Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hollolan kunnan lausunto Lahden seudun runkolinjastosuunnitteluun kohteen 8 muutosehdotuksesta

HOLDno-2019-474

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Tiainen, kuljetuskoordinaattori, seppo.tiainen@hollola.fi

Perustelut

Lahden seudun toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen johdolla on ollut käynnissä runkolinjastosuunnittelu, jonka tavoitteena on ollut mm. selkeyttää ja nopeuttaa joukkoliikenteen linjastoja ja kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä parantaa kustannustehokkuutta. Suunnittelutyö on monivaiheinen ja -ulotteinen prosessi, joka jatkuu usean vuoden ajan ja ajoittuu eri liikennöintikohteiden tarkastelussa nykyisten sopimuskausien liikennöintien päättymiseen ja näin ollen myös uuden liikennöinnin vaiheittaiseen alkamiseen. Tämä tuo myös omat haasteensa suunnitteluprosessiin ja liikennöinnin järjestämiseen. Uusi runkolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019 – 2022 aikana.

Suunnittelussa on hyödynnetty huhtikuussa 2018 tehdyn asukaskyselyn tuloksia, saapuneita e-palautteita, kuljettajakyselyn vastauksia, nykyisiä matkustajamääriä, asukastiheyttä eri alueilla sekä alueen liikkumisdataa. Tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta on laadittu runkolinjastosuunnitelma pääasiassa seudullisen joukkoliikenneviranomaisen omana työnä. Suunnitelman luonnokset ovat olleet nähtävillä ja yleisesti kommentoitavana 19.3.2019 saakka ja saatujen kommenttien perusteella linjastoon on tehty vielä joitakin muutoksia. Suunnitelmaan sisältyy linjastosuunnitelma runkolinjoista, täydentävistä linjoista ja seudullisista linjoista. Linjoista on suunniteltu reitit, vuorovälit sekä alustavat liikennöintiajat. Lisäksi suunnitelmaa täydennetään myöhemmin kuljetuskaluston käyttövoimaselvityksellä ja suunnitelmilla pysäkkien sijoittelusta sekä täydentävistä palveluista, esim. liityntäpysäköinti ja kutsujoukkoliikenne.

Hollolan osalta seudullisen joukkoliikenteen järjestäminen ja linjastot olivat esillä ja osittain käsittelyssä jo viime vuoden puolella, koska kuljetuskohteen 8 liikennöinti päättyy nykyisen sopimuskauden umpeutuessa kuluvan kesäkuun loppuun. Kuljetuskohde 8 on sisältänyt mm. Hollola – Lahti – (Nastola) -välin liikennöinnin sekä Hollolan ns. koululaisvuorot (käyttäjäoikeussopimus/nettoliikenne).

Hollolan kunta valitsi ja seudullinen viranomainen hyväksyi viime vuonna useilla eri perusteilla joukkoliikenteen järjestämistavaksi 1.7.2019 alkaen bruttomallin, jossa liikennöinnin lipputulot jäävät liikenteen järjestäjälle/kunnille. Järjestämistavan muutoksesta arvioitiin kunnalle koituvan määrärahasäästöjä tulevan liikennöinnin nettokustannuksissa, jonka turvin kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa 2018 Hollolan palvelutasoa hieman parannettavaksi suorilla yhteysväleillä Hollolan kirkolta, Nostavalta ja Vesikansasta Lahteen/Lahdesta. Lisää määrärahaa liikennepalveluiden järjestämiseen ei tälle vuodelle saatu. Hollolan joukkoliikenteen palvelutaso perustuu hyvin vähäisin vuoromuutoksin vuonna 2011 päätettyyn tasoon, joka silloin seudullisesti ja kunnittain kuvattiin sekä hyväksyttiin.

