Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Valtuustoaloite - Laavut ja retkeilypaikat

HOLDno-2021-459

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Valtuustoaloite ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien lisäämiseksi on tehty 16.8.2021. Aloitteessa esitetään, että kunnassa aloitetaan uusien retkeilypaikkojen kartoittaminen. Esimerkkinä esitetään, miten Pyhäniemen pururadan ympäristöä voisi kehittää lähiretkeilykohteena.

Kunnassa on valmisteltu liikuntapaikkasuunnitelmaa, joka tulee hyväksyntäkäsittelyyn alkuvuodesta 2022. Suunnitelma on hyväksyntää vaille valmis. Suunnitelma käsittää myös aloitteen mukaiset uudet retkeilykohdesuunnittelut. 

Elinvoiman palvelualueen vastaus aloitteeseen

Asiaa arvioidaan liikuntapaikkasuunnitelman päivityksen yhteydessä muutamien vuosien sisällä. Aloitetta on mahdollista edistää hankehakujen yhteydessä. Huomion arvioista on, että aiemmissa laavutoteutuksissa mukana ovat olleet alueen asukkaat esimerkiksi laavun kokoamisessa.

Aloite on hyvä ja sopii erinomaisesti Kirkonkylän kokonaisuuteen. Toteutus vaatii yllä esitettyjä toimenpiteitä mm. selvityksiä rahoituksen osalta. Nykyisessä käyttötaloussuunnitelmassa ja investointiohjelmassa on varauduttu toteuttamaan reittejä ja parantamaan niitä. Uusia laavutoteutuksia ei sisälly em. ohjelmiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy vastauksen aloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Elinvoimavaliokunta lähettää aloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: aloitteen tekijä, tiedoksi: Annariina Keto, kuntatekniikan päällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.