Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Oikaisuvaatimuksen käsittely: metsäsuunnitelma v. 2021-2031, kunnan talousmetsät

HOLDno-2021-652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Seppo Tiainen, kuljetuskoordinaattori, seppo.tiainen@hollola.fi

Perustelut

Kunta kilpailutti asiantuntijapalveluhankinnan metsäsuunnitelman laatimisesta Hollolan kunnan omistamiin talousmetsiin alkukesän aikana kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana. Suunnitelman tuottajaksi valittiin Viisipuu Oy ja suunnitelma on laadittu kymmenelle seuraavalle toimenpidevuodelle.

Hollolan kunnan metsäomaisuus on noin 1500 hehtaaria metsätalousmaata, joista talousmetsäpalstojen osuus ilman Hämeenkosken (noin 93 ha) ja Tiirismaan alueita ja Kutajoella olevaa Mustamaan aluetta on yhteensä noin 500 ha. Ne jakautuvat 31 eri palstalle/kiinteistön alueelle. Kunnan rajojen ulkopuolella metsäomaisuutta ei ole. Hankintapäätös mahdollistaa myöhemmin toteutettavan Mustamaan alueen (noin 199 ha) suunnitelman tilaamisen samalta toimijalta.

Tässä suunnitelmassa olevat metsät ovat lähes kokonaan kangasmaita, joista valtaosa (84%) on kasvupaikkaluokituksessa vähintään mustikkatyyppiä. Metsät ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja kasvussa. Merkittäviä luonnontuhoja ei havaittu. Puustoa on keskimäärin enemmän hehtaaria kohden kuin Etelä-Suomessa yleensä. Kehitysluokkajakauma painottuu varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin.

Kunnan tavoitteena on harjoittaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta, jossa myös kuntalaisten mielipiteitä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hollolan kunnan metsät ovat monikäyttömetsiä, joiden hoidossa ja käytössä huomioidaan erilaiset käyttötarpeet. Talousmetsissä päätavoitteena on harjoittaa taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta ja turvata vuosittainen puun tuotto huomioiden kuitenkin kunnan sitoutuminen Hinku-kuntaverkostoon ja energiatehokkuustyöhön (KETS).

Tavoitteena on ollut laatia kuviomuotoinen metsäsuunnitelma, jossa on kuvattu riittävällä tarkkuudella metsän ominaisuudet, ja vuositasolla kohdistettu kunnan tavoitteisiin sopivat hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet. Lisäksi pyritään siihen, että metsien käyttö suunnitelmakaudella on kestävää ja metsätalouden kassavirta on vakaata. Puuston kasvukyky tulee säilyttää myös pitkällä aikavälillä. Talousmetsiin kohdistuu hieman hoitovelkaa, jolloin tulevat toimenpiteet painottuvat enemmän suunnitelmakauden alkupuolelle. Kymmenen vuoden hakkuuolettama on suunnitelmassa noin 40 tm3, josta viiden vuoden arvio on noin 66 % ja tuotoista noin 68 %. Suunnitelman toteuttamista arvioidaan vuosittain.

Esitettyjen hakkuiden painotus suunnitelmassa perustuu aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen hakkuusäästöön. Tämä koskee ennen kaikkea harvennushakkuita. Harvennukset on syytä tehdä oikea-aikaisesti ja näitä on runsaasti suunnitelmakauden ensimmäisinä vuosina. Harvennuksen jälkeen puuston kokonaistilavuus metsässä saavuttaa hakkuuta edeltävän määrän 5-7 vuodessa. Tavoitteena on ollut muodostaa myös järkeviä, puun ostajalle kiinnostavia, hakkuukohteita. Järkevä hakkuukohde on puun ostajalle kiinnostava, eli pienen esim. ensiharvennuksen yhteyteen liitetään myös uudistushakkuuta, jolloin leimikko on kokonaisuudessaan helpompi myydä ja hintavaikutus koko puumäärälle on positiivinen verrattuna pelkkään harvennuspuun erikseen myyntiin.

Metsänhoidollisten töiden toteuttamiseksi suunnittelun yhteydessä on edellytetty selvittämään palstoille johtavien tieyhteyksien kuntoa/uusien yhteyksien tarvetta. Korjaustarpeita on noin 1250 m ja uuden rakentamisen tarve on noin 2050 m. Lisäksi on selvitettävä naapurin omistamien teiden käyttöoikeuksia/-mahdollisuuksia. Kustannukset arvioidaan myöhemmin. Tieinvestoinnit ohjautuvat pitkälti myös harvennushakkuiden mukaan. 