Joukko- ja palveluliikenteen kehittäminen on nostettu Hollolan kuntastrategiassa myös yhdeksi tavoitteeksi asumisen painopistealueella. Liikennöintiä lisäämällä voidaan arvioida saavutettavan myös selvää lisähyötyä kunnalle ja sen asukkaille, sillä ilman toimivaa joukkoliikennettä ei ole toimivaa kuntaa, jossa kunnan palveluverkkorakennetta voitaisiin optimaalisesti hyödyntää. Mahdolliset vuorovähennykset leikkaavat puolestaan lipputuloja ja lisäävät sitä kautta liikenteen järjestämisen nettokustannuksia kunnille.

Hollolassa 1.7.2019 käynnistyvästä liikenteestä ei kunnalta pyydetty varsinaista lausuntoa runkolinjastosuunnittelun ollessa kesken, mutta joltain osin liikenteen palvelutasoa käsiteltiin viime kesäkuussa kunnanhallituksessa sekä myöhemmin syksyllä valiokunnissa, jossa käsiteltiin saatuja palautteita ja kannanottoja Hollolan linjaliikenteen kehittämiseksi. Viime kesänä ja syksyllä saatujen palautteiden sekä runkolinjastosuunnittelun pohjalta toteutettiin loppusyksystä kuljetuskohteen 8 viranomaiskilpailutus reittikuvauksineen ja autokiertoineen. Sittemmin on päädytty siihen, että kesäaikainen liikennöinti nykyisillä reiteillä jatkuu elokuulle, jolloin vasta siirrytään osittain uusille linjoille ja reiteille sekä Hollolassa jo aiemmin päätettyihin joihinkin lisävuoroihin. Muuttuneiden kustannusvaikutusten takia näiden laajuutta joudutaan kuitenkin vielä tarkastelemaan uudelleen. Varsinainen runkolinjastosuunnittelu ei ulotu esim. Hollolan osalta ns. koululais-/kylävuoroihin, joiden tarpeesta ja laajuudesta voidaan esittää toiveita vähäisin muutoksin tarvittaessa vuosittain esim. oppilasmäärien tai kouluverkkorakenteen muuttuessa.

Nyt käynnissä olevaan runkolinjastosuunnitteluun voi käydä tutustumassa seuraavan linkin kautta: Runkolinjastosuunnitelma Archives - Lahden Seudun Liikenne

Kunnilta ja sidosryhmiltä pyydetään lausuntoa nyt valmisteilla olleesta runkolinjastosuunnitelmasta. Kantaa pyydetään erityisesti ottamaan reitteihin, vuorotarjontaan ja kustannuksiin kunnan alueella. Lausunto tulee antaa Lahdelle 3.6.2019, jonka jälkeen asia etenee seudullisen joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi.

Liitteenä 1 on Lahden lausuntopyyntö joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelmasta ja varsinainen suunnitelma. Liitteenä 2 on kuvaus Hollolan nykyisestä ja 1.7.2019 alkavasta vuorotarjonnasta, jossa joltain osin otetaan kantaa myös palvelutasoon karkealla tasolla. Lisäksi liitteenä 3 ovat kuvaukset Salpakankaan ydinkeskustan reittimuutos- ja pysäkkijärjestelyistä, jotka on hyvä päättää samalla kertaa runkolinjastolausunnon yhteydessä. Liitteenä 4 on arvio lisävuorojen ja lippualennusten kustannusvaikutuksista.

