Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Käyttösuunnitelma 2022 Elinvoiman palvelualue

HOLDno-2021-722

Valmistelija

  • Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi
  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan valtuusto on 15.11.2021 hyväksynyt talousarvion, jossa valtuusto on päättänyt toimielimille palvelualueittain ja hankkeittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 29.11.2021. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään palvelualueen sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa kuntastrategian tavoitteista. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määritellään käyttösuunnitelmassa sekä vahvistetaan maksut ja taksat.

Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös konsernipalveluille hallinto- ja talousjohtajalle ja laskentapäällikölle.

Elinvoiman palvelualueen johtajana toimii elinvoimajohtaja Heli Randell.

Elinvoiman palvelualueen toimintaan sisältyvät seuraavat vastuualueet: kuntatekniikka, kehitys- ja kaavoituspalvelut, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, Siivous- ja ruokapalvelut sekä Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) sekä erillisenä toiminnallisena kokonaisuutena elinvoiman hallinto (hallinto, liikennepalvelut, elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut).

Lisäksi elinvoiman palvelualueelle on varattu käyttösuunnitelmarahat kunnan kiinteistöihin liittyviin töihin (kiinteistöpalvelut), jotka hankitaan Hollolan Tilapalvelut Oy:ltä (investointirahoitus ei sisälly käyttötaloussuunnitelmaan).

Sitovuustasona elinvoiman palvelualueen vastuualuetasolla on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus, vesihuoltolaitos -taseyksikön osalta tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Liitteenä elinvoiman palvelualueen käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy liitteenä olevan elinvoiman palvelualueen vuoden 2022 käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö, kunnanhallitus, talouspalvelut, Piipahlus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.