Laskennan mukaan puuston ja maaperän yhteen laskettu hiilivarasto säilyy esitetyillä hakkuilla lähes samana koko talouskauden. Hiilinielu tilapäisesti hieman notkahtaa talouskaudella, johtuen puustopääoman lievästä pienenemisestä. Toisaalta seuraavalla talouskaudella hiilen sidonta lisääntyy. Se johtuu mm. tämän talouskauden uudistusalojen viljelyyn käytettävästä jalostetusta materiaalista, sekä metsän ikärakenteen ja kasvukunnon muutoksesta paremmin hiiltä sitovaan suuntaan.

Huomioon otettavaa on myös, että esitetyistä hakkuista tulevasta puutavarasta suuri osa ohjautuu mekaaniseen puunjalostukseen. Tällöin pitkäaikaiset puutuotteet tulevat olemaan myös hiilivarastona.

Hankinnan kuvaus ja vaatimukset on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevassa asiakirjassa. Lisäksi liitteenä on palstakartta suunnitelman kohteina olevista Hollolan kunnan talousmetsäalueista.

Liitteenä on Viisipuu Oy:n laatima metsäsuunnitelma vuosille 2021–2031, joka muodostuu ns. yleissuunnitelmasta yhteenvetoineen sekä kuviokohtaisista suunnitelmista ja liitekartoista. Viisipuun edustajat esittelevät kokouksessa etäyhteydellä tekemäänsä suunnitelmaa. Hyväksytyn suunnitelman pohjalta kilpailutetaan vaiheittain talousmetsien metsänhoitotoimenpiteet.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousmetsäsuunnitelman vuosille 2021-2031 ja käynnistää hankinnan valmistelun suunniteltujen metsänhoitotoimenpiteiden toteuttajan valitsemiseksi. Työt toteutetaan suunnitelman mukaan.

Päätös

Merk. kuultiin asiantuntijana Viisipuu Oy:n Simo Parttia ja Aapo Palosta sekä kunnalta Seppo Tiaista.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan ympäristöyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan päätöksestä § 116, kokous 16.11.2021. Asia koskee Hollolan kunnan talousmetsien metsäsuunnitelmia. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että suunnitelmat palautetaan uudelleen suunniteltavaksi, ja että suunnittelussa huomioidaan seuraavat seikat:

1) Päätetään metsänhoidon ensisijaiseksi menetelmäksi jatkuvan kasvatuksen menetelmä
2) Metsien tulostavoitetta lasketaan
3) Metso-kriteerit täyttävät kuviot haetaan Metso-ohjelmaan
4) Vanhimmat metsät jätetään kokonaan talouskäytön ulkopuolelle

Oikaisuvaatimus liitteenä.

Vastineena oikaisuvaatimukseen kunta toteaa seuraavaa

- Viisipuu Oyn tekemässä metsäsuunnitelmassa on käytetty monipuolisia ja kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivia menetelmiä, huomioiden kohteen virkistys, maisema ja luontoarvot. Suometsiä on suunnitelma-alueella noin 1 %.

- EU:n taksonomiapäätöksellä ei ole vaikutusta suunnitelman sisältöön. Laadittu suunnitelma huomioi ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biodiversiteetin suojelua sekä ottaa huomioon myös virkistysarvoja. Ennallistettavia kohteita ei suunnitelma-alueella ole.

- Suunnittelualueen metsät ovat hajallaan ympäri kuntaa. Tästä syystä ekologisten käytävien muodostaminen ei onnistu. Avohakkuuta on alle 10 % koko metsäpinta-alasta ja ne kohdistuvat tasaikäisiin uudistuskypsiin metsiin. Niiden käsittely muilla menetelmillä ei ole mahdollista. Eri-ikäisiä metsiä Hollolan talousmetsissä ei ole. Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen kestää kuviotasolla kymmeniä vuosia ja edellyttää erittäin voimakkaita käsittelyjä. Yläharvennuksella voidaan joissain kohdin metsää käsitellä, mutta siten käsitellyt metsät ovat erittäin herkkiä tuuli- ja lumituhoille ja samalla hiilinielu heikkenisi voimakkaasti, sillä lisävaltapuut ja alikasvos ovat kasvukyvyltään heikompia kuin valtapuut.