Hollolan kunta kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

1.7.2019 ja elokuussa käynnistyvä liikenne ja sen kehittämisen tarpeet Hollolassa on huomioitu isolta osin jo viime vuoden puolella käynnistyneen linjastosuunnittelun yhteydessä sekä kuljetuskohteen 8 kilpailutuksessa. Palvelutasona on haluttu ja halutaan jatkossakin säilyttää nykyinen palvelutaso +/- vähäisin muutoksin, esim. lisäämällä hieman suoria yhteyksiä esim. kirkonkylältä ja Vesikansasta Lahteen (kts. Liite 2). Ns. kouluvuorot eivät kuulu varsinaiseen runkolinjastoon, mutta niissäkin tulee pyrkiä huomioimaan vähintään nykytaso, jotta linjasto muodostuisi maantieteellisesti mahdollisimman kattavaksi ja toiminnaltaan sujuvaksi myös jatkoyhteyksien kannalta niveltyen seudulliseen linjastoon ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Tänä vuonna käynnistyvässä liikenteessä tulee turvata Salpakankaalta (mm. Tiilikangas ja Tiilijärvi) ja kirkonkylältä riittävät yhteydet Lahteen siten, että pääautokierroissa(linjoilla) turvataan mahdollisimman toimivat yhteydet keskussairaalan kautta joko ensin suoraan Lahden keskustaan ja matkakeskukselle tai toisinpäin. Salpakankaalta tulee olla myös suoraa vuorotarjontaa Vipusenkadulle aamuin ja iltapäivisin.

Jatkossa tulisi pyrkiä huomiomaan jotenkin myös yhteystarpeet Salpakankaalta Messilään sekä Jalkarantaan (Jalmari) sekä korvaamaan elokuusta poistuvat yhteydet Rantatieltä koulujen loma-aikoina ensi syksystä alkaen joko suoraan Lahteen tai kirkolle. Palveluliikenteen kehittäminen (esim. kutsuohjattu liikenne) nähdään yhtenä vaihtoehtona hiljaisempien suuntien liikenteen järjestämisessä.

Myös tulevassa runkolinjastossa 2020 alkaen tulee Hollolan edellä mainitut tarpeet huomioida. Linjastojen muuttuessa suuresti tulee kaikenlaiseen matkustajainformaatioon ja muuhun tiedottamiseen kiinnittää erityistä huomiota ja varata riittävästi resursseja.

Ns. terminaalivaihtoehtoihin (ve1/nykyinen Kauppatori ja ve2/Trion terminaali) Hollolassa ei oteta suoraa kantaa, koska se on ensisijaisesti Lahden kaupungin ratkaistava. Hollolan kannalta nykyinen toriratkaisu on ollut toimiva ja pääväestöllä nopeammin saavutettavissa. Terminaaliratkaisuun pitää pohtia ja selvittää Lahdessa huolella päätösvaihtoehtoja harkitessa, koska niin monen bussikulkijan matkan sujumiseen asialla on merkitystä.

Päälinja-autoreitit Salpakankaalla ovat perinteisesti Salpakankaalla kulkeneet Keskuskadun kautta. Eri tahoilta on tullut kuitenkin toiveita siitä, että reittejä voitaisiin muuttaa kulkevaksi Terveystielle, jotta mm. terveyspalvelut olisivat jatkossa paremmin saavutettavissa. Terveystiellä Heinsuon koulun ja terveysaseman välillä oleva nykyinen pysäkkipari olisi samassa yhteydessä syytä päättää poistettavaksi jo yksistään liikenneturvallisuuden takia ja korvata ne uusin pysäkkijärjestelyin hieman lähempänä tulevaa terveysasemaa. Ihan kokonaan ja kaikkien linjojen osalta ei kuitenkaan bussiliikennettä kannata Terveystielle siirtää, jotta myös Keskuskadun varrelle ja sen lähitienoilla oleville asukkaille (mm. Vanhatalon alue) jää jotain vuorotarjontaa paremmin saavutettavaksi. Liitteessä 3 on tarkempaa kuvausta Salpakankaan ydinkeskustan reittimuutos- ja pysäkkijärjestelyehdotuksista. Myös muihin kunnan tieverkossa ja suoraan kunnan ylläpidossa oleviin pysäkkijärjestelyihin voidaan ottaa nyt tai lähitulevaisuudessa uudestaan kantaa ja/tai päättää suoraan uusista pysäkkijärjestelyistä tai tarpeettomista pysäkeistä luopumisista linjastojen nopeuttamiseksi.

