Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Oikaisuvaatimuksen käsittely: metsäsuunnitelma 2021-2031, kunnan talousmetsät, metsäkuvio 1903

HOLDno-2021-652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Seppo Tiainen, kuljetuskoordinaattori, seppo.tiainen@hollola.fi

Perustelut

Kunta kilpailutti asiantuntijapalveluhankinnan metsäsuunnitelman laatimisesta Hollolan kunnan omistamiin talousmetsiin alkukesän aikana kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana. Suunnitelman tuottajaksi valittiin Viisipuu Oy ja suunnitelma on laadittu kymmenelle seuraavalle toimenpidevuodelle.

Hollolan kunnan metsäomaisuus on noin 1500 hehtaaria metsätalousmaata, joista talousmetsäpalstojen osuus ilman Hämeenkosken (noin 93 ha) ja Tiirismaan alueita ja Kutajoella olevaa Mustamaan aluetta on yhteensä noin 500 ha. Ne jakautuvat 31 eri palstalle/kiinteistön alueelle. Kunnan rajojen ulkopuolella metsäomaisuutta ei ole. Hankintapäätös mahdollistaa myöhemmin toteutettavan Mustamaan alueen (noin 199 ha) suunnitelman tilaamisen samalta toimijalta.

Tässä suunnitelmassa olevat metsät ovat lähes kokonaan kangasmaita, joista valtaosa (84%) on kasvupaikkaluokituksessa vähintään mustikkatyyppiä. Metsät ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja kasvussa. Merkittäviä luonnontuhoja ei havaittu. Puustoa on keskimäärin enemmän hehtaaria kohden kuin Etelä-Suomessa yleensä. Kehitysluokkajakauma painottuu varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin.

Kunnan tavoitteena on harjoittaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta, jossa myös kuntalaisten mielipiteitä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hollolan kunnan metsät ovat monikäyttömetsiä, joiden hoidossa ja käytössä huomioidaan erilaiset käyttötarpeet. Talousmetsissä päätavoitteena on harjoittaa taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta ja turvata vuosittainen puun tuotto huomioiden kuitenkin kunnan sitoutuminen Hinku-kuntaverkostoon ja energiatehokkuustyöhön (KETS).

Tavoitteena on ollut laatia kuviomuotoinen metsäsuunnitelma, jossa on kuvattu riittävällä tarkkuudella metsän ominaisuudet, ja vuositasolla kohdistettu kunnan tavoitteisiin sopivat hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet. Lisäksi pyritään siihen, että metsien käyttö suunnitelmakaudella on kestävää ja metsätalouden kassavirta on vakaata. Puuston kasvukyky tulee säilyttää myös pitkällä aikavälillä. Talousmetsiin kohdistuu hieman hoitovelkaa, jolloin tulevat toimenpiteet painottuvat enemmän suunnitelmakauden alkupuolelle. Kymmenen vuoden hakkuuolettama on suunnitelmassa noin 40 tm3, josta viiden vuoden arvio on noin 66 % ja tuotoista noin 68 %. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan vuosittain.

Esitettyjen hakkuiden painotus suunnitelmassa perustuu aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen hakkuusäästöön. Tämä koskee ennen kaikkea harvennushakkuita. Harvennukset on syytä tehdä oikea-aikaisesti ja näitä on runsaasti suunnitelmakauden ensimmäisinä vuosina. Harvennuksen jälkeen puuston kokonaistilavuus metsässä saavuttaa hakkuuta edeltävän määrän 5-7 vuodessa. Tavoitteena on ollut muodostaa myös järkeviä, puun ostajalle kiinnostavia, hakkuukohteita. Järkevä hakkuukohde on puun ostajalle kiinnostava, eli pienen esim. ensiharvennuksen yhteyteen liitetään myös uudistushakkuuta, jolloin leimikko on kokonaisuudessaan helpompi myydä ja hintavaikutus koko puumäärälle on positiivinen verrattuna pelkkään harvennuspuun erikseen myyntiin.

Metsänhoidollisten töiden toteuttamiseksi suunnittelun yhteydessä on edellytetty selvittämään palstoille johtavien tieyhteyksien kuntoa/uusien yhteyksien tarvetta. Korjaustarpeita on noin 1250 m ja uuden rakentamisen tarve on noin 2050 m. Lisäksi on selvitettävä naapurin omistamien teiden käyttöoikeuksia/-mahdollisuuksia. Kustannukset arvioidaan myöhemmin. Tieinvestoinnit ohjautuvat pitkälti myös harvennushakkuiden mukaan. 

Laskennan mukaan puuston ja maaperän yhteen laskettu hiilivarasto säilyy esitetyillä hakkuilla lähes samana koko talouskauden. Hiilinielu tilapäisesti hieman notkahtaa talouskaudella, johtuen puustopääoman lievästä pienenemisestä. Toisaalta seuraavalla talouskaudella hiilen sidonta lisääntyy. Se johtuu mm. tämän talouskauden uudistusalojen viljelyyn käytettävästä jalostetusta materiaalista, sekä metsän ikärakenteen ja kasvukunnon muutoksesta paremmin hiiltä sitovaan suuntaan.