Tutkimusta, joka osoittaisi jatkuvan kasvatuksen jaksollista kasvatusta paremmaksi luonnon monimuotoisuuden osalta ei ole saatavilla boreaaliselta havumetsävyöhykkeeltä. Asiaa selvitettiin Helsingin yliopistolla kolme vuotta sitten Pohjois-Amerikan sekä Pohjois- ja Keski-Euroopan alueelta, eikä sen jälkeen ole ainakaan julkisuuteen tullut uusia tutkimuksia. Jatkuvaan kasvatukseen siirryttäessä menetetään kaikki sulkeutuneen metsän tyypit. Myös sulkeutuneet vanhat metsät puuttuvat kokonaan jatkuvan kasvatuksen mallissa. Jatkuvan kasvatuksen metsistä yläharvennetut metsät ovat erittäin herkkiä myrsky ja lumituhoilla. Juurikääpä lisääntyy jatkuvalla kasvatuksella, kun siellä säännöllisesti operoidaan kasvavan puuston seassa. Myös korjuuvaurioiden määrä on korkea, kun isoja puita poimitaan pienemmän puuston joukosta. Jatkuva kasvatus edellyttää käytettäväksi järeämpää korjuukalustoa, kuin jaksollisen menetelmän harvennuksissa. Lisäksi jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa sekametsät tulevat häviämään. Suomessa ainoastaa kuusi kestää varjostusta ja uusiutuu suuremman puuston alle. Toki mänty uudistuu karuimmilla paikoilla mikäli suurempi puusto on riittävän harva. Lehtipuusto on mahdollista uudistaa vain avovaiheen kautta (pioneeripuulaji).

- Avohakkuun osuus suunnitelmassa on niin pieni, että sillä ei ole virkistyskäytön osalta merkitystä. Lisäksi uudistusalat eivät ole kunnan virkistysalueilla.

- Laadittu metsäsuunnitelma on kompromissi, jossa on haettu taloudellisesti edulliset ratkaisut, huomioiden luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot. Väite, että jatkuva kasvatus olisi taloudellisesti kannattavampaa kuin jaksollinen kasvatus, ei perustu todellisiin kokeellisiin tutkimustuloksiin, vaan erilaisiin simuloituihin laskelmiin. Kuntalaki edellyttää, että kunnat hoitavat metsiään taloudellisesti kestävällä tavalla.

- Metsäsuunnitelman hiililaskelma perustuu parhaaseen saatavilla olevan laskentaohjelman tulokseen. Kehitysennuste perustuu suunniteltuihin toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin.

- Metso-kriteerejä täyttäviä kohteita suunnittelualueella ei ilmennyt. Asia tarkennetaan  kesällä 2022. Lahopuun osalta minimimäärä on 10 m3/ha.  Pelkkä lahopuun määrä ei riitä kriteeriksi, vaan metsän pitää olla luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Varsinkin. kun lahopuut ovat pääosin melko tuoreita tuulenkaatoja.

- Kuvio 1903 Tikkakallion luonnonsuojelualueen vieressä tarkastellaan Metso-kriteereiden osalta uudelleen kesällä 2022 (tarvittaessa viranomaisten (Metsäkeskus, ELY) läsnäollessa). Toistaiseksi alue ei ole metsälain 10-kohde. 

- Valtaosa hämäläisistä metsistä on vähintään tuoreita kankaita. Kunnan talousmetsät eivät sisällä ympäristöstä poikkeavia luontoarvoja.

- Yli 120 vuotiaita metsiä pidetään vanhoina metsinä. Talousmetsissä niitä esiintyy ainoastaan jaksollisesti käsitellyissä metsissä. Jatkuvalla kasvatuksella ei vanhoja metsiä ole lainkaan, kuten ei muitakaan sulkeutuneita ikäluokkia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy yllä esitetyn vastineen esitettyihin oikaisuvaatimuksen perusteluihin ja toteaa, että oikaisvaatimus ei aiheuta muutoksia 16.11.2021 § 116 päätökseen.

Päätös

Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 1 jäävi, osallisuusjäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kristiina Vanhala-Selin

Tiedoksi

Ote: oikaisuvaatimuksen tekijät. Tiedoksi: seppo.tiainen@hollola.fi, simo.partti@viisipuu.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua
  • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.