Liikennöinnin aiheuttamien kustannusten osalta Hollolassa tänä vuonna käynnistyvä liikenne järjestetään bruttomallilla lipputulojen jäädessä liikenteen järjestäjälle/jäsenkunnalle. Järjestämistavan vaihdoksesta arvioitiin Hollolan hyötyvän vuositasolla noin 200.000 euroa, jonka turvin Hollolan kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa 2018 elinvoimavaliokunnan esityksestä suoria vuoroyhteyksiä Hollolan kirkonkylältä, Vesikansasta ja Nostavalta Lahteen. Nämä lisäykset arvioitiin järjestyvän nykyisen talousarviotason sekä ennakoitujen kustannussäästöjen ja tuotto-odotusten perusteella. Kirkonkylän ja Nostavan yhteyksiä ei ole vielä aloitettu, mutta Vesikansan suunnassa liikennöinti Kukkilan-Kalliolan -alueella aloitettiin vuoden vaihteesta kokeiluna osana Lahden Soltin alueen autokiertoa. Kokeilu jatkuu vielä kesän, mutta syksystä tilanne pitää ratkaista uudelleen kustannuspaineiden takia. Koska em. suorien yhteyksien katsotaan hyödyttävän myös Lahden asukkaita, nähdään, että joltain osin myös Lahden tulisi ottaa osaa näiden lisävuorojen kustannuksiin.

Kustannuksia aiheuttaa syksystä alkaen myös Hollolan hyväksymä myönteinen suhtautuminen lasten, nuorten ja opiskelijoiden lippuhinta-alennuksiin.

Liitteessä 4 on arvioitu Hollolan liikennepalvelujen määrärahojen riittävyyttä kuluvalta vuodelta jo osittain päätetyt em. lisävuoroesitykset ja lippuhinta-alennukset huomioiden. Peruslähtökohtana tulevaa runkolinjastoliikennöintiä järjestettäessä tulee kuitenkin olla se, että liikennöinnin nettokustannukset eivät nykytasostaan kasva. Myös kunnan käytettävissä vuosittain olevaa tilausautokapasiteettia ja -resurssia tulee jatkossa pystyä paremmin hyödyntämään kaikkia käyttäjäryhmiä avoimesti palvelemaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee runkolinjastosuunnitelman tiedokseen ja esittää suunnitelmasta ja joukkoliikenteen kehittämisestä lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle, että:

 • edellä Hollolan kunnan tekstissä ja niihin liittyvissä liitteissä kuvaamat huomiot ja esitykset vaikuttavat tänä vuonna käynnistyvän, Hollolaa ensisijaisesti koskevan, liikenteen järjestämisessä ja ulottuvat myös lähivuosiin runkolinjastojen vaiheittaisessa käyttöönotossa
 • seudulliset ja kuntakohtaiset maankäytölliset tarkastelut sekä eteläisen ohitien valmistuminen luovat tarvetta tarkastella ja reagoida suunnitelman toteutumiseen säännöllisesti
 • liikennöinnin palvelutasona esitetään säilytettäväksi ns. kilpailutettu nykytaso vähäisin lisäyksin, joita ovat tässä vaiheessa suorat yhteydet Vesikansasta ja kirkonkylältä Lahteen vähintään koulupäivinä, 2-3 vuoroa aamuin ja iltapäivisin (liitteet 2 ja 4)
 • vähintään päälinjat (Tiilikangas, Tiilijärvi) esitetään elokuusta alkaen kulkevaksi Salpakankaalla Terveystien kautta ja tarvittavat pysäkkijärjestelyt tarvittavine katoksineen tehdään sen mukaan (liite 3)
 • kustannustasona halutaan lähtökohtaisesti säilyttää nykyinen taso, mutta tilannetta joudutaan tarkastelemaan vuosittain mm. kunnan taloudellisen liikkumavaran, liikennöintisopimusten, käyttäjätarpeiden sekä lipputulojen perusteella
 • runkolinjastotyön ja tulevan liikennöinnin järjestämisen onnistumiseen tulee liikenteen järjestäjän kiinnittää erityistä huomioita (esim. matkustajamäärien kehitys)
 • vastuuviranhaltijoille myönnetään oikeus tehdä tarvittaessa vähäisiä muutoksia liikennettä käynnistettäessä ja runkolinjastoja suunniteltaessa edellä esityksessä ja asiatekstissä mainittujen linjausten pohjalta.
   

