Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

HOLDno-2019-698

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2019 yhteydessä. Alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon rakenteilla olevan asuinalueen väliin Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsäistä ja maasto vaihtelevaa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan eritasoliittymälle. Asemakaavan muutoksessa tarkastellaan katu- ja korttelialueiden rajauksia ja kaavamuutosalueelle sijoittuvien tonttien käyttötarkoituksia. Alueen pinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireille tulosta, ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.9.-4.10.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja 5 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Kaavasta on pidetty ELY-keskuksen kanssa viranomaistyöneuvottelu 22.10.2019.

Kaavoitettavalle alueelle on valmisteltu asemakaavan luonnos. Kaavaan on osoitettu 5 rivitalotonttia, 4 pientalotonttia ja 58 erillispientalotonttia. Lisäksi kaavalla muodostuu katualueita, yleinen pysäköintialue, leikkipuisto sekä lähivirkistysalueita, jonne on osoitettu ulkoilureittejä. Alueen lounaislaitaan muodostuu pätkä kehätien rinnakkaistietä. Kaava-alueelle tullaan jo osittain toteutettua Hirvikalliontieltä Perhoslehdon ja Vanhatalon alueiden suunnasta, sekä myöhemmin myös eteläisen kehätien rinnakkaisteiltä. Kaava-alueen itäosassa pohjois-eteläsuunnassa on osoitettu pyörätie, joka toimii kevyen liikenteen yhdystienä kuntakeskuksen ja Nostavan alueen välillä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavan luonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville varaten osallisille tilaisuuden esittää mielipide asiasta nähtävilläoloaikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sini Utriainen, kaavasuunnittelija, sini.utriainen@hollola.fi

Perustelut

Kaavaluonnos oli MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14.5.-12.6.2020 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Määräaikaan mennessä saatiin 9 lausuntoa ja 2 mielipidettä, jotka on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4 (s.27). Kaavasta on luonnosvaiheen jälkeen pidetty viranomaistyöneuvottelu 17.8.2020.

Kaavaselostusta on täydennetty. Kaavaehdotukseen on lisätty mm. aluevarauksia hulevesien käsittelylle ja kaava-alueella syntyville ylijäämämaille. Lähivirkistysalueelle on merkitty ekologisten yhteyksien kannalta tärkeä alue, joka turvaa luonnonolosuhteiden säilymistä huomioiden yhteyksien jatkumisen kaava-alueen ulkopuolelle. Katualuetta on levennetty kaava-aluetta laajentaen Hirvikalliontiellä joukkoliikennepysäkkiä varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n nukaisesti nähtäville.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavasuunnittelija, suunnitteluavustaja, erillinen täytäntöönpano-ohje