Huomioon otettavaa on myös, että esitetyistä hakkuista tulevasta puutavarasta suuri osa ohjautuu mekaaniseen puunjalostukseen. Tällöin pitkäaikaiset puutuotteet tulevat olemaan myös hiilivarastona.

Hankinnan kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevassa asiakirjassa. Lisäksi liitteenä on palstakartta suunnitelman kohteina olevista Hollolan kunnan talousmetsäalueista.

Liitteenä on Viisipuu Oy:n laatima metsäsuunnitelma vuosille 2021–2031, joka muodostuu ns. yleissuunnitelmasta yhteenvetoineen sekä kuviokohtaisista suunnitelmista ja liitekartoista. Viisipuun edustajat esittelevät kokouksessa etäyhteydellä tekemäänsä suunnitelmaa. Hyväksytyn suunnitelman pohjalta kilpailutetaan vaiheittain talousmetsien metsänhoitotoimenpiteet.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousmetsäsuunnitelman vuosille 2021-2031 ja käynnistää hankinnan valmistelun suunniteltujen metsänhoitotoimenpiteiden toteuttajan valitsemiseksi. Työt toteutetaan suunnitelman mukaan.

Päätös

Merk. kuultiin asiantuntijana Viisipuu Oy:n Simo Parttia ja Aapo Palosta sekä kunnalta Seppo Tiaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Seppo Tiainen, kuljetuskoordinaattori, seppo.tiainen@hollola.fi

Perustelut

Helinä Rehn ja Juhani Virmola ovat tehneet oikaisuvaatimuksen Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan päätöksestä § 116, kokous 16.11.2021. Asia koskee Hollolan kunnan talousmetsien metsäsuunnitelmaa ja vaatimus on kohdennettu yhteen suunnitelman hakkuukuvioon.

Päätöksestä vaaditaan oikaisua ja pyydetään, että Hollolan kunta käsittelee uudelleen em. päätöksen suunnitellun hakkuukuvion 1903 osalta ja rajaa hakkuualueen kuviolla niin kauas puronotkosta, etteivät tuulet pääse vaikuttamaan puronotkoa varjostavaan puustoon. Vaatimuksen kohteena oleva kuvio rajautuu asianosaisten omistamaan luonnonsuojelualueeseen.

Tarkemmat perustelut esitetylle vaatimukselle käyvät ilmi liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta. Esitetty oikaisuvaatimus ei muilta osin haittaa tai vaaranna talousmetsäsuunnitelman ja tulevien toimenpiteiden toteuttamista.

Vastineena oikaisuvaatimukseen kunta toteaa seuraavaa: valiokunnassa 16.11.2021 käydyn keskustelun ja sen jälkeen suunnittelijan tekemän tarkastuskäynnin jälkeen on päädytty esittämään, että hakkuukuvio 1903 pyritään saamaan koko kuvion osalta Metso-ohjelman mukaiseen suojeluun. Edellä mainittu esitys perustuu Metso-kriteerien kohtaan, jossa mainitaan, että Metso-ohjelmaan voidaan liittää alueita, jotka rajautuvat jo olemassa olevaan suojelualueeseen. Pelkkä noro ei ole sinällään metsälain 10-kohde. Laki tarkoittaa noron lähiympäristöä, siis metsää, jonka ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto- Lisäksi lähiympäristön tulee olla luonnontilainen / -kaltainen. Tältä osin arviointi jää ensi kesään.

Asian selvittämiseksi kuvioon ei kohdisteta metsätoimenpiteitä ennen kuin viranomaisten (kunta, Metsäkeskus, ELY), suunnittelijan ja asianosaisten kesken on pidetty yhteinen katselmus, arvioitu Metso-ohjelmaan liittämismahdollisuus ja/tai sovittu muista kuviolle kohdistettavista jatkotoimenpiteistä. Suunnitelmaa päivitetään tämän jälkeen kuvion 1903 osalta, jos tarvetta on, ja asia huomioidaan aikanaan metsätoimenpiteitä toteutettaessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy yllä esitetyn vastineen esitettyihin oikaisuvaatimuksen perusteluihin ja toteaa,

että oikaisuvaatimus ei aiheuta muutoksia 16.11.2021 § 116 päätökseen muilta kuin kuvin 1903 osalta esitetyn mukaan.

Metsäkuvioon 1903 ei kohdisteta metsätoimenpiteitä ennen kuin viranomaisten (kunta, Metsäkeskus, ELY), suunnittelijan ja asianosaisten kesken on pidetty yhteinen katselmus, arvioitu Metso-ohjelmaan liittämismahdollisuus ja/tai sovittu muista kuviolle kohdistettavista jatkotoimenpiteistä. Suunnitelmaa päivitetään tämän jälkeen kuvion 1903 osalta, jos tarvetta on, ja asia huomioidaan aikanaan metsätoimenpiteitä toteutettaessa.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää, haetaanko luonnonsuojelualueen perustamista kunnan omistamalle maalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen: oikaisuvaatimuksen tekijät, tiedoksi: Viisipuu Oy/Simo Partti, valmistelija

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00