Päätös

Päätösehdotusta täydettiin seuraavasti:

 • Salpakankaalta tulee säilyttää joku yhteys myös tulevina vuosina Tapanilankadun kautta Jalkarantaan ja edelleen Lahden keskustaan, esim. muuttamalla Hollolan kirkonkylältä Kuntotien kautta ehdotetun linjan reittiä Lahden puolella. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin täydennettynä.

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus antaa seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle edellä olevan, elinvoimavaliokunnan valmisteleman lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Seppo Tiainen, kuljetuskoordinaattori, seppo.tiainen@hollola.fi

Perustelut

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta pyytää Hollolan kunnalta lausuntoa ehdotuksesta kuljetuskohteen 8 muuttamiseksi kesästä 2022 alkaen. Kohteella tarkoitetaan tässä useiden linjojen muodostamaa kilpailutuksellista kokonaisuutta, jonka liikennöinnistä on oma sopimus. Samalla tulee ottaa kantaa myös uuden runkolinjan 4 reitteihin Hollolan alueella. Lausunto on pyydetty toimittamaan 30.9.2020 mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä, johon on linkitetty myös reittiehdotukset.

Nykytilanne ja nyt käynnissä oleva lausuntopyyntökierros liittyy Lahden seudun liikenteen (LSL) vaiheittain edenneeseen runkolinjastotyöhön, joka käynnistyi keväällä 2018 ja päättyy ensi vuoteen. Mm. Hollolan linjat kohteessa kahdeksan käynnistivät seudullisen suunnittelutyön ja liikennöinti alkoi kesästä 2019. Suunnitteluvaihetta edelsi asiakas- ja kuljettajakyselyt sekä sidosryhmäkartoitukset.

Laajamittaista linjaliikenteen palvelutason tarkastelua ei seudullisesti eikä Hollolan osalta ole erikseen enää tehty, vaan tukeuduttiin vuonna 2011 päätettyyn palvelutasoon käytännössä sitä hieman täydentäen. Hollolan osalta tämä tarkoitti mm. suoria linjavuoroja Vesikansasta ja kirkonkylältä Lahteen/Lahdesta sekä joitakin reitti- ja aikataulumuutoksia mm. Salpakankaalla Terveystielle sekä ns. koululais-/kylävuoroihin. Hollolassa palvelutasoa on tarkasteltu kunnanhallituksen kokouksessa 25.6.2018 sekä kesällä 2019, jolloin päätettiin mm. reittimuutoksista Salpakankaalla. Varsinaisesti Lahden terminaaliratkaisuun ei ole otettu Hollolassa kantaa.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi runkolinjastosuunnitelman kokouksessaan 13.6.2019. Lisäksi em. suunnitelmaan tehtiin muutoksia samassa toimielimessä marraskuussa. Edellä mainituissa käsittelyissä mm. Hollolan osalta linjoja yhdistettiin (4+8 -linjat – jatkossa runkolinja 4) ja/tai linjatunnuksia muutettiin. Suunnitelmassa runkolinja 4 liikennöi pääsääntöisesti 15 minuutin välein arkisin, linja 17 tunnin välein (nyt linja 11) ja muut linjat ruuhka-aikoina. Tarkemmin Hollolaa koskevat runkolinjastosuunnitelmamuutokset näkyvät lausuntopyynnössä ja siihen linkitetyissä reittiehdotuksissa.

Lähinnä kuljetuskohteittain vaiheittain toteutukseen edennyt/etenevä seudullinen runkolinjastosuunnittelu on pitkäjänteinen prosessi, joka tässä tapauksessa Hollolan osalta mahdollistaa runkolinjastojen uudelleen tarkastelun, kun Lahden pään linjareitti joka tapauksessa muuttuu. Tämä mahdollistaisi vuorojen lisäämisen siten, että päärunkolinjalla linjan vuoroväli olisi jatkossa päätoiminta-aikoina 10 minuuttia. Täten saavutettaisiin seudun runkolinjastosuunnitteluun, Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja MAL-sopimukseen liittyviä tavoitteita. Hollolassa tilanne korostuu, koska palvelut on keskitetty alueellisesti Lahteen ja kunnan sisällä lähinnä Salpakankaalle. Ilman toimivia joukkoliikenteen palveluja ei ole toimivaa kuntaa. Joukkoliikenteen palvelutasoa tulisi katsoa myös pitkäjänteisesti, sillä mahdollisesti väliaikaisratkaisujen turvin muulle autoilulle menetettyjä asiakkaita ei saada helposti takaisin.

Hollolan ns. koululais-/kylävuoroihin (linjat 51-58) ei ole tarkoitus tässä vaiheessa tehdä suurempia muutoksia, mutta Hollolan kouluverkko- ja oppilasmäärämuutokset on syytä huomioida tulevien lukuvuosien kuljetussuunnittelussa ja kalustomitoituksessa. Kärkölästä lähtevän linjan 54 tarpeellisuutta on kuitenkin syytä myös tässä yhteydessä arvioida. Hälvälän koulu lakkautuu kesään 2022 ja Tiilikankaan koulu kesään 2025.

Päärunkolinjan kehittäminen ja vuorovälin tihentäminen 10 minuuttiin tarkoittaisi käytännössä kahden auton osittaista lisäämistä autokiertoon ja siitä kunnille aiheutuvia vuosittaisia lisäkustannuksia. Tällöin muodostuisi kuitenkin osittaista päällekkäistä vuorotarjontaa. Näiden karsimiseksi lausuntopyynnössä on lähdetty siitä ajatuksesta, että linja 11 (11 B ja A) muutetaan vain Hollolan sisäiseksi linjaksi, joka tarvittaessa syöttää matkustajia runkolinjalle 4 ja tukilinjoina nyt toimineet 10 ja 10 S linjat lopetettaisiin. Tällöin uuden kohteen 8 seudullinen bruttokustannus olisi noin 4.275.000 euroa (josta Hollolan osuus 1.103.000 e), kun nykyisellään kustannukset ovat noin 4.600.000 euroa (josta Hollolan osuus noin 1.187.000 e). Muutoksen myötä yhteys Salpakankaalta Vipusenkadulle säilyisi, mutta se edellyttäisi vaihtoa Lahdessa. Hollolan kirkonkylältä ja Kalliola-Kukkilasta on tarkoitus säilyttää edelleen suorat yhteydet Lahteen vähintään päivän ruuhka-aikoina aamuin ja iltapäivisin. Esitetyt runkolinjastomuutokset lausuntopyynnössä kuvatulla tavalla mahdollistavat noin 100.000 euron vuosittaiset kustannussäästöt viimeistään vuodesta 2022 alkaen.

Käynnissä olevassa Hollolan talouden sopeuttamisprosessissa on ohjelmaan linja- ja palveluliikenteen osalta tehty vuosille 2021 – 2022 yhteensä 100.000 euron vähennys nettomäärärahoihin. Tämä on mahdollista saavuttaa edellä kerrotuin muutoksin ja myös muuta vuorotarjontaa hieman karsien hiljaisten aikojen liikenteestä. Tällä hetkellä Hollolan linjaliikenteen seudulliset nettokustannukset ovat vuositasolla ilman koronavaikutuksia noin 600.000 euroa sisältäen lisätyn Vääksy-suunnan kustannukset, joten esitetyt määrärahavähennykset ovat noin -17 %.  

