkiksi alueella tehtyjen hakkuiden vuoksi. Näin ollen luontoselvitykset on laadittava kattavasti uudelleen vastaamaan nyt suunniteltavaa rakentamista. Huomioon on otettava myös kaava-alueen vesialue ja sen lajisto. 

Kohteessa on vesilain ja ehkä myös metsälain nojalla suojeltuja pienvesiä ja lähteikköjä. Kohteiden säilymisen turvaaminen myös asemakaavalla on tärkeää, joten kohteet on myös tunnistettava selvityksiä tehtäessä. 

Hulevesiselvitysten osalta on otettava huomioon alueen läpi virtaava Messilänoja ja alueen luonne luontaisena painanteena, joka kerää lähialueiden valumavedet ennen niiden pääsyä Vesijärveen. On tutkittava, kuinka suuri rooli alueella on ympäröiviltä alueilta tulevien hule- ja valumavesien pidättäjänä ja miten virtaamat muuttuvat suunnitellun rakentamisen myötä. Tarvittaessa on suunniteltava riittävät hulevesikosteikot ja -väylät, jotta tulvia ja vettymähaittoja ei synny yläpuolisille alueille tai kaava-alueelle. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi huomiota tulee kiinnittää meluselvitysten kattavuuteen sekä hankkeen maisemavaikutuksiin erityisesti Vesijärveltä päin katsottaessa. 

Päätös

Ympäristösihteerin ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, henna.kurosawa@hollola.fi

Perustelut

Asemakaavasta on laadittu maanomistajan toimesta kaavaluonnos. Ranta-alueelle osoitetaan liittymä uuteen paikkaan Messiläntien ja Rantatien risteysalueelle toteutettavan kiertoliittymän kautta. Alueen länsiosaan on osoitettu uusi liittymä (Martankivenkuja).

Kaavaluonnoksessa esitetään rannan tuntumaan sijoittuva kortteli hotelli- ja vapaa-ajantoimintoihin (rm-1), Korttelialueen rakennusoikeus on 28 000 kerrosneliömetriä ja korttelialueelle on mahdollista toteuttaa enintään 12-kerroksinen rakennus. 

Loma-asumisen varatut korttelit (RM-2) sijoittuvat kaava-alueen itä- ja länsiosaan sekä Jalkarannantien varteen alueen sisääntuloväylän läheisyyteen. Kaava-alueen itäosan rinnealueelle on osoitettu korttelialue (kortteli 67), jolla on kaksi rakennusalaa. Alueelle kuljetaan Messilänrannantietä ja edelleen rinnealueelle osoitettua ajoyhteyttä pitkin (ajo). Korttelin yhteenlaskettu kerrosala on 27 500 k-m2 ja rakennukset voivat olla enintään seitsemänkerroksisia (VII), lisäksi sallitaan kellarikerros (3/4 k). Korttelialueen rantaan on merkitty yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa (pp) sekä korttelialuetta palveleva osa-alue laiturirakenteille ja aallonmurtajille (lv-2).

Jalkarannantien ja Messilänrannantien väliin sijoittuvalle korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 10 000 k-m2, rakennukset saavat olla enintään seitsemänkerroksisia, lisäksi sallitaan kellarikerros. Osalle korttelialuetta ulottuu Messilänojan luonnontilainen alue, joka on luonnonmonimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta (luo). 

Kiertoliittymän länsipuolelle on osoitettu pieni liikerakennusten korttelialue, jolla on 400 -m2 rakennusoikeutta. 
Rantatien ja sataman (LV) väliin jää lomarakennusten korttelialue (kortteli 64), jolle osoitetaan yhteensä 9000 k-m2 rakennusoikeutta. Rakennukset saavat olla enintään kolmekerroksisia (III).  Suunnittelualueen länsiosassa on lomarakennusten korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 4000 k-m2.
Alueen pysäköinti on esitetty hoidettavaksi osin korttelialueilla ja osin autopaikkojen korttelialueilla (LPA) Satamapolun varrella. Jalkarannantien varteen on osoitettu suojaviheralue (EV), joka toimii myös liito-oravien kulkureittinä.

Jalkarannantien ja Messiläntien kainaloon on osoitettu yleinen pysäköintialue. Kaavassa olevat osat Jalkarannantiestä, Rantatiestä ja Messiläntiestä on osoitettu katualueeksi. 

Lisäksi kaavalla on annettu määräyksiä mm. hulevesien käsittelystä ja piha-alueiden melusuojauksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta nähtävänäoloaikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hankekaavoittaja, suunnitteluavustaja, maanomistaja Kirjeet: osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (erillinen täytäntöönpano-ohjeistus)

Oheismateriaali