Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kartanon alueen saneeraus, muutos vesihuoltolaitoksen urakkaosuuteen

HOLDno-2020-37

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Rinkinen, kuntatekniikan päällikkö, ari.rinkinen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on pyytänyt tarjoukset Kartanon alueen katujen ja vesihuollon saneeraustöistä. Urakka-alue sisältää Purotien, Koivusillantien, Laihotien ja Heinätien sekä alueen asemakaavan mukaiset kevyen liikenteen väylät. Työhön sisältyy myös hulevesiverkoston rakentaminen alueelle. Kohteen rakentamiseen on varattu 670 000 euron määräraha tämän vuoden kuntatekniikan investointiohjelmassa. Lisäksi vesihuoltolaitos on varannut 700 000 euroa vesihuoltotöitä varten.

Hankkeen tarjouspyyntö julkaistiin 30.1.2020 sähköisessä Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjoukset tuli jättää 21.2.2020 klo 16.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä urakkaan saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta (4 kpl):

- Erkkiheikkilä Oy

- Läänin Kuljetus Oy

- Vesihaka Oy

- Vision Infra Oy

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka ja tarjouksen valintaperuste on halvin hinta. Halvimman tarjouksen antoi Vision Infra Oy 1 233 008 euroa (alv 0 %), josta katurakentamisen osuus (ml. katuvalaistus) on 592 305 euroa ja vesihuollon osuus 640 703 euroa.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä (julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen). Tarjousasiakirjat ovat julkisia asianosaisille eli tarjoajille heti tämän päätöksen tekemisen jälkeen ja kokonaan julkisia, kun urakkaa koskeva sopimus on allekirjoitettu.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää valita Kartanon alueen saneerauksen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Vision Infra Oy:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Kartanon katujen ja vesihuollon saneerausalueeseen sisältyvät Heinätie, Laihotie, Koivusillantie ja Purotie sekä niiden poikittainen kevyen liikenteen väylä. Heinätien ja Laihotien osalta urakka on saatu suoritettua suunnitelmien mukaisesti ja se esitetään urakoitsijana toimivan Vision Infra Oy:n toimesta osaluovutettavaksi kunnalle. 

Koivusillantien saneeraus aloitettiin Leipäläntien päästä. Syvässä kaivannossa havaittiin maaperän häiriintymistä, minkä vuoksi vesihuollon saneeraustyöt eivät onnistuneet suunnitelmien mukaisesti. Työt päätettiin keskeyttää ja alkuperäisen suunnittelijan, WSP Oy:n geosuunnittelijoiden resurssipulasta johtuen tilattiin Ramboll Oy:lta tarkennetut suunnitelmat pohjavesipinnan alennuksesta ja kaivantojen tuennasta. Lisäksi Rambollilta tilattiin alkuperäisten suunnitelmaratkaisujen tarkastus. Sen mukaan tehtyjen pohjatutkimusten kattavuus ja laatu ovat olleet riittäviä ja asianmukaisia sekä että suunnittelija on osannut havainnoida paineellisen pohjaveden. Suunnitelmissa esitetty maaperäkuvaus ei kuitenkaan kaikilta osin ole pitänyt paikkaansa ja tämän vuoksi suunnitelmissa esitetty kaivantojen kuivanapito ei ole ollut kohteeseen soveltuva. Osa maaperäolosuhteista on lisäksi ollut sellaisia, ettei niitä ole voinut pohjatutkimuksista etukäteen arvioida ja tulleet ilmi vasta työmaavaiheessa.

Suunnitelmassa kaivanto- ja tuentasuunnitelman laatiminen on jätetty urakoitsijan vastuulle. Havaittujen pohjaolosuhteiden perusteella urakoitsijan käyttämä tuentaelementtituenta ei ole ollut riittävä ratkaisu Koivusillantien kaivannon pohjan häiriintymisen estämiseen. Koivusillantielle ja Purotielle Ramboll on suunnitellut nyt pohjavesialennuksen sekä kaivantojen ponttaustuennat, jotka eivät ole sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen. Jotta vesihuollon saneeraminen onnistuu todetuissa olosuhteissa, tulee nämä toimenpiteet toteuttaa, vaikka niitä ei ole esitetty alkuperäisissä suunnitelmissa.

Tarkastusraporttiin saadun WSP:n vastauksen mukaisesti suunnitelmissa ei ole osoitettu olevan suunnitteluvirhettä, vaan työmaan haasteet ovat aiheutuneet puutteellisista kaivantosuunnittelusta, jonka laatiminen kuului kohteen urakoitsijalle. Yleisesti ottaen kaivantosuunnittelu voidaan tehdä sisältyen suunnitteluun, mutta voidaan myös jättää urakoitsijan vastuulle. 

Tällä hetkellä Purotien sekä Koivusillantien alkupään saneeraus on esivalmisteluja lukuun ottamatta tekemättä. Jo tehty Koivusillan Leipäläntien puoleinen osa joudutaan rakentamaan osittain uudelleen. Urakoitsija on esittänyt Koivusillantiellä jo tehdyistä ja hidastuneesta työstä aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten laskelmat. 

Urakoitsija on antanut kustannusarvion ja aikataulun tarkentuneiden suunnitelmien mukaisesta Koivusillantien ja Purotien saneerauksesta. Talven lähestyessä on arvioitu, ettei Purotietä ehditä enää vuoden 2020 aikana saneeraamaan ja myös katujen viimeistelytyöt siirtyvät vuoden 2021 puolelle. Tällöin vesihuollon vuoden 2020 kustannusarvio on noin 999 000 €, jolloin vesihuoltolaitoksen hankkeen budjetti ylittyy noin 299 000 eurolla. Vuodelle 2021 siirtyvän urakkaosuuden kustannusarvio on vesihuoltolaitoksen osalta 155 000 €. Alkuperäisen urakkkasumman vesihuoltolaitoksen kustannusosuus on nousemassa noin 513 000 € eli 80 % alkuperäisestä.

Lähestyvän talven vuoksi keskeneräiset Koivusillantien saneeraustyöt pohjaveden alennuksineen on tarpeen aloittaa mahdollisimman pian. Mikäli työt keskeytettäisiin ja siirrettäisiin vuodelle 2021, aiheutuisi väliaikaisratkaisuista lisää kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä urakoitsijan esittämän vesihuollon kustannusarvion ja aikataulun Koivusillantien ja Purotien saneerauksen muutoksesta ennakoimattomien maaperäolosuhteiden vuoksi. 

Elinvoimavaliokunta päättää, että muutostyöt voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Päätös

Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä urakoitsijan esittämän vesihuollon kustannusarvion ja aikataulun Koivusillantien ja Purotien saneerauksen muutoksesta ennakoimattomien maaperäolosuhteiden vuoksi. Osapuolten välillä on käyty neuvotteluja, jotka ovat alentaneet ja jakaneet hankkeen kustannuksia.

Elinvoimavaliokunta päättää, että muutostyöt voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vision Infra Oy, vesihuoltopäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, rakennuttajavalvoja, elinvoiman palvelualueen taloussihteeri.