Yhteenvetona runkolinjastomuutoksesta voidaan todeta, että:

 • kahden auton osittaisella lisäyksellä uudelle runkonlinjalle 4 (nyk. 4 ja 8) ja autokiertoon on saavutettavissa 10 minuutin vuoroväli SkangasLahti välillä. Pelkällä autolisäyksellä Salpakangas-Lahti -välille muodostuisi kuitenkin tarpeetonta päällekkäistarjontaa nykyisen linjan 11 sekä ns. tukilinjojen osalta
 • näillä kahdella lisäautolla tavoitellaan mahdollisimman nopeita yhteyksiä Salpakankaalta  kuntakeskuksen kautta suoraan Lahteen
 • kun lisäresurssia ei ole tähän tarkoitukseen mahdollista saada, vaan päinvastoin, niin muutos on mahdollista ja järkevää silti toteuttaa muuttamalla nykyinen linja 11 (B ja A) vain Hollolan sisäiseksi linjaksi, joka syöttää matkustajia päärunkolinjalle kuntakeskuksen ja PullaPoikien alueella
 • ja edelleen nykyiset tukivuorot 10, 10 S lakkautetaan ja linjan 54 tilanne selvitetään. Lakkautukset ja karsinnat toteutuvat liikennöintisopimuksen puitteissa
 • uusi runkolinja 4 kulkee Hollolasta Lahteen nykyisiä Tiilikankaan ja Tiilijärven reittejä noudattaen, mutta mahdollisten lisäautojen osalta reittitoivetta voi esittää kuntakeskuksessa, esim: TiilijärventieTerveystie-Kansankatu-valtatie, josta suoraan Lahteen. Lahdessa kaikki autot menevät ensin matkakeskukselle, josta torin kierrokselle, jne. Nykyisen linjan 11 reitti muuttuu kulkemaan kuntakeskuksessa Keskuskadun sijaan Terveystien ja Kansankadun kautta.

Kokouksessa paikalla asiantuntijoina ovat joukkoliikennepäällikkö Katja Suhonen ja joukkoliikennesuunnittelija Jukka Järvinen Lahdesta (LSL) sekä kunnan kuljetuskoordinaattori Seppo Tiainen.

Asian on Hollolassa valmistellut kuljetuskoordinaattori Seppo Tiainen, etunimi.sukunimi@hollola.fi, puh. 044-780 1489.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle Lahden seudun runkolinjastosuunnittelusta ja kuljetuskohteen 8 muutosehdotuksesta seuraavaa:

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelmasta kesäkuussa 2019 täydentäen asiaa saman vuoden marraskuussa tehdyin muutoksin. Tämä suunnitelma sisältää Hollolan Maakansan osalta yhteydet Lahteen nykyisillä linjoilla pienin muutoksin, mutta eri linjatunnuksin.

Joukkoliikenteen kehittämisen tavoite on kirjattu Hollolan kuntastrategiaan. Runkolinjastosuunnitelman vaiheittainen eteneminen toteutukseen tarjoaa mahdollisuuden parantaa päärunkolinjojen toimintaan Salpakangas – Lahti -välillä vuoroväliltään tiheämmäksi (10 minuutin vuoroväliin osaksi päivää) sekä reitiltään suoremmaksi ja nopeammaksi (osaksi päivää). Tämä parantaa kaupunkivälin pendelöintiä ja tuonee uusia käyttäjiä joukkoliikenteen piiriin muine positiivisine kerrannaisvaikutuksineen.

Vuorovälin tihentämiseen päärunkolinjalle ei ole osoittaa tässä vaiheessa lisäresurssia kunnan talouden sopeuttamistoimien takia. Muutos on siitä huolimatta järkevää toteuttaa suurempien matkustajavolyymien ja paremman matkustajakokemuksen tavoittelemiseksi joukkoliikenteen pääkäyttäjäkunnalle. Lisämatkustajat ja lipputulot vähentävät myös kuntien nettokustannuksia.  Tarvittava resurssi vuorovälin tihentämiseksi päärunkolinjalla haetaan katkaisemalla nykyinen linja 11 (B ja A) Hollolan kirkonkylältä Lahteen jatkossa Hollolan sisäiseksi (sujuvalla syöttöyhteydellä Salpakankaalta Lahteen/kirkonkylälle) ja karsimalla nykyiset koulupäivinä ajettavat tukivuorot 10 sekä 10 S aamuin ja iltapäivisin. 

Päärunkolinjareitti kulkisi Salpakankaalla nykyisten linjojen (4 ja 8) reittejä Tiilikankaalta ja Tiilijärveltä, mutta lisäautoilla tavoitellaan nopeampia yhteyksiä Salpakankaalta suoraan Lahteen (Tiilikangas, Tiilijärvi – Terveystie-Kansankatu-Vt 12 – Lahti (matkakeskus) – tori, jne. Linjan 11 reitti esitetään kulkemaan Salpakankaalla reitille: Salpaharjuntie-Tiilijärventie-Terveystie-Kansankatu-Keskuskatu-Tiilijärventie-Koulurinteentie-Kuntotie-jne. Tällä reittimuutoksella varaudutaan Vanhatalon alueen parempaan palveluun sekä tuleviin kouluverkkomuutoksiin (Hälvälä, Tiilikangas), kuten myös terveyspalveluiden parempaan saavutettavuuteen. Myös Vt-12 siirtyminen kunnan katuverkkoon ja uuden ohitien käyttöönotto sallivat tämän reittimuutoksen paremmin.

Linjoja muutettaessa vaihtojen sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tilanteeseen tulee reagoida myöhemmin, jos tilanne niin vaatii. Ns. koululais-/kylälinjoja tässä yhteydessä ei tarkastella, mutta tulevat kouluverkko- ja mahdolliset oppilasmäärämuutokset tulee ottaa huomioon tulevina vuosina. Linjan 54 tilanne arvioidaan erikseen myös Kärkölän tilanne huomioiden, kyse on vain yhdestä aamuvuorosta koulupäivisin. Tämän ratkaisemiseksi pyydetään elinvoimajohtajalle valtuus päättää tarvittaessa asiasta, jos kyseinen linja päätetään karsia tai muuttaa.    

Näillä linjatäydennyksillä ja karsinnoilla kunta esittää Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle tavoittelevansa Hollolan Maakansan alueella 100.000 euron nettosäästöjä vuosille 2021 – 2022 ja siitä eteenpäin vuosittain. Tämä pyydetään LSL:ää toteuttamaan karsimalla tukivuorot (10 ja 10 S) kesästä 2021 alkaen ja muuttamalla nykyinen linja 11 kunnan sisäiseksi. Linjan 54 tilanne ratkaistaan erikseen yhteistyössä LSL:n ja Kärkölän kunnan kanssa. Salpakangas-Lahti -välin vuorotarjontaa lisätään syksystä 2022 alkaen.

Koronan mahdollisia seurauksia matkustajamääriin ja sitä kautta kuntien nettokustannuksiin ei ole huomioitu tulevien vuosien kustannusvaikutuksissa ja -arvioissa.
--------

Pia Salon 21.9.2020 tekemä valtuustoaloite merkitään tiedoksi ja todetaan, että se ei aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Valtuustoaloite liitetään tämän pykälän liitteeksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin. Lisäksi elinvoimavaliokunta toteaa, että matkaketjut ja matka-ajat säilyvät ennallaan ja palvelutaso paranee lisääntyneestä vuoromäärästä